Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Work & Study – Ryhmämuotoisuus tuo opinnollistamiseen uusia ulottuvuuksia

Opiskelijalähtöinen opinnollistaminen tarkoittaa usein yhden opettajan yhdelle opiskelijalle räätälöimää toteutusta. Opettaja ja opiskelija sopivat opinnollistamisen toteutustavoista ja sen aikataulusta yhdessä, mutta käynnistämisen jälkeen homman toteuttaminen vaatii opiskelijalta vahvaa itseohjautuvuutta. Opinnollistaminen ei etene, mikäli opiskelija itse ei ole vetämässä sitä eteenpäin.

Kirjoittajat:

Elina Iloranta

kehityspäällikkö, jatkuva oppiminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 04.11.2020

Opiskelijoilla on kuitenkin hyvin erilaiset valmiudet itseohjautuvuuteen liittyen. Tämän vuoksi kaikki opiskelijamme eivät suoriudu opinnollistamisesta, vaikka heillä alan osaamista työssään kertyisikin. Toinen räätälöintiin liittyvä haaste on resurssien käyttö. Yksittäisen opiskelijan opinnollistamisprosessin ohjaaminen vie suhteettoman paljon resursseja verrattuna siihen, että opiskelijoita ohjattaisiin ainakin osittain ryhmässä.

Näiden haasteiden ratkaisemiseksi olemme Haaga-Heliassa kehittäneet ryhmämuotoisen Work & Studyn. Ideana tässä ryhmämuotoisessa opinnollistamisessa on se, että opiskelija saa tukea toteuttamiseen ja prosessin edistämiseen arvioinnista vastaavan opettajan lisäksi sekä opinnollistamisen ohjaajalta että vertaisryhmältä. Ryhmämuotoisessa Work & Studyssa eri opintojaksoja opinnollistavat opiskelijat kootaan yhdeksi ryhmäksi. Ryhmälle järjestetään yhteinen aloitustapaaminen, jossa opinnollistamisen ohjaaja ryhmäyttää opiskelijat ja keskustelevaa pienryhmätyöskentelyä hyödyntäen havainnollistaa, mistä opinnollistamisessa on kyse. Aloitustapaamisen jälkeen opiskelijat aloittavat oppimisen raportoinnin yhteisellä alustalla esimerkiksi oppimispäiväkirjaa hyödyntäen.

Ryhmämuotoisessa Work & Studyssa ryhmää vetää opinnollistamisen ohjaaja. Sen lisäksi jokaiselle opiskelijalle nimetään kyseisen osaamisalan hallitseva opettaja, joka on vastuussa opiskelijan osaamisen arvioinnista. Tällä työnjaolla substanssiopettajan ei tarvitse ohjata opiskelijaa opinnollistamisen teknisessä toteuttamisessa vaan hän voi keskittyä pelkästään sisällön ohjaamiseen ja osaamisen arviointiin. Vastuuopettajat ovat prosessissa mukana kuitenkin jo heti ryhmän käynnistyttyä, sillä lopun näyttötilanteessa tapahtuvan osaamisen arvioinnin lisäksi he laativat opintojaksokohtaiset opinnollistamisen ohjeet ja antavat välipalautetta opiskelijoille prosessin keskivaiheilla.

Välipalaute annetaan ennen välitapaamista, jossa opiskelijat kootaan yhteen jakamaan kokemuksiaan opinnollistamisen etenemisestä. Olennaista tässä tapaamisessa ovat pienryhmissä tapahtuvat keskustelut ohjaajan johdolla. Tämän vertaistuen opiskelijat ovat kokeneet äärimmäisen tärkeäksi ja oman prosessin eteenpäinviemistä hyödyttäväksi. Ohjaaja on mukana kuljettamassa keskustelua oikeaan suuntaan ja huolehtimassa, että opiskelijat saavat vertaistuesta kaiken mahdollisen hyödyn.

Välitapaamisen jälkeen opiskelijat jatkavat itsenäistä työskentelyä omien opinnollistamisprosessiensa edistämiseksi, ja lopuksi järjestetään osaamisen näyttö sovitun aikataulun mukaisesti. Myös näyttötilanteet pyritään järjestämään ryhmissä, jotta opiskelijat pääsevät antamaan toisilleen vertaispalautetta. Kokemuksiemme mukaan opiskelijat ovat kokeneet vertaistukea tarjoavan ryhmämuotoisen opinnollistamisen erittäin antoisaksi ja sujuvaksi. Opiskelijat pitivät hyvin tärkeänä sitä, että heillä on yhteinen alusta, jossa he pääsevät seuraamaan myös muiden etenemistä oppimispäiväkirjojen kautta.

Toteuttamiemme kokeilujen perusteella ryhmämuotoinen Work & Study on osoittautunut erinomaiseksi tavaksi mahdollistaa ryhmän tuki myös opinnollistajille. Tätä toimintamallia tulemme varmasti hyödyntämään jatkossakin osana Haaga-Helian yhtenäistä osaamisen tunnistamisen mallia.

Work & Study on Haaga-Helian oma opinnollistamisen malli. Sitä on kehitetty vuosien varrella muun muassa Verkkovirta ja Toteemi-hankkeissa tehdyn kehitystyön myötä. Tällä hetkellä Work & Study -toimintamallin kehitystyössä on tukena asiantuntijat Työelämäpedagogiikka-hankkeesta.

Lähteet

  • Kotila, H., Mäki, K., Vanhanen-Nuutinen, L. , Moisio A., Pettersson, A. & Aura, P. 2016. Opi työssä –Uusia toimintamalleja opintojen aikaisen työn opinnollistamiseen.Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu. Helsinki.
  • Norrena, J. 2019. Oman oppimisen kapteeni. PS-Kustannus. Keuruu. Ståhlberg, L. 2019. Pienryhmänohjaajan opas. PS-Kustannus. Keuruu.