Siirry sisältöön
Opiskelu
Yhteinen malli opiskelijalähtöiselle työharjoittelun ohjaukselle

Työharjoitteluprosessista on tullut opiskelijan kannalta tasalaatuisempi, kun ohjaajilla on yhtenäiset käytännöt ja raportointitavat.

Kirjoittajat:

Johanna Oljemark

lehtori, opinto-ohjaaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 22.03.2024

Haaga-Heliassa kaikkiin ammattikorkeakoulututkintoihin kuuluu työharjoittelu. Työharjoittelu on opiskelijalle mahdollisuus perehtyä oman alan työtehtäviin ja syventää opinnoissa hankittuja taitoja käytännössä. Työharjoittelu on laajuudeltaan 30 opintopistettä, eli seitsemäsosa koko amk-tutkinnosta.

Työharjoittelun tavoitteet määritellään opiskelijalle opinto-oppaassa. Yhteenvetona eri tutkintojen tavoitteista voi mainita seuraavat:

  • Harjoittelun jälkeen opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida omia ammatillisia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan oman alan asiantuntijaosaamisen näkökulmasta.
  • Hän osaa toimia työyhteisön pelisääntöjen mukaan ja arvioida ja kehittää organisaation toimintaa.
  • Lisäksi hän osaa jatkuvasti kehittää ja päivittää työelämätaitojaan.

Työnantajalle työharjoittelija tuo uutta osaamista ja näkökulmaa opintojensa kautta ja mahdollisesti potentiaalisen tulevan työntekijän harjoittelujakson jälkeen.

Yhtenäisen työharjoittelumallin kehittämistyö

Olemme kehittäneet työharjoittelukäytäntöjä Haaga-Heliassa vuonna 2022 käyttöön otettujen opetussuunnitelmien ja yhteisen ohjausmallin myötä. Käytännössä tutkintojen nimeämät työharjoittelukoordinaattorit ovat yhdessä kartoittaneet olemassa olevat hyvät käytännöt eri tutkinnoissa. Niiden pohjalta on luotu työharjoittelumalli kaikkiin amk-tutkintoihin. Erilaisia toimintatapoja oli isossa ammattikorkeakoulussa todella monia, joten päätavoitteena oli tehdä sujuvampi prosessi niin ohjaajien kuin opiskelijoidenkin näkökulmasta.

Vuoden 2024 aikana olemme perehdyttäneet työharjoitteluohjaajia yhteisen harjoittelumallin käyttöön. Käytännössä työalustana toimii Moodle-oppimisympäristö. Uusi malli tekee työharjoittelusta opintosuorituksena selkeämmän, kun viestimme opiskelijoille ja työnantajille samalla tavalla. Työharjoitteluprosessista on tullut opiskelijan kannalta tasalaatuisempi ja tasa-arvoisempi, kun kaikilla ohjaajilla on yhtenäiset käytännöt ja raportointitavat. Myös tietoturva-asiat on otettu paremmin huomioon. Yhteinen malli luo puitteet opiskelijalähtöiselle työharjoittelun ohjaukselle.

Työharjoittelu oppimisen näkökulmasta

Työharjoittelumallissamme keskeistä on opiskelijan oma oppiminen ja sen reflektointi. Työharjoittelu raportoidaan kirjallisesti tai suullisesti omalle harjoitteluohjaajalle. Yhdessä kehitetyt harjoittelun raportointiaiheet ja kysymykset kannustavat ja ohjaavat opiskelijaa pohtimaan oman osaamisen kehittymistä ja sen sanottamista. Tämä puolestaan valmistaa opiskelijaa tuleviin työnhakuihin ja itsensä markkinoimiseen. Onnistumisten lisäksi oppimista on usein tapahtunut myös epämukavuusalueella – hankalista tilanteista selviytyminen ja niiden purkaminen on yksi tärkeä näkökulma työharjoittelun reflektoinnissa.

Tähän mennessä kerätyn opintopalautteen perusteella opiskelijat ovat tyytyväisiä uusittuihin työharjoittelukäytäntöihin. Harjoittelun perusajatus ei opiskelijan näkökulmasta ole muuttunut, vaan harjoittelun tavoitteena on edelleen tukea opiskelijan urasuunnitelmaa, kehittää opiskelijan työelämätaitoja ja asiantuntijaosaamista sekä johtaa oman alan työtehtäviin.

Sovellus työharjoittelun tueksi

Jatkossa työharjoittelun kehittämissuunnitelmissa on työharjoittelusovelluksen kehittäminen. Sovelluksen avulla opiskelijan olisi entistä mielekkäämpää reflektoida omaa osaamistaan jo harjoitteluaikana ja ohjaajan näkökulmasta se helpottaisi hallinnollista työtä. Työnantajan kanssa tehtävä harjoittelusopimus ja työtodistus voitaisiin myös hoitaa sovelluksen kautta.

Sovelluksen avulla saisimme myös kerättyä tietoa työympäristöistä eri aloilla. Kerätyn tiedon avulla voisimme suunnitella opintojaksotarjontaa ja työharjoittelun aikaista ohjausta vastaamaan entