Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Onko ammatillisesta opettajankouluttajasta hanketaitajaksi?

Kirjoittajat:

Kimmo Mäki

korkeakoulupedagogiikan yliopettaja, KTT, KL
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 10.09.2019

Ammatillinen opettajankouluttajajoukko on kooltaan pieni, mutta työkuvaltaan laaja ja monimuotoinen koulutuksen kentällä. Vuoden 2019 Lyytisen, Liljeroosin, Pekkolan Kosonen ja Mykkäsen tekemän selvityksen mukaan maamme viidessä ammatillisessa opettajakorkeakoulussa työskentelee 153 opettajankouluttajaa.  Heidän työnkuvansa on varsin monimuotoinen. Seuraava kuvaus opettajankouluttajan työstä sisältää monta luetteloa, mutta tätä tiiviimmin sitä ei oikein voi kertoa. 

Opettajankouluttajien työnkuva muodostuu muun muassa opettajankoulutuksesta, ammatillisen ja korkeakoulupedagogiikan, opettajuuden, johtamisen, ohjaus- ja arviointiosaamisen tutkimus- ja kehittämistehtävistä sekä koulutuksen vientiin liittyvistä työtehtävistä. He ovat kansallisten ja kansainvälisten koulutus-, kehittämis- ja tutkimusverkostojen aktiivisia toimijoita, tutkijoita ja kehittäjiä. Oppilaitosyhteistyön lisäksi yhteistyökumppaneina ovat alueen elinkeinoelämä, julkisen sektorin toimijat ja järjestöt. 

Ammatillinen opettajankouluttaja tekee huomattavan osan työstään erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Työroolina ovat mm. projektipäällikön tehtävät tai tutkijakehittäjän työt konsultoivalla otteella. Hankemaailma koulutuksen kehittämisessä on yhä moninaisempi ja verkostomaisempi. Se sisältää useita yhteistyökumppanuuksia niin koulutuksen, yritysten, järjestöjen kuin julkisen sektorin organisaatioiden kanssa. Toimintaympäristöinä ovat niin kansainväliset kuin kansallisetkin kehittämisen kentät. Hankkeiden elinkaari haastaa opettajankouluttajaa. Hankeaihion läpisaanti rahoituksineen aidoksi toiminnalliseksi verkostoksi, vaikuttavuutta tuottavaksi toiminnaksi sekä hankeen loputtua tuotosten levittäminen verkoston toimijoiden laajaan käyttöön vaatii moninaista osaamista. Onko osaaminen tunnistettavissa?  

Joukko opettajankouluttajia kaikista Suomen viidestä ammatillisesta opettajakorkeakoulusta kerääntyi työstämään hankeosaamistaan keväällä 2019 osana valtakunnallista Opeke-hanketta. Mietimme yhdessä, millaista osaamista hankkeissa toimiva opettajankouluttaja tarvitsee. Millaiset ovat osaamisen vähimmäiskriteerit?  Millaista on huippuosaaminen hankkeissa? 

Kerromme kolmiosaisessa blogitekstien sarjassa, millaista osaamista hankkeessa toimivalta opettajankouluttajalta vaaditaan. Tarkastelemme osaamisvaatimuksia hankkeen etenemisen mukaan: mitä vaaditaan alussa, mitä hankkeen ollessa täydessä käynnissä ja mitä hankkeen päättyessä. 

Hanketoimijan osaamista pohdittaessa työtämme ohjasivat hankkeiden käynnistämiseen ja toteuttamiseen sekä hankkeiden tuotosten levittämiseen kohdistetut teemarastit. Tuotokset dokumentointiin ja analysoitiin Mäki, Vanhanen-Nuutinen, Guttorm, Mäntylä, Stenlund & Weissmann 2015 tutkimuksen mittarin pohjalta. Mihin kaikkeen hankemaailma opettajankouluttajaa vie, se selviää osaamismatkamme aikana. Seuraa sarjaa!

Tekstissä esitetyt näkemykset perustuvat Opeke-hankkeen yhteydessä pidettyyn työpajaan, jossa ammatilliset opettajankouluttajat viidestä Suomen ammatillisesta opettajakorkeakoulusta pohtivat hankeosaamista ja sen vahvistamista. 

Kirjoittajat

Kimmo Mäki, KTT, yliopettaja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu 

Ari Langén, VTM, lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu 

Janne Länsitie, FM, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu 

Lähteet

Lyytinen, A., Liljeroos, J., Pekkola, E., Kosonen, J., Mykkänen, M. 2019. Ammatillinen opettajankoulutus Suomessa: reunaehdot, rakenteet ja profiilit. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:10.
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161473/OKM_10_2019_Ammatillinen%20opettajankoulutus%20Suomessa.pdf 

Mäki, K., Vanhanen-Nuutinen, L., Guttorm, T., Mäntylä, R., Stenlund, A. & Weissmann, K. 2015. Opettajankouluttajan osaaminen: Ammatillisen opettajankouluttajan työn tulevaisuus 2025. Raportti 12.1.2015. Saatavilla https://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/Kuvat-ja-liitteet/Palvelut/Julkaisut/hh_opettajankouluttajan_osaaminen_netti.pdf.