Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Innostuminen vie yhteistyötä eteenpäin

INKLU-hankkeessa myötäinnon avulla olemme innostuneet yhteiseen ideointiin, tekemiseen ja toimintaan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kirjoittajat:

Eija Honkanen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 30.05.2024

Haaga-Heliassa teemme INKLU-hankkeessa yhteistyötä kansallisesti ja alueellisesti. Olemme täsmentäneet tavoitteiden mukaista toimintaa ja aikatauluttaneet sitä. Lisäksi olemme syventäneet yhteistä ymmärrystä hankekumppaneiden kanssa siitä, mitä hankkeen aikana konkreettisesti teemme.

Jotta tavoitteet saavutetaan, yhteistyössä tarvitaan turvallista ympäristöä toimia ja jokaisen toimijan toisiaan tuntemaa arvostusta. Yhteistyössä psykologisen turvallisuuden ja arvostuksen taustalla on myötätuntoinen ihmisten kohtaaminen.

Myötätunto hyvinvoinnin vahvistajana

Myötätunto perustuu siihen, että ymmärrämme toisen ihmisen tilannetta ja olemme läsnä huomataksemme hänet. Huomaaminen on sitä, että pysähdymme ihmisenä toisen ihmisen luokse, havaitsemme tunnetiloja, luomme hyväksyvän katseen ja haluamme auttaa ja tehdä yhteistyötä.

Myötätuntoiseen kohtaamiseen kuuluu tilan ja ajan antaminen toiselle ihmiselle sekä kuuntelu. Myötätuntoinen kohtaaminen on toisen ihmisen kunnioittavaa ja arvostavaa kohtaamista, jossa on läsnä inhimillistä lämpöä. (Grandell 2015.) Tämä näkyy hanketoimijoiden tapaamisissa ilahtumisena toistemme näkemisestä, kuulumisten kysymisenä sekä kuuntelemisena.

Hanketyötä tehdessämme, asetamme usein itseä ja hanketoimintaa koskevat vaatimukset korkeammalle kuin mitä hankehakemuksen tavoitteet edellyttävät. Silloin tarvitaan myötätuntoa: lempeää suhtautumista itseen, oman osaamisen tunnistamista ja arvostamista. Myötätunto on rajojen tunnistamista, tavoitteiden asettamista, aikatauluttamista ja vaatimusten kohtuullistamista (Juntunen 2017). Hankkeissa realistiset aikataulut ja tavoitteet ovat keskeinen osa hyvää hanketyötä.

Myötätuntoisen ymmärryksen kautta voidaan lisätä hyvinvointia, koska vaikutamme tapaan olla ja toimia toistemme kanssa arvostaen ja aidosti kuunnellen (Seppänen ym. 2017). Myötätunto on siis ajatuksia ja tekoja, joissa huomioimme itsemme ja toiset ihmiset. INKLU-hankkeessa tämä tarkoittaa hankekumppaneiden ja kohderyhmien arvostavaa huomioimista ja kuuntelemista. Se näkyy aitona kiinnostuksena toisten tekemistä kohtaan sekä kokemusten ja ideoiden jakamisena.

Myötäinto on voimauttava tekijä

Kun meitä kuunnellaan ja osaamistamme arvostetaan, koemme oman tekemisemme ja roolimme merkitykselliseksi (Juntunen ym. 2017). Merkityksellisyyden tunne lisää motivaatiota yhdessä tekemiseen ja innostumme etsimään yhdessä erilaisia ratkaisuja. Yhdessä innostuminen on myötäintoa. (Pessi ym. 2017.)

INKLU-hankkeessa myötäinnon avulla olemme innostuneet ideointiin, yhteiseen tekemiseen ja sitoutumaan toimintaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Pidämme innostusta yllä säännöllisillä hanketapaamisilla, jossa kaikkien toimijoiden yhteisen tapaamisen lisäksi on alueellisen tapaamisen osuus yhteisen suunnittelun äärellä. Arvostamme eri alueilla toimivien hankekumppaneiden asiantuntemusta ammatillisen koulutuksen, opiskelijoiden, työelämän ja yhteistyöverkostojen tuntemisen osalta.

Haaga-Helia, Keuda ja Spesia toimivat Uudenmaan alueella hankkeessa yhteistyökumppaneina. Keuda on asiantuntija ammatillisen koulutuksen ja erityisen tuen toteuttamisessa sekä työelämäyhteistyössä. Spesian osaamista on vaativan erityisen tuen asiantuntemus sekä siihen liittyvä työelämäyhteistyö. Haaga-Helia on opettajankoulutuksen ja yhteisöllisen kehittämisen asiantuntijana. Kun olemme kokoontuneet hankkeessa yhdessä tekemisen äärelle, myötäinto ja innostuminen on aitoa. Työn imu (Hakanen 2018) on kohdillaan.

INKLU -Kohti inklusiivista ammatillista koulutusta -hankkeessa kehitetään ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien opiskelijoiden tarvitsemaa erityistä tukea opintojen aikana ja tuetaan työllistymistä. Hanke on käynnissä 1.3.2024-31.8.2026 ja se on Euroopan unionin osarahoittama.

Lähteet

Grandell, R. 2015. Itsemyötätunto. Tammi.

Hakanen, J. 2018. Työn imu. Työterveyslaitos.

Juntunen, E., Aaltonen, T., Martela, F. & Syrjänen, T. 2017. Myötätunto ja merkityksellisyys työssä. Teoksessa A.B.Pessi, F. Martela & M. Pakkanen (toim.), Myötätunnon mullistava voima (ss. 104–122). PS-Kustannus.

Pessi, A. B., Seppänen, A. M., Grönlund, H., Paakkanen, M. & Spännäri, J. 2017. Myötäinto – iloon ja innostukseen vastaaminen. Teoksessa A. B. Pessi, F. Martela & M. Pakkanen (toim.), Myötätunnon mullistava voima (ss. 56–76). PS-Kustannus.

Seppänen, A. M., Pessi, A. B., Grönlund, H. & Paakkanen, M. 2017. Myötätunto. Ihmisyyteen vastaaminen. Teoksessa A.B.Pessi, F. Martela & M. Paakkanen (toim.), Myötätunnon mullistava voima (ss. 35–53). PS-kustannus.

Kuva: Haaga-Helia