Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Haaga-Helian ydinosaamisalueet todentuvat julkaisutoiminnassa

Haaga-Helian ydinosaamisalueita ovat olleet orastavat teknologiat, elämykselliset palveluinnovaatiot, liiketoiminnan kehittäminen, myynnillä arvoa, uudistava pedagogiikka ja yrittäjyys.

Kirjoittajat:

Antti Nyqvist

tietoasiantuntija, tietopalvelut
FM, tradenomi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 18.11.2020

Kun uusi strategiakausi vie näitä tutkimusalueita ensi vuodesta alkaen kohti uutta, niin Haaga-Helian kirjasto katsoi hetkeksi peruutuspeiliin – kirjastomaisesti, tutkimalla julkaisujen asiasanoja verkostoanalyysillä. Miten tutkimusalueemme näkyvät vuoden 2019 julkaisujen asiasanoista luoduissa verkostograafeissa?

Analyysi pohjaa julkaisutiedonkeruuseen toimitettujen julkaisujen kuvailutietoihin. Julkaisutiedonkeruun yhteydessä julkaisujen sisältö kuvataan Yleisen suomalaisen asiasanaston asiasanoilla, hyödyntäen myös sisällönkuvailuun kehitettyä tekoälyä Annifia. Kontrolloidun asiasanaston ja tekoälyn käyttö luo aineistoon yhdenmukaisuutta ja ehkäisee homonymiasta ja synonymiasta johtuvia ongelmia. Asiasana-aineisto koostuu reilusta 3 000 asiasanasta, jotka käsiteltiin vieruspistelistaksi (adjacency list) ja analysoitiin verkostoanalyysiohjelma Gephin voimasuunnatuilla algoritmeillä.

Osaaminen ja elinikäinen oppiminen tulevaisuuden työelämän ja ammattikorkeakoulun toiminnan taustalla

Suurelle yleisölle suunnattujen yleistajuisten Haaga-Helian julkaisujen ytimen muodostavat Osaaminen ja elinikäinen oppiminen, Tulevaisuuden työelämä sekä Ammattikorkeakoulun toiminta -asiasanaryhmät.
Osaaminen ja elinikäinen oppiminen näkökulmana yhdistää Ammattikorkeakoulun toimintaa ja Tulevaisuuden työelämää.

Tällä pedagogisella tutkimusalueella on tässä julkaisuluokassa ehkä keskeisin ja strategisin rooli. Yleistajuiset julkaisut, kuten blogit, vaikuttavat olevan paikka, jossa halutaan puhua ammattikorkeakoulusta pedagogisena toimijana ja määritellään pedagogista toimijuutta suhteessa yhteiskunnassa käytävään keskusteluun oppimisesta ja muuttuvasta työelämästä.

Selkeästi omina julkaisukokonaisuuksinaan erottuvat myös yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus, tekoälyn, digitalisoitumisen ja myyntityön teemat, sekä matkailun trendit.

Myyntiin liittyy julkaisuissa mielenkiintoisesti liiketoiminnan digitalisoitumisen lisäksi vuorovaikutuksen teemoja. Myyntiin luodaan arvoa digitaalisilla ratkaisuilla, joihin kuuluu tai joiden lisänä on myös vahvana vuorovaikutuksen elementtejä. Vuorovaikutus nousikin digitalisaation ja kehittämisen ohella analyysissa suhteellisen merkittäväksi eri tutkimusalueita yhdistäväksi yleisluontoiseksi käsitteeksi Haaga-Helian julkaisuissa.

Osaamisen arviointia ja matkailualan kehittämistä

Ammattiyleisölle sovellettavaksi suunnatuissa julkaisuissa asiasanaverkosto tiivistyy kolmeen kokonaisuuteen: matkailualaan, ammattikorkeakoulun yritysyhteistyöhön sekä osaamiseen liittyvään opetussuunnitelmien, opetuksen ja arvioinnin kehittämiseen. Ammattikorkeakoulun toiminta ja yritysyhteistyö -asiasanaryhmä muodostaa tässä verkostossa vaikutusvaltaisimman kokonaisuuden.

Toinen merkittävä kokonaisuus on syntynyt mielenkiintoisen muutoksena seurauksena: osaamisen kysymykset ovat nyt siirtyneet samaan korkeakoulupedagogiikkaan liittyvään aihekokonaisuuteen yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen kanssa.

Näiden kahden liepeille ovat muodostuneet opetussuunnitelmien kehittämiseen ja verkko-opetuksen kehittämiseen liittyvät satelliittikokonaisuudet.

Merkittävä muutos on myös matkailualan ja erityisesti elämysmatkailuun liittyvän julkaisutoiminnan erottuminen omana erikoistumisalueenaan. Elämysmatkailu ei kuitenkaan ole verkostossa strategisesti keskeisessä asemassa vaan matkailualan pitkälle kehitettynä erityiskysymyksenä.

Tunteita ja tekoälyä

Tieteellisen julkaisemisen sisällöissä ammattikorkeakoulun toiminta ei ole enää eksplisiittisesti läsnä. Aiemmissa julkaisuluokissa koko verkostolle keskeiset korkeakoulupedagogiikka ja ammattikorkeakoulun yritysyhteistyö ovat edelleen esillä, nyt omina, perifeerisinäkin, erityisalueinaan.

Keskeisimmät teemat liittyvät tekoälyn sovelluksiin ja niihin liittyviin tietoturva- ja yksilönsuojakysymyksiin sekä big datan hyödyntämiseen digitaalisessa markkinoinnissa. Nämä taas liittyvät asiakastyytyväisyyteen.

Digitaalinen markkinointi on myös kiinnostanut matkailun ja erityisesti matkailuelämysten kontekstissa. Nämä muodostavat toisen selkeästi erottuvan tieteellisen julkaisukokonaisuuden. Elämysmatkailua ja tekoälyn liiketoiminnallisia sovelluksia yhdistää kiinnostus tunteiden analysointiin ja tunteiden merkitykseen osana asiakkaan kokemusta.

Tutkimusalueet näkyvät julkaisutoiminnassa

Haaga-Helian tutkimusalueet ovat kaikki selkeästi edustettuina julkaisutoiminnassa. Eri tutkimusalueiden painoarvo ja aiheiden rooli asiasanaverkostossa kuitenkin muuttuu sen mukaan, missä kanavissa ja mille yleisöille julkaistaan.

Verkostoanalyysi näyttää mielenkiintoisia yhteyksiä eri tutkimusalueiden välillä. Yhteisiä nimittäjiä eri tutkimusalueille löytyi, vähemmän yllättävästi esimerkiksi digitalisoitumisesta ja vuorovaikutuksesta. Kysymyksiksi jää, kohtaavatko esimerkiksi matkailuelämysten ja tekoälyn sovellusten kehittäminen toisensa tutkimuksen tasolla ja mistä näkökulmasta. Tai valuuko tekoäly korkeakouluhallinnon käytäntöihin ja sitä kautta osaksi ammattikorkeakoulupedagogiikkaa.

Merkkejä näistä yhteisistä intresseistä on jo luettavissa. Muutaman vuoden päästä nähdään, mihin suuntaan uusi strategia ja uusi organisaatio näitä signaaleja ohjasi.