Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Katsaus ikäystävällisen kulttuuriteknologian hankkeisiin

Teemme työtä hankkeessa, jonka keskiössä ovat uudet teknologiset ratkaisut, kulttuuri ja taide sekä ikääntyneet ihmiset. Samoja asioita tutkii Suomessa moni muu, joten koimme tarpeelliseksi kartoittaa hankkeiden kokonaiskuvaa. Yhteistyömahdollisuuksia luomalla sekä muilta oppimilla voidaan kehittää uusia palveluratkaisuja kokonaisvaltaisesti ja maksimoida hankkeiden vaikuttavuus.

Kirjoittajat:

Aarni Tuomi

lehtori, majoitus- ja ravitsemisliiketoiminta
lecturer, hospitality business
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

 

Visiting Research Fellow
University of Surrey

Elina Moreira Kares

projektiasiantuntija

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 12.08.2022

Osana HomeOpera – Digitaaliset sosiaaliset kulttuurielämykset -hanketta teimme laadullisen katsauksen hankkeemme aihealueen eli ikääntyneille suunnattujen digitaalisten kulttuurielämysten kehittämisen tiimoilta tapahtuvaan kansalliseen TKI-toimintaan. Katsauksen tavoitteena oli kartoittaa hyviä toimintatapoja ja tunnistaa yhteistyömahdollisuuksia.

Hankekartoituksessa löysimme HomeOpera-hankkeen lisäksi kymmenen erilaista hanketta ja projektia, joista kolme on jo päättynyt ja muut ovat parhaillaan käynnissä. Kaikki hankkeet eivät liity kaikkiin kolmeen aihealueeseen(ikääntyneisiin, taiteeseen ja kulttuuriin, sekä teknologiaan) vaan esimerkiksi Magics-, Digitaaliset kaksoset sekä MUSE-hankkeissa tutkitaan ja kehitetään teknologisia ratkaisuja taide- ja kulttuurialalle ikäihmisten kohderyhmää laajemmin.

HankeToteuttajaTila
HomeOperaHaaga-Helia amkkäynnissä
MagicsTaideyliopisto, Aalto yliopisto & Tampereen yliopistokäynnissä
Digitaaliset kaksosetHumak & Aalto yliopistokäynnissä
MUSEJyväskylän-, Oulun-, Tampereen- ja Turun amkkäynnissä
LämpiöHelsingin kaupunkikäynnissä
Tänään KotonaHelsingin-, Turun- & Vaasan kaupunkipäättynyt
Taidetta ikääntyvien koteihinHelsinkin kaupunginteatterikäynnissä
IKO – Kulttuurihyvinvointia ikääntyneilleTeatterikeskuskäynnissä
Kulttuuria kaikilleTaiteen edistämiskeskus, Teatterikeskus, AILIkäynnissä
Teatteri poikkeustilassaTampereen teatteripäättynyt
Saavutettavat orkesteritHelsingin kaupunginorkesteri & Suosiopäättynyt
Digitaalinen hyvinvoinnin taloKalliola-konsernikäynnissä

Nelikenttä hahmottamisen apuna

Olemassa olevan teknologian hyödyntämistä ja kehittämistä erityisesti ikääntyneille suunnattujen kulttuuripalveluiden tuottamiseksi on tehty tai tehdään HomeOpera-hankkeen lisäksi ainakin Lämpiö-, Tänään kotona- ja Taidetta ikääntyneiden koteihin -hankkeissa. Ikääntyneiden kulttuuripalveluita kehitetään ja on kehitetty myös IKO – Hyvinvointia kulttuurista ikääntyneille-, Teatteri poikkeustilassa – sekä Saavutettavat orkesterit -hankkeissa. Näiden hankkeiden osalta teknologian kehittäminen ei kuitenkaan ole keskeisessä roolissa vaan yhtenä keinona taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden edistämisessä.

Lämpiö- ja Digitaalinen hyvinvoinnin talo -hankkeissa tavoitteena on edistää digitaalisten sisältöjen saavutettavuutta luomalla alusta, jonne sisältöjä kootaan helposti käyttäjien saataville. Lämpiössä kohderyhmänä ovat erityisesti ikääntyneet, kun taas Digitaalisen hyvinvoinnin talon kohderyhmä on laajempi, taiteen ja kulttuurin kuluttajista sote-alan organisaatioihin.

Hahmottaaksemme hankekentän kokonaisuuden sijoitimme ne nelikenttään. Nelikentän jakamiseen olisi ollut useita näkökulmia, mutta hankkeiden monipuolisuuden näkökulmasta päädyimme tarkastelemaan niitä teknologian ja kohderyhmän perusteella. Vaaka-akselilla on teknologia, jonka toisessa päässä teknologialla ei ole hankkeessa itseisarvoista roolia ja toisessa päässä taas uuden teknologian kehittäminen on hankkeen tavoitteena. Pystyakseli osoittaa toiminnan kehittämisen kohteen, ja sen toisessa päässä on kulttuurin kuluttaja, toisessa tuottaja.

