Siirry sisältöön
Tekoäly
Prevettin älytön matka tekoälyyn

Kirjoittajat:

Altti Lagstedt

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 09.12.2022

Tekoälyratkaisujen pohdinta voi avata silmiä laajempiinkin liiketoiminnallisiin ja teknologisiin kokonaisuuksiin. Usein tekoälyratkaisuissa edetään alhaalta ylöspäin ns. bottom-up-lähestymistavalla. Ensin mietitään olemassa oleva data ja prosessit kuntoon, ja vasta tämän jälkeen pohditaan syvällisemmin, mitä datasta voidaan saada irti erilaisten tekoälypohjaisten analyysityökalujen avulla.

Liikkeelle voi myös lähteä tavoitetilan ja vision avulla ns. top-down-lähestymistavalla. Tällöin visioidaan, mitä kaikkea voitaisiinkaan tehdä, jos olisi hyvä analyysityökalu käytössä. Vasta tämän jälkeen mietitään, miten tavoitetilaan päästään, millaista dataa tarvitaan, mistä se saadaan muodostettua, ja voidaanko datan keräämisen yhteydessä myös tehostaa prosesseja. Visioidessa ei kysytä, mikä on mahdollista juuri nyt vaan mikä on hyödyllistä tulevaisuudessa.

Haaga-Helian ja Laurean toteuttamassa AI-TIE-hankkeessa lähestyttiin liiketoiminnan kehittämistä tekoälyn avulla visioista käsin. Tekoälykiihdyttämöihin valitut yritykset ovat ensin tutustuneet tekoälyn tarjoamiin liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksiin ja sen jälkeen kartoittaneet ohjatusti liiketoimintansa kehittämistarpeita.

Tämä lähestymistapa on sopinut erittäin hyvin Prevettille, jonka strategisia tavoitteita ovat digitaalisuuden lisääminen, datan käytön tehostaminen ja tiedolla johtaminen. AI-TIE hankkeen painottamat tekoälyratkaisut ja -innovaatiot nivoutuivat suoraan näihin strategisiin tavoitteisiin. Vaikka aikaisempaa kokemusta tekoälyratkaisuista ei Prevettissä ollutkaan, tekoälyn hyödyntäminen on ollut Prevettin mielenkiinnon kohteena jo aikaisemminkin. AI-TIE hanke tarjosi loistavan tilaisuuden ottaa askel kohti konkreettista tekoälyn soveltamista.

Prevett Oy on Vetcare-konserniin kuuluva, eläinten hoitoon ja lääkintään erikoistunut tukkukauppa, joka palvelee koko eläinlääkinnän alaa. Itsenäisenä toimijana Prevettin on ollut mahdollista lähteä pohtimaan liiketoimintansa kehittämistä hyvin avoimesti eri näkökulmat huomioiden.

AI-TIE hankkeessa kehittämiskohde, asiakkuuden hallintamalli, valittiin monien kehitysaihioiden joukosta. Valintaan vaikutti erityisesti se, että kehittämisen kohteeksi valittavan käyttötapauksen piti olla liiketoiminnan kannalta tärkeä ja toteutettavissa vain muutamien kuukausien viiveellä. Tavoitteena oli löytää riittävän yksinkertainen ja sopivan kokoinen liiketoiminnallista lisäarvoa tuottava kehittämiskohde, jonka toteuttaminen mahdollisti ensimmäiset onnistuneet kokemukset tekoälyprojekteista.

Kartoitusvaiheessa löydettiin useita potentiaalisia ja liiketoiminnan kannalta hyödyllisiä kehittämiskohteita. Muut idea-aihiot karsiutuivat priorisointiprosessissa, koska ne olivat liian monitahoisia.

”AI TIE -hankkeeseen osallistuminen on auttanut selkeyttämään järjestelmäarkkitehtuurimme kehittämisen tiekarttaa niin, että se tukee tulevaisuuden tekoälyratkaisuja. Olemme myös tunnistaneet ja alkaneet kerätä puuttuvaa dataa, josta on paljon hyötyä esimerkiksi raportoinnissa jo ennen tekoälykerroksen lisäämistä. Osaamme myös jatkossa arvioida esimerkiksi IT-toimittajien kyvykkyyttä implementoida tekoälyratkaisuja tarjoamiinsa järjestelmiin ja ratkaisuihin.” Janne Sainio, tietohallintopäällikkö

Käyttötapauksen valitsemisen jälkeen kiihdyttämössä edettiin ohjatusti top-down-ajattelua hyödyntäen vaiheittain kohti yhä tarkempia yksityiskohtia. Oleellista oli pohtia prosessia, johon kehitettävä ratkaisu kiinnittyy, ja muutoksia, joita ratkaisu aiheuttaa ja mahdollistaa toimijoille. Toinen tekoälyratkaisuihin oleellisesti liittyvä tarkastelun kohde oli tekoälyratkaisun kehittämiseen tarvittava data. Projektissa pohdittiin kriittisesti sitä, saadaanko nykyisellä toiminnalla tarpeeksi laadukasta ja kattavaa dataa, joka mahdollistaa luotettavan tekoälypohjaisen analyysin, sekä sitä, miten mahdolliset datan puutteet saadaan korjatuksi.

Varsin nopeasti Prevettissä tunnistettiin, että kyseessä ei ole vain tekninen tekoälyratkaisu vaan osa laajempaa prosessin ja työn tekemisen muutosta. Muutos ei tapahdu itsestään, ja muutoksen hallinta on tärkeää, kun ihmiset opettelevat uudenlaista tekemistä, jossa tekoäly avustaa työprosesseja.

Oppiminen ja uusien valmiuksien luominen yrityksissä on ollut AI-TIE-hankkeessa keskiössä. Prevetilläkin yhtenä tavoitteena oli saada sellaiset opit, joita voidaan hyödyntää jatkossakin. Projektissa ei opittu vain tekoälystä ja sen mahdollistamista ratkaisuista, vaan myös esimerkiksi tekoälyratkaisuja toimittavien yritysten kyvykkyyksistä toimittaa palveluja. Samalla tunnistettiin, ettei kaikkea tarvitse tehdä itse. Valmiita off-the-shelf-ratkaisuja kannattaa myös hyödyntää.

Kehittämiskohteeksi valittu ratkaisu ei ole vielä valmis. Matka jatkuu sen osalta vielä kevään 2023 aikana. Tällä hetkellä ratkaisun perustaa tehdään valmiiksi. Sen jälkeen ollaan valmiita haarukoimaan sopivaa kumppania, jonka kanssa edistetään asiaa seuraavaan vaiheeseen.

AI-TIE-hankkeessa valittu tekoälyvisiolähtöinen lähestymistapa on toiminut Prevettin tapauksessa erinomaisesti: erilaisten kehittämiskohteiden ja pitkän tähtäimen suunnitelmien avulla on päästy liikkeelle luomaan liiketoiminnallisesti hyödyllistä ratkaisua. Samalla kun on kehitetty uusia valmiuksia, on voitu viedä eteenpäin konkreettista kehittämistyötä.

Vaikka ns. bottom-up lähestymistapa olisi voinut olla astetta kevyempi yritykselle, oppimiskäyrä olisi jäänyt matalammaksi, eivätkä saavutetut hyödyt välttämättä olisi olleet niin merkittäviä. Voidaankin todeta, että Prevettin älytön matka tekoälyyn ei ehkä sittenkään ollut niin älytön.

”Tulevaisuuden suunnitelmissa on jatkaa erilaisten tekoälyratkaisujen hyödyntämistä eli Prevettin matka tekoälyn kanssa tulee jatkumaan myös AI TIE -hankkeen jälkeen.” Jussi Kinnunen, Liiketoiminnan kehityspäällikkö