Siirry sisältöön
Palvelu
Alustatalouden käyttäjälähtöistä päätöksentekoa pohtimassa

Alustatyön kasvattaessa merkitystään tulisi pohtia, miten alustatyötä tekevät voisivat vahvemmin vaikuttaa työntekoa fasilitoivan alustan toiminnan kehittämiseen.

Kirjoittajat:

Aarni Tuomi

lehtori, majoitus- ja ravitsemisliiketoiminta
lecturer, hospitality business
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

 

Visiting Research Fellow
University of Surrey

Julkaistu : 26.04.2024

Alustatyö on tullut jäädäkseen. Eurooppa-neuvosto (2024) arvioi, että EU-alueella alustatyötä tekee vuonna 2025 43 miljoonaa ihmistä. Alustatalouden yritysten mahdollistamien uudenlaisten työn tekemisen mallien kasvattaessa merkitystään on keskeistä pohtia, miten alustatyötä tulisi kehittää, erityisesti miten alustatyöläiset ja muut alustayritysten sidosryhmät saataisiin aktiiviseksi osaksi alustojen toiminnan kehittämistä.

Keskeistä on ymmärtää, että työtä välittävä alusta asemoituu käytännössä työn tarjoajan – esimerkiksi toiminimiyrittäjänä toimivan Wolt-lähetin – ja työn ostajan – esimerkiksi ravintolaruokaa tilaavan kuluttajan – väliin, luoden liiketoimintansa alustan eri sidosryhmien vuorovaikutuksen hallinnasta.

Osallistavan suunnittelun käyttäjäneuvosto

Yksi tapa osallistaa alustojen käyttäjiä alustojen kehittämiseen voisi olla johonkin tiettyyn alustaan keskittyvä, alustan käyttäjistä ja muista keskeisistä sidosryhmistä koostuva käyttäjäneuvosto (Tuomi & Ascenção 2023). Käyttäjäneuvosto voisi mahdollistaa esimerkiksi alustojen kehittämiseen liittyvien eettisten, sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten monipuolisen harkinnan ennen kuin alustalle tehdään sen toimintalogiikkaan radikaalisti vaikuttavia muutoksia.

Osallistavan suunnittelun periaatteista kumpuava prosessi voisi parantaa käyttäjien luottamusta alustaa kohtaan, kun moninaisia näkemyksiä otettaisiin huomioon alustan toimintalogiikan suunnittelun ja itse päätöksenteon tukena. Kriittistä on, että tällainen käyttäjäneuvosto olisi aidosti merkityksellinen, ja että sillä olisi aitoa valtaa, esimerkiksi veto-oikeus tietynlaisiin päätöksiin.

Alustojen käyttäjien ääni kuuluviin

Alustan käyttäjien osallistaminen voi saada alkunsa joko alustan itsensä toimesta tai alustan käyttäjien oman organisoitumisen tuloksena. Esimerkiksi alustayritys Woltin emoyhtiö DoorDash lanseerasi vuonna 2019 lähettikumppaneille suunnatun Dasher Community Councilin. Vuonna 2020 yhtiö jatkoi samaa linjaa ja perusti ravintolakumppaneille suunnatun Restaurant Advisory Councilin. Myös taksipalveluita tarjoavilla kansainvälisillä jättialustoilla Uberilla ja Lyftilla on omat taksiyrittäjille suunnatut Driver Advisory Councilit.

Käyttäjien omasta organisoitumisesta esimerkki on taas Etsy-markkinapaikka-alustan itsenäisistä kauppiaista muodostunut Indie Sellers Guild. Vaikka Indie Sellers Guildilla ei olekaan Etsyn tunnustamaa virallista statusta, ottaa kilta aktiivisesti kantaa Etsyn suunnittelemiin muutoksiin alustalla, ja on organisoinut esimerkiksi boikotteja vastauksena kauppiaiden epäoikeudenmukaisiksi kokemia muutoksia vastaan (Masud 2023).

Itsesääntely käytännössä

Nykymuodossaan on vielä epäselvää, kuinka hyvin erilaiset alustan käyttäjien osallistamisen tavat todella tuovat käyttäjien äänen kuuluviin. Yhteisten pelisääntöjen puuttuessa kyse on lähinnä itsesääntelystä. Esimerkiksi DoorDashin lähettikumppanien Yhdysvaltojen neuvostoon valitaan puolivuosittain yhdeksän jäsentä, neuvosto kokoontuu kuukausittain ja yhden kokouksen kestoksi ilmoitetaan 90 minuuttia. DoorDashilla on Yhdysvalloissa yli 2 miljoonaa lähettikumppania, joita neuvosto edustaa (DoorDash 2024).

Hakukelpoisuusvaatimuksena vuonna 2024 DoorDashin Yhdysvaltojen neuvostossa on, että lähetillä on vähintään 4.7/5 tähtiluokitus, kuljetustehtävien suoritusaste on vähintään 95 prosenttia, ja että lähetille on kertynyt kokemusta vähintään 500 kuljetuksesta (joista 50 on tehty viimeisen kahden kuukauden aikana neuvostoon hakemisesta). Käytännössä haku tapahtuu Google Forms -lomakkeella, jossa neuvostoon haluava lähetti esittelee itsensä ja perustelee neuvostoon tuomansa lisäarvon.

Lopulliset valintakriteerit tai valintaprosessi eivät ole julkisia, mutta DoorDashia kiinnostaa esimerkiksi, onko neuvostoon haluava lähetti valmis edustamaan tai edistämään vähemmistöjen ääntä. Hakulomakkeen mukaan tällaisia ovat esimerkiksi erityisesti naisten, maahanmuuttajien tai eläkeläisten kokemukset alustatyöstä.

Reilu alustatalous

Työterveyslaitoksen (28.2.2024) kokoaman listan mukaan Suomessa toimii ainakin 64 alustatyötä välittävää yritystä, joista moni on globaaleja. Kuitenkin esimerkkejä Suomessa toimivien alustatyöläisten osallistamisesta alustojen kehittämiseen on vaikea löytää, ja tarkkaa kuvausta osallistamisen tavoista ja käytänteistä vielä vaikeampi.

EU:n vastikään hyväksymän alustatalouden työtä koskevan direktiivin on määrä tuoda uusia pelisääntöjä alustatyöhön, mutta usean kommentointikierroksen läpikäynnin jälkeen lopullinen teksti jäi melko yleiselle tasolle. Toistaiseksi on siis edelleen nojattava alustayritysten itsesääntelyyn ja toivoa läpinäkyvämpää otetta alustatyöläisten osallistamiseen.

Lähteet

DoorDash. 2024. Dasher Community Council.

Eurooppa-neuvosto. 2024. Alustatyöntekijät EU:ssa.

Tuomi, A., Ascenção, M.P. 2023. Deliberative Governance for Tourism Platforms. Annals of Tourism Research 103, 103647.

Kuva: Shutterstock