Nelikentästä nousevat esiin erilaisten hanketoteuttajien ryppäät. Korkeakoulujen tutkimushankkeet ovat selkeänä kokonaisuutena uusien teknologisten ratkaisujen äärellä. HomeOpera-hanke erottuu korkeakoulujen ryhmässä muista etenkin kohderyhmällään, eli haluna kehittää uutta teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja ikäryhmälle, joka usein nähdään juuri teknologisen kehityksen väliinputoajana.

Taide- ja kulttuuritoimijoiden fokuksessa on yleisötyö, uudet yleisöt sekä näyttämöt, jossa teknologia on vain yksi keino saavutettavuuden edistämiseen. Taide- ja kulttuuritoimijoiden toteuttamat hankkeet ovat myös lähempänä kulttuurin kuluttajaa kohderyhmän näkökulmasta. Julkisorganisaatiot niin hankkeiden rahoittajina kuin toteuttajina ovat kiinnostuneet luomaan siltoja eri kohderyhmien välille tuomalla taiteen kokijat sekä sisällöntuottajat lähemmäs toisiaan. Tämä tulee esiin siinä, että hankkeet sijoittuvat kohderyhmän näkökulmasta keskelle. Myös HomeOpera pyrkii samaan, erityisenä painopisteenään myös digitaalinen sosiaalisuus, jolla halutaan pureutua muun muassa ikääntyneiden lisääntyneeseen yksinäisyyteen. Digitaaliset kaksoset -hanke on ainoa, jonka kohderyhmänä on selkeästi taide- ja kulttuuriorganisaatiot.

Hankkeita rahoittavat tahot

Hankkeiden lisäksi kartoitimme myös erilaisia kulttuurihyvinvoinnin ja ikääntyneiden kulttuuripalveluiden kehittämiseen suunnattuja avustuksia. Helsingin kaupungin kulttuuripalvelut on ainoa tunnistamamme suurempi rahoittaja, jolla on vuosittainen kohdennettu avustus juuri iäkkäiden ihmisten kulttuuritoiminnan edistämiseen.

Kulttuurihyvinvointiin ja taiteen ja kulttuurin saavutettavuuteen liittyviä avustuksia on myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella, Taiteen edistämiskeskuksella sekä Suomen kulttuurirahastolla. Hankkeita rahoittavat myös opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö, erityisesti meneillään olevan IKO – Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille -hankekokonaisuuden osalta. Korkeakoulujen hankkeet ovat saaneet rahoitusta myös ESR- ja EAKR-rahoitusinstrumenttien kautta. Lisäksi on taiteita ja tieteitä rahoittavia säätiöitä sekä satunnaisesti muita avustusmuotoja.

Erityisesti ikääntyneiden kulttuuritoiminnan edistämiseen kohdennetut hankerahoitukset ja hankkeet nostavat esiin kulttuurin hyvinvointivaikutukset ja merkityksen oman näköisen elämän osana. Kantavina teemoina esiin nousevat erityisesti kulttuurin ja taiteen saatavuus ja saavutettavuus, kulttuuritalous, teknologian tuomat uudet mahdollisuudet, sekä ikääntyneille kotiin vietävät palvelut, joihin kaikkiin myös HomeOpera-hankkeella pyritään vaikuttamaan.

Hankekartoituksen hyödyt

Hanke- ja rahoituskartoitus ikääntyneiden, taiteen ja kulttuurin sekä teknologian kentillä toi esiin, että näihin teemoihin liittyviä hankkeita on paljon. Kentän tuntemisella, hankeyhteistyöllä ja osaamisen jakamisella on merkittävä rooli sekä hankkeiden vaikuttavuuden että taide- ja kulttuurialan systemaattisen kehittämisen näkökulmista. Hankekartoituksen myötä HomeOpera-hanketiimi on jo aloittanut yhteistyön suunnittelun kahden muun kartoituksessa tunnistetun hankkeen kanssa, osallistunut muiden hankkeiden järjestämiin tapahtumiin, sekä tutustunut jo päättyneiden hankkeiden loppuraportteihin.

Pyörää ei tarvitse keksiä joka hankkeessa uudelleen; pidemmälle pääsemme, kun keskitymme aidosti uuden tutkimiseen ja kehittämiseen. Erityismaininnan hankeyhteistyön koordinoinnissa ja tiedon levittämisessä ansaitsee kulttuurihyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste ja yhteistyöverkosto Taikusydän. Suosittelemme lämpimästi HomeOpera-hankkeesta kiinnostuneita tutustumaan Taikusydämen säännölliseen uutiskirjeeseen, joka kartoittaa kulttuurihyvinvoinnin saralla tehtävää hanketyötä.

HomeOpera-hanke

Tämä artikkeli on osa HomeOpera- Digitaaliset sosiaaliset kulttuurielämykset -hanketta. Hankkeen tavoitteena on kehittää XR-konsepti, jolla kulttuurielämykset tuodaan ikääntyvälle kotiin uusien teknologioiden avulla, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden mahdollistavalla tavalla.

Hanke toteutetaan välillä 09/2021-08/2023 ja sen rahoittaa Uudenmaan liitto/Euroopan aluekehitysrahasto osana EU:n COVID-19 pandemian johdosta toteutettavia toimia (REACT-EU).

Hankkeen toteutuksesta vastaa Haaga-Helian Palvelukokemusten laboratorio LAB8.