Siirry sisältöön
Tekoäly
AI Forum edistää ja helpottaa työelämän muutosta

Tekoälyn avulla työn hallintaa ja sopeutumista voidaan parantaa. Tekoäly voi olla muutoksen aikaansaaja, mutta myös muutoksen helpottaja, kirjoittaa Altti Lagstedt.

Kirjoittajat:

Altti Lagstedt

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Ari Alamäki

yliopettaja, myynnin kehittäminen ja digitalisaatio
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Janne Kauttonen

senior researcher
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 30.03.2021

Tekoäly osana digitaalista murrosta luo uudenlaisia ratkaisuja ja toimintamalleja työelämään. Vähemmälle huomiolle on ehkä jäänyt tekoälyn potentiaali työelämän muutoksen helpottajana: jo nyt on tarjolla tekoälypohjaisia henkilökohtaisia avustajia, tekoälysovelluksia töiden organisointiin ja jopa organisaation oppimisen tehostamiseen.

Kaikki tämä ei tokikaan tapahdu itsestään; uudenlaiset mallit vaativat pohdintaa ja tutkimusta, ennen kuin päästään kehittämiseen ja soveltamiseen. Digitaalinen murros, niin kuin kovin moni muukin asia, voidaan tehdä hyvin tai huonosti. Voidaan olla passiivisia ja vain ajautua tilanteesta toiseen, tai olla aktiivisesti mukana vaikuttamassa mihin suuntaan kehitys menee. Työn tehostumisen lisäksi asiaan liittyy myös eettisiä ja filosofisia kysymyksiä, jotka pitäisi huolella pohtia. Siksi on oleellista, että tekoälyn roolia osana digitaalista murrosta tutkitaan laajasti, monitieteellisesti ja myös erilaisissa konteksteissa.

Tähän tarpeeseen on keväällä 2021 käynnistynyt Haaga-Helian koordinoima ja OKM:n rahoittama AI Forum -tutkijaverkosto, jonka tavoitteena on tuoda yhteen erilaisten tutkimusorganisaatioiden vahvuudet ja saada aikaan synergiaa tuottava ja koko alaa hyödyttävä yhteistyömalli. Mukana ovat myös Turun kauppakorkeakoulu, Satakunnan AMK, Jyväskylän yliopisto ja Oulun yliopisto. Lisäksi AI Forum tekee yhteistyötä AI Hubin (European University Ulysseus -allianssi) kanssa, ja mukana on myös merkittävä määrä yrityskumppaneita.

Eurooppalaiset yritykset etsivät uusia keinoja, teknologioita ja osaamisia, joilla he voivat vastata neljännen teollisen vallankumouksen vaatimuksiin (World Economic Forum 2018). Tekoälyn soveltaminen on tässä keskeinen keino, erityisesti asiantuntijatyöhön liittyvien rutiininomaisten työtehtävien automatisointi, avustaminen ja helpottaminen. Rutiininomainen tehdastyö on jo pitkälti automatisoitu, ja seuraavana on vuorossa asiantuntijatehtävien korvaaminen tai tukeminen tekoälyllä. Tekoälyn kehittämisestä ja soveltamisesta etsitään viime kädessä uusia ratkaisuja kilpailukyvyn ja tuottavuuden nostamiseen sekä yrityksissä että julkishallinnossa. Tekoälyn kehittyminen ja laajamittainen soveltaminen luo myös uusia ekosysteemejä, muuttaa arvoketjun rakenteita ja uudistaa ammatteja ja osaamisvaatimuksia (Alamäki ym. 2018; Valkokari ym. 2018). Yhteiskunnallinen muutos tulee olemaan merkittävä.

Tekoälyn tutkiminen osana työelämän muutosta korostuu, kun tiedetään työelämän kehittymisen vauhti. On arvioitu, että digitalisaation ja automatisaation vuoksi merkittävä osa nyt olemassa olevista työnkuvista katoaa tai muuttuu merkittävästi (Wike & Stokes 2018). Lähitulevaisuudessa jopa yli 50 prosenttia työtehtävistä muuttuu kehittyvän analytiikan ja kone-oppimisen vaikutuksesta (Manyika ym. 2017). Yksi merkittävä trendi on se, että monotoniset, helposti automatisoitavat tehtävät katoava, ja tilalle tulee tilalle tulee monimutkaisempia, yhä enemmän osaamista vaativia tehtäviä (Wilson, Daugherty & Morini-Bianzino 2017).

