Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Psykologiskt trygga team

Det är jätteviktigt att alla känner sig trygga med sitt arbete och alla vet att det finns nån man kan vända sig till, skriver Annica Isacsson.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 16.12.2020

Ofta tänker man att ett team är mer än en grupp individer. Ett team kan ses en cell där innovationer föds, ideér testas och utvecklas vidare. Teamen är också det ställe där kunnande mäts, personrelationer sätts på spel och luddiga målsättningar ofta skapar osämja. I teamen möts olika personligheter, kunnande, diversitet och tankegånger.

Det har forskats kring team ur många synvinklar. Som resultat har framställts att topp-team ofta är starkt sammansvetsade, och lojala mot varandra. Även ledarskapet är ofta delat (Katzenbach & Smith, 2006). Det finns ett förtroende.

Hur teammedlemmar fungerar sinsemellan

Google (Rework, 2016) genomförde ett forskningsprojekt vid namn Aristotle vars huvudsyfte var att utforska kring vad som gör team effektiva. I den longitudinella studien tog teammedlemmar ställning till gruppens dynamik, kunnande, personligheter och emotionella intelligens.

Forskarna sammanfattade att teammedlemmarna är mer intresserade av hur teammedlemmar fungerar sinsemellan än av vilka som ingår i teamet.

Av resultatet framgick att
• psykologisk trygghet (att våga vara öppen och ta risker),
• förtroende (att utföra uppgifter inom den överenskomna tidsramen),
• struktur och tydlighet (målsättning, roller), ,
• arbetets roll (subjektivt värde) och
• effekt (meningsfullhet) är viktiga, sammanbindande element.

Känslan av gemenskap grund för trygghet

Edmondson (1999) har definierat psykologisk trygghet till en gemensam uppfattning bland team-medlemmarna om att teamet är ett tryggt ställe för dialog och risktagning. Det innebär att medlemmarna i teamet vågar uttrycka sig fritt utan rädsla för konsekvenser, repressalier eller skam.

Psykologisk trygghet uppges också vara starkt sammankopplat med diversitet, och känslan av gemenskap (Edmondson, 2019). Psykologisk trygga arbetstagare är intresserade av att lära sig nytt, av kunskap, och av att utvecklas som människa. Med psykologisk trygghet avser vi en miljö där alla känner sig trygga, jämställda, hörda, och synliggjorda. I ett psykologiskt tryggt team vågar medlemmarna ta risker, pröva på nytt, och experimentera. I ett psykologiskt tryggt och effektivt team litar medlemmarna på varandra, trots diversitet, olika synsätt, hårda debatter osv.

Även unga arbetstagare uppskattar trygghet inom team

I projektet Kannustava Puhe finansierat av Arbetsskyddsfonden var ett av våra syften att forska kring vad som får unga arbetstagare att engagera sig, utvecklas, och förbinda sig vid en organisation.

Trygga, förtroendeingivande och engagerande team kom upp som ett viktigt tema även bland de unga. Nedan några citat från intervjuerna med teamledare.

Det är jätteviktigt att alla känner sig trygga med sitt arbete och alla vet att det finns nån man kan vända sig till.

Det finns olika personligheter, alla är inte såna som vågar ta så stort initiativ och lära sig, men jag har märkt att fast man är osäker så mår alla människor bra av att utvecklas och få nya arbetsuppgifter, bara de känner sig trygga och vågar ta det första steget och pröva på lite på nya saker. Sedan märker man hur människor skiner upp när de klarat av något nytt.

Referenser

  • Edmondson, A. (1999). Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams. 350/Administrative Science Quarterly, 44 (1999): 350-383
  • Edmondson, A. (2009). Product Development and Learning in Project Teams: The Challenges Are the Benefits. Journal of product innovation management 26(2), 123-138
  • Google Rework (2016). Understanding team effectiveness.
  • Katzenbach, J. R. & Smith, D. K. (2006). The Wisdom of Teams: Creating the High-Performance Organization (Collins Business Essentials). Harper Business, New York.