Siirry sisältöön
Tekoäly
Arvostuksen kokemus työssä vaikuttaa tekoälyn ja uusien teknologioiden käyttöönottoon

Kirjoittajat:

Julkaistu : 10.06.2022

Hyväksyttynä olemisen tunne sekä arvostuksen ja osallisuuden kokemus ovat meille kaikille välttämättömiä, ja jokainen haluaa tuntea itsensä arvostetuksi ja tunnustetuksi työssään (Simola 2018; Heikkinen & Huttunen 2002, 280). Työroolin arvostus vahvistaa työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista.

Arvostuksen kokemusten vaikutukset ovat merkityksellisiä myös tekoälyn ja uusien teknologioiden käyttöönotossa, sillä muutos lähtee liikkeelle ihmisistä, ei koneista. Uusia teknologioita, kuten tekoälyä ja robotiikkaa, otetaan työpaikoilla käyttöön kiihtyvällä tahdilla kaikilla teollisuuden ja liiketoiminnan aloilla.

Tekoäly viittaa koneen kykyyn käyttää ihmisen älykkyyteen perinteisesti liittyviä taitoja, kuten päättelyä, oppimista, suunnittelua ja jopa luomista. Tekoälyn sovelluksia liiketoiminnassa laajennetaan jatkuvasti. Esimerkkejä ovat myynnin ennustaminen, tekoälyn tehostamat tiketöintijärjestelmät, asiakkaiden segmentointi, reittioptimointi ja monet muut.

Siksi tekoälyn integrointi työprosesseihin ja rutiineihin merkitsee psykologisen sopimuksen muutosta työntekijän ja organisaation välillä.

Tekoäly vaikuttaa vakiintuneisiin työtapoihin

Psykologisella sopimuksella tarkoitetaan kognitiivista skeemaa eli uskomusjärjestelmää, joka edustaa yksilön käsityksiä sekä omista että työnantajan velvollisuuksista ja oikeuksista (Rousseau 1989). Tämä usein ääneen lausumaton sopimus sisältää oikeuksia ja velvollisuuksia, joita työntekijä kokee työsuhteessa olevan.

Kun tekoäly tai uusi teknologia muuttaa vakiintuneita työtapoja ja rutiineja, työntekijän kognitiivinen ja subjektiivinen arvio psykologisen sopimuksen oikeuksista ja velvollisuuksista saattaa muuttua. Muutokset voidaan nähdä myönteisinä tai kielteisinä, ja ne laukaisevat erilaisia tunnereaktioita. Tämä voi joko vahvistaa ja tukea työntekijän kokemaa psykologista sopimusta tai siirtää sen korjausvaiheeseen.

Työroolin arvostus tai sen puute on yksi tekijä, joka vaikuttaa kokemukseen psykologisesta sopimuksesta muutostilanteessa. Tämä oli yksi näkökulmista, jota tutkittiin Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Tekoäly tulee – tuki, osaaminen ja yhteistyö kuntoon eli TT TOY -hankkeessa (2021‒2022).

Hankkeessa tehtiin laadullista haastattelututkimusta maaliskuusta 2021 tammikuuhun 2022. Tapausorganisaationa toimi suuri suomalainen kuntaorganisaatio sekä sen hallinnollisen yksikön ja sidosryhmien tietotyöntekijät. Temaattisia puolistrukturoituja haastatteluja oli yhteensä 26.

Arvostuksen kokemuksilla on myös yllättäviä seurauksia

Tulokset osoittavat, että työroolin arvostus on yhteydessä kykyyn tunnistaa osaaminen ja kehittämispotentiaali itsessä ja toisissa. Arvostuksen kokemuksilla on monipuolisia ja paikoin yllättäviä yhtymäkohtia tekoälyn ja uusien teknologioiden mahdollisuuksiin.

Kun työntekijä kokee työrooliaan arvostettavan, hän ottaa tekoälyn ja uudet teknologiat osaksi arkea ja tarttuu niihin rohkeasti. Kun työntekijä sen sijaan kokee työroolinsa arvostuksen puutteelliseksi, tämä ilmenee toiveena, että teknologiat auttaisivat muuttamaan työtä ja työroolia.

Työroolin arvostuksen lähteenä voi olla työntekijän välitön työyhteisö: lähitiimi, työkaverit ja esihenkilö. Jos työntekijä kokee, että he arvostavat hänen työrooliaan, vaikutuksia on useita. Työntekijä näkee esimerkiksi, että teknologinen kehitys lähentää ihmisiä työyhteisössä ja luo uusia yhteistyömahdollisuuksia. Arvostusta kokevat henkilöt vaikuttavat myös olevan halukkaampia osallistumaan työn ja työtapojen kehittämishankkeisiin, jotka perustuvat ratkaisujen etsimiseen nykyisiin haasteisiin tai mahdollisuuksien hyödyntämiseen tekoälyn ja uusien teknologioiden avulla.

Jos työntekijä kokee, että kollegat eivät arvosta hänen työrooliaan, vaikutukset ovat hyvin toisentyyppiset. Työntekijä voi esimerkiksi huomata, että uuden teknologian omaksuminen nostaa pintaan tiimin sisäiset haasteet ja vuorovaikutusongelmat.

Nämä tutkimushavainnot tarjoavat kiinnostavan keskustelunavauksen teknologialähtöiseen muutosjohtamiseen työyhteisöissä. Lisäksi ne tarjoavat parempaa ymmärrystä siitä, miten työroolin arvostus vaikuttaa tekoälyn ja uusien teknologioiden käyttöönottoon työpaikalla.

Lähteet

Heikkinen, H. & Huttunen, R. (2002). Notice me, appreciate me! Teaching as a dialectic of confession. In P. Sallila & A. Malinen (toim.) Teaching in change. People’s Education Society, 278–294.

Rousseau, D. M. (1989). Psychological and implied contracts in organizations. Employee Responsibilities and Rights Journal, 2, 121–138.

Simola, S. (2018). Role of school counselor and appreciation of work. Pro gradu research. Jyväskylä University.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu toteutti TT TOY – Tekoäly tulee – Tuki, osaaminen ja yhteistyö kuntoon! -hankkeen (2021-2022), jossa tutkittiin ja kehitettiin organisaation tietotyöntekijöiden yhteisöllistä toimijuutta tuottaa organisaatiolle arvoa työn teknologisessa murroksessa. TT TOY -hankkeen toteutuksen teki mahdolliseksi Työsuojelurahaston tuki ja rahoitus. Hankkeen yhteistyökumppaneina olivat Työterveyslaitos ja Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan hallintopalvelut sekä tietotyön ammattiliittoja: Akavan erityisalat, Jyty, Ammattiliitto Pro, Skilla, STTK ja Tradenomiliitto.