Jatkuva muutos ja työtehtävien haastavuuden lisääntyminen vaativat työntekijöiltä uudenlaisia valmiuksia oppimiseen ja sopeutumiseen. Tarvitaan uudenlaisia työkaluja ja menetelmiä tukemaan sekä organisaatiotason muutoksia että myös työntekijöiden sopeutumista muutoksiin. Tärkeää on, että nopeista muutoksista huolimatta työntekijät hallitsevat muuttuneet tilanteet. Tekoälyn avulla työn hallintaa ja sopeutumista voidaan parantaa. Tekoäly voi olla muutoksen aikaansaaja, mutta myös muutoksen helpottaja.

AI Forumin keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat (kuva 1):
• Miten nykyisiä työtehtäviä voidaan tehostaa ja kehittää tekoälyn avulla? Tämän kysymyksen alla tukitaan muun muassa emootiotunnistusta, reaaliaikaista prosessianalyysia ja toimintojen automatisointia
• Miten organisaatiot ja yksilöt saadaan sopeutumaan jatkuvaan muutokseen mahdollisimman tehokkaasti tekoälyn avulla? Tämän kysymyksen alla tutkitaan muun muassa, miten tekoäly voi auttaa työnohjauksessa, organisaation oppimisessa ja toiminnan organisoinnissa.

Ensimmäisessä vaiheessa AI Forum keskittyy yhteistyökäytäntöjen luontiin kolmen pilottiprojektin kautta. Pilottiprojekteina hankkeessa on 1) asiakasvuorovaikutuksen kehittäminen muun muassa AI-pohjaisen emootiotunnistuksen kautta, 2) tekoäly muutoksen tukena -tutkimus ja 3) potilastietovarantojen hyödyntäminen tekoälyn avulla sairauksien hoidossa.

Kuva 1. Tekoäly toiminnan tehostamisessa ja muutokseen sopeuttamisessa
Kuva 1. Tekoäly toiminnan tehostamisessa ja muutokseen sopeuttamisessa

Tutkimusprojektit toteutetaan tiiviissä vuoropuhelussa mukana olevien tutkijoiden, yritysverkoston ja korkeakoulujen opetuksen kanssa. Samalla osallistetaan opiskelijoita mahdollisimman paljon ja tuodaan tutkimus osaksi opetusta. Kokemuksia kerätään ja hyödynnetään jatkuvasti ja toimintaa kehitetään ketterästi, jotta AI Forumista muodostuu pysyvä yhteistyömalli eri osapuolten välille.

Lähteet:

  • Alamäki, A, Rantala, T., Valkokari, K. & Palomäki, K. (2018). Business Roles in Creating Value from Data in Collaborative Networks. Teoksessa L. M. Camarinha-Matos, H. Afsarmanesh & Y. Rezgui (toim.) Collaborative networks of cognitive systems. The proceedings of the 19th IFIP/SOCOLNET Working Conference on Virtual Enterprises, Pro-Ve 2018, 595–606.
  • Manyika, J., Lund, S., Chui, M., Bughin, J., Woetzel, J., Batra, P., Ko, R. & Sanghvi, S. (2017). Jobs lost, jobs gained: What the future of work will mean for jobs, skills, and wages. Report of mcKinsey Global Institute. December 2017. https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages
  • Valkokari, K., Rantala, T., Alamäki, A. & Palomäki, K. (2018) Business Impacts of Technology Disruption – A Design Science Approach to Cognitive Systems’ Adoption within Collaborative Networks. Teoksessa L. M. Camarinha-Matos, H. Afsarmanesh & Y. Rezgui (toim.) Collaborative networks of cognitive systems. The proceedings of the 19th IFIP/SOCOLNET Working Conference on Virtual Enterprises, Pro-Ve 2018, 325–336.
  • Wike, R. & Stokes, B. (2018) ‘In Advanced and Emerging Economies Alike, Worries About Job Automation’, Pew Research Center, ss. 1–13.
  • Wilson, H. J., Daugherty, P. R. & Morini-Bianzino, N. (2017) ‘The jobs that artificial intelligence will create’, MIT Sloan Management Review, 58(4), ss. 14–16. doi: 10.7551/mitpress/11645.003.0020.
  • World Economic Forum (2018). The future of jobs report 2018. Insight report. Centre for the new economy and society.