Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Asiantuntijoilta apua digivihreään kehitysprojektiin

Asiantuntijoista voi olla paljon apua yritysten siirtyessä kohti digitaalisempia ja vähähiilisempiä toimintatapoja.

Kirjoittajat:

Nora Lappalainen

projektipäällikkö
project manager
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 18.08.2023

Digi+Hiiletön-hankkeen asiantuntijat ovat auttaneet koronasta kärsineiden matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alojen pk-yritysten henkilökuntaa löytämään toimivia ja kestäviä digitaalisia ratkaisuja yritysten liiketoiminnan uudistamiseksi. Samalla asiantuntijat ovat tukeneet näiden yritysten kehitystä kohti vähähiilisempää tai hiiletöntä toimintatapaa. Tässä blogikirjoituksessa kerron viiden hankkeeseen mukaan lähteneen yrityksen kokemuksista erityisesti siitä näkökulmasta, mitä hyötyjä yritykset ovat saavuttaneet ulkopuoliseen asiantuntijaan turvautumalla.

Digivihreästä siirtymästä (Aitonurmi 21.12.2022) johdettu termi digivihreä kehitysprojekti tarkoittaa tässä yhteydessä yrityksen digitaalista kehitystä edistävää projektia, joka huomioi kestävän kehityksen ja ilmasto- ja ympäristövaikutukset. Kirjoitus pohjautuu kohderyhmän haastatteluihin ja niiden perusteella yhteen vedettyihin näkökulmiin, oppeihin ja johtopäätöksiin.

Työskentelyssä yrityskohtainen sparraus ja vuorovaikutus keskiössä

Digi+Hiiletön-hankkeeseen osallistuneet yritykset saavat apua omiin kehitysprojekteihinsa asiantuntijasparrauksissa. Ne toteutetaan henkilökohtaisina tapaamisina sekä yhteisissä työpajoissa. Läpikäytäviä teemoja tukevat kaikille avoimet webinaarit, joihin on kutsuttu mukaan alan yrityksiä kertomaan konkreettisia esimerkkejä omasta toiminnastaan.

Työpajoissa painottuu käytännönläheinen ja vuorovaikutteinen tekeminen. Niissä on varattu aikaa yhteisten alustusten ja verkostoitumisen lisäksi yritysten omien kehitysprojektien eteenpäin viemiselle. Apuna käytetään jokaiselle yritykselle laadittuja omia suunnittelupohjia ja -malleja, jotka toimivat digitaalisella Miro-alustalla.

Yritykset pitävät hankkeen toimintatapaa toimivana. Erityisesti yrityskohtaisista sparrauksista pidetään, koska niissä keskitytään yrityksen omaan tilanteeseen tarvelähtöisesti. Monet yritykset ovat lähteneet hankkeeseen mukaan aidon kehitystarpeen vuoksi. Osallistujat kokevat asiantuntijoiden avun tarpeelliseksi, koska he kaipaavat apua ja keinoja siihen, miten voisivat lähteä työstämään kehitysideaa eteenpäin.

Mitä erityistä hyötyä ulkopuolisesta asiantuntijatuesta saadaan?

Yritykset kokevat saavansa asiantuntijoilta seuraavia hyötyjä suunnitellessaan digivihreää kehitysprojektia:

  1. Asiantuntijoilta saa uusia näkemyksiä ja samalla pääsee pois omasta kuplasta.
  2. Asiantuntijan läsnäolo selkeyttää ajatuksia ja konkretisoi sitä, mitä kannattaa tehdä.
  3. Asiantuntija auttaa priorisoimaan ja fokusoimaan yhteen kehityskohteeseen kerrallaan.
  4. Asiantuntijan apu antaa kehittämiselle lähtöbuustauksen ja madaltaa aloittamisen kynnystä.
  5. Asiantuntijoilta saa konkreettisia työkaluja oman kehittämistyön tueksi.
  6. Asiantuntijan tarjoama tuki madaltaa digitalisoinnin aloittamiseen liittyvää kynnystä.
  7. Asiantuntija auttaa tuotteistamaan palveluja ja kohdentamaan markkinointia.

Asiantuntijoiden tarjoama apu koetaan siis kokonaisvaltaiseksi ja projektityöskentelyä selkeyttäväksi.

Yritysten odotuksia ja kehitysideoita asiantuntijoille

Mitä odotuksia ja kehitysideoita sitten asiantuntijoille asetetaan työpajatyöskentelyyn? Yritykset kaipaavat erityisesti hyviä alan case-esimerkkejä Suomesta. Monissa yrityksissä koetaan, että muiden hyvistä kokemuksista ja toimivista ratkaisuista voisi saada ideoita myös omaan kehitystyöhön. Yritykset siis selkeästi arvostavat vertaisoppimista.

Verkostoitumismahdollisuuksien tarjoaminen ja pienryhmätyöskentely sellaisten yritysten kanssa, joilla on samantyyppisiä haasteita, olisi myös yritysten mielestä mahtavaa. Keskustellessaan muiden yritysten kanssa saattaakin saada hyödyllisiä oivalluksia.

Yritykset liittävät odotuksia myös omaan kehittämistyöhönsä. Hyväksi koettuja työkaluja tulisi jalkauttaa yrityksen arkeen, jotta pystyttäisiin jatkamaan jo alkuun lähtenyttä työtä. Myös suunnitelman ja aikataulun määritteleminen koetaan tärkeäksi. Resurssien – erityisesti teknisen osaamisen ja ajan – löytäminen koetaan yrityksissä haastavaksi. Muutosten läpiviennin avuksi on ehdotettu henkilökohtaisiin seurantakeskusteluihin panostamista.

Henkilökohtaista, räätälöityä asiakaspalvelua ja konkreettista apua arvostetaan

Yhteenvetona voidaan todeta, että hankkeessa mukana olevat yritykset arvostavat henkilökohtaista, räätälöityä asiakaspalvelua ja konkreettista apua. Yritysten kanssa on käyty henkilökohtaisia keskusteluja sekä annettu sparrausapua joustavasti yritysten omien tarpeiden, käytettävissä olevien resurssien ja aikataulujen mukaisesti. Yritykset ovat edenneet kehittämisprojektin kartoitusvaiheessa omaan tahtiin. Toiset yritykset ovat edenneet nopeammin kuin toiset.

Yritykset ovat etsineet yhdessä hankeasiantuntijoiden kanssa parhaita ratkaisuja kehitysprojektin aloittamiselle ja sen eteenpäin viemiselle. Palautehaastattelujen ja kyselyjen lisäksi on saatu jatkuvaa palautetta avoimen keskustelun kautta. Jatkuvan vuoropuhelun ja osallistujapalautteen perusteella on hankkeen palveluita ja hankkeen aikana syntyvää koulutusmateriaalia pystytty kehittämään asiakaslähtöisesti.

Haaga-Helian ja Turku AMK:n Digi+Hiiletön-hankeessa tarjotaan tukea MaRaTa-alan pk-yritysten omien kehittämisprojektien käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä laajempaa näkemystä erilaisista vihreän siirtymän ja digitalisaation tarjoamista ratkaisumalleista. ESR-rahoitteinen hanke (2022–2023) rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lähteet

Aitonurmi, J. 21.12.2022. Digivihreä kestävyyssiirtymä on Suomen mahdollisuus olla kokoaan suurempi. Digi- ja väestötietoviraston blogi.