Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Även små och mellanstora företag deltar i den gröna övergången

Den gröna övergången kommer inte att ske ifall människor inte har kunskap och kompetenser att driva den framåt. Speciellt viktigt är det att öka insikterna bland företag och företagare gällande hur de kan bidra i den gröna övergången.

Kirjoittajat:

Eva Holmberg

Yrkeshögskolan Novia

Julkaistu : 25.03.2022

Klimatförändringen och miljöförstöringen är av de största hoten både för Europa och hela världen de kommande årtiondena. EUs gröna giv, eller mera bekant green deal, poängterar utvecklingen av en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi där det inte finns t.ex. några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050.

Hur målsättningarna i det gröna givet skall nås definieras via en plan som kallas den gröna övergången. Planen stöder strukturomvandlingen i ekonomin och skapandet av ett koldioxidneutralt välfärdssamhälle. Planen för hållbar tillväxt påskyndar lösningar som minskar utsläppen både i Finland och annanstans i världen. Finland strävar efter att uppnå kolneutralitet före 2035 och att stoppa utarmningen av biologisk mångfald före 2030.

Den gröna övergången betyder att vi behöver förändra sätten att utveckla, producera, marknadsföra samt distribuera varor och tjänster inom ekonomins alla sektorer. Eftersom användningen av fossila bränslen och industrier med stora utsläpp måste begränsas så kommer vissa industrier att försvinna. En fokusering på cirkulär ekonomi och minimal användning av naturresurser är ett måste.

Alla människor bör fundera på hur de lever sina liv och vilken påverkan det har på vår miljö. Den gröna övergången kommer inte att ske ifall människor inte har kunskap och kompetenser att driva den framåt. Det här medför ett krav på livslångt lärande, så att människor i alla åldrar och livsskeden ökar sin förståelse för vad det gröna givet innebär.

Speciellt viktigt är det att öka insikterna bland företag och företagare gällande vad de kan göra för att målsättningarna anknutna till den gröna övergången uppnås.

Den gröna övergångens betydelse för små- och medelstora företag

Den gröna övergången kräver att alla företag tar ett ansvar för de identifierade målsättningarna gällande t.ex. global uppvärmning. Dessutom är dagens konsumenter på ett helt annat sätt än tidigare intresserade av hur ansvarsfulla företagen de köper varor och tjänster ifrån är. Ansvarsfullhet bedöms också då den offentliga sektorn ber om anbud och då finansiärer funderar på om de skall stöda ett företag eller inte.

Allt detta innebär att företagen bör ha en djupgående förståelse för vad ansvarsfullhet betyder inom egen bransch och som en del av den gröna övergången.

Dessutom bör små- och mellanstora företag fundera på vilka möjligheter de har att minska beroendet av fossila bränslen och energi som inte produceras på ett miljövänligt sätt. Den cirkulära ekonomin kan erbjuda möjligheter till både inbesparingar av material och utveckling av nya produkter och tjänster.

Samtidigt bör vi komma ihåg att COVID-19 pandemin har förorsakat stora utmaningar för företag i många branscher. Många företag behöver stöd för att kunna ta del av potentialet i den gröna övergången i en tid då pandemin skapat stora förändringar i efterfrågan på många varor och tjänster.

Stöd för nyländska företag i den gröna övergången

För att uppnå målen i det gröna givet krävs ny teknik, hållbara lösningar och innovation. Vårt projekt Green Steps, som finansieras av EUs social fond, stöder under det kommande åren små- och mellanstora företag i Nyland med skolningar, coaching och service design workshops. Målet är att hjälpa cirka 60 företag att utveckla sin verksamhet så att den är i linje med den gröna övergång EUs gröna giv förespråkar.

Projektets första fas utgör planering av skolningar relaterade till cirkulär ekonomi, ansvarsfullhet och digitalisering. En viktig målsättning för projektet är att i senare skede stöda de medverkande företagen med utvecklingen av nya och innovativa produkter och tjänster med hjälp av verktyg som används inom service design. Inom projektet erbjuds också mentorskap och business coaching både på finska och svenska.

Alla aktiviteter i projektet planeras av ett team experter från yrkeshögskolarna Haaga-Helia och Laurea med målsättningen att erbjuda så många regional företag som möjligt stöd i denna tid som förorsakat stora utmaningar för många företag i olika branscher.

Bild: www.shutterstock.com