Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Selkeät vastuut ja ohjeet lisäävät turvallisuuden tunnetta

Kun opetushenkilöstö voi ja uskaltaa kertoa turvallisuuteen liittyvistä epäkohdista työnantajalleen, edistää se turvallista työkulttuuria, kirjoittavat Jani Siirilä ja Crister Nyberg.

Kirjoittajat:

Jani Siirilä

yliopettaja, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
principal lecturer, engaging vocational pedagogy
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Crister Nyberg

yliopettaja
Principal Lecturer
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 28.05.2021

Blogisarjan kolmas osa keskittyy tekemään näkyväksi opetushenkilöstön kokemia turvallisuutta vahvistavia tekijöitä. Ammatillisen koulutuksen opettajat kertoivat näkemyksiään osana Turvallisuus kuuluu kaikille -hanketta.

Opettajat kokivat tärkeänä sen, että työnantaja ohjeistaa, kannustaa ja rohkaisee henkilöstöä tunnistamaan erilaisia vaaroja ja riskejä. Työturvallisuuslaista johdettujen vastuiden kautta opettajat korostivat yleisesti turvallisuuden vahvistuvan niissä oppilaitoksissa, joissa esihenkilöt suhtautuvat vakavasti kaikkiin turvallisuutta uhkaaviin tekijöihin. Turvallisuutta edistävää kulttuuria ylläpitää se, että opetushenkilöstö voi ja uskaltaa kertoa turvallisuuteen liittyvistä epäkohdista työnantajalleen. Tätä edistää esimerkiksi se, että turvallisuuteen liittyvät asiat kuuluvat säännöllisesti henkilöstökokousten asialistalle.

Turvallisuusasiat esille jo perehdytyksessä

Opetushenkilöstön turvallisuuden tunnetta lisäävät selkeät rakenteet, kokonaisuuksien näkyväksi tekeminen ja hyvä johtaminen. Opettajat pitivät hyödyllisenä esimerkiksi turvallisuuden vuosikelloa, jossa sisäiset henkilöstökoulutukset kuuluvat lukuvuoden periodeihin. Selkeitä turvallisuuteen liittyviä ohjeita arvostettiin. Turvallisuusvastuun jakautumista useille henkilöille pidettiin hyvänä asiana.

Esimerkkeinä hyviksi havaituista toimijoista nostettiin oppilaitoksen kriisiryhmä, turvallisuusvastaava ja turvallisuuspäällikkö. Työnantajan puolelta johdettu turvallisuusasioihin perehtyminen tulisi opettajien mukaan alkaa heti työpaikkaperehdytyksestä. Se tarkoittaa esimerkiksi turvallisuuskävelyä, turvallisuus- ja kriisisuunnitelmaan perehtymistä ja järjestyssääntöihin tutustumista.

Turvallisuutta vahvistavat kaikki fyysisten tilojen toimivuutta kehittävät toimenpiteet oppilaitoksessa, kuten esimerkiksi paloturvallisuuden huomioiminen sisustuksessa. Kulunvalvonta kameroineen, esteettömyys, sirukortilliset henkilökortit, selkeät opasteet ja automaattinen ovien lukitus vahvistavat myös henkilöstön turvallisuuden tunnetta.

Opettajat arvostavat päivittäisten fasiliteettien toimivuutta. Ergonomiset työpisteet, toimivat tietoliikenneyhteydet ja ajan tasalla oleva tietoturva ovat tärkeitä.

Turvallisuus on jatkuvaa oppimista

Opetushenkilöstö korostaa myös jatkuvan oppimisen merkitystä turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Turvallisuuden tunne korreloi vahvasti koulutuksiin osallistumisen ja itsensä kehittämisen kanssa.

Turvallisuus on sisällöllisesti monipuolinen teema ja kattaa esimerkiksi täydennyskoulutuksena alkusammutuksen, hätäensiapukoulutuksen, turvallisuusjohtamisen, lainsäädännön tai vaikkapa uhkaavasti käyttäytyvän opiskelijan kohtaamisen koulutukset. Myös omasta fyysisestä kunnosta ja psyykkisestä terveydestä huolehtiminen ovat avaintekijöitä vahvistamaan opettajan kokemaa turvallisuuden tunnetta.

Turvallisuuteen liittyvien kokemusten tiedostaminen, jakaminen ja niiden syiden pohtiminen on tärkeä osa turvallisuuden kehittämistä. Ei tarvitse olla erityisasiantuntija riskejä tunnistaakseen. Jatkuva moniammatillinen yhteistyö kokoaa eri asiantuntijoiden näkemykset.

Voimme jokainen olla merkittävässä roolissa turvallisuuden edistämisessä. Turvallisuuden edistäminen on yhdistelmä turvallisuutta eli uhkien ja riskien hallittavuutta sekä kunkin henkilökohtaista turvallisuudentunnetta. Uhkien ja riskien hallittavuuden sekä niiden henkilökohtaisen kokemuksen lisäksi on olennaista tarkastella turvallisuuden tunnetta vahvistavia tekijöitä.


Lue sarjan aiemmat blogit:

Miksi opettaja kokee turvattomuutta?

Miten opiskelija voi kehittää turvallista työympäristöä?

Turvallisuus kuuluu kaikille! -hanke on oppilaitosten turvallisuuskulttuuria kokonaisvaltaisesti edistävä opintokokonaisuus, jota koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu. Hankkeessa järjestetään monipuolisesti turvallisuusosaamisen täydennyskoulutusta oppilaitoksissa työskenteleville opettajille ja muulle henkilöstölle. Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu vastaa hankkeessa ammatillisen koulutuksen turvallisuuden koulutusosiosta. Koulutus on toteutettu webinaarein ja osallistujien kanssa on keskusteltu turvallisuudesta sitä heikentävien ja vahvistavien tekijöiden näkökulmasta.

Kirjoittajat:

Jani Siirilä

yliopettaja, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
principal lecturer, engaging vocational pedagogy
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Crister Nyberg

yliopettaja
Principal Lecturer
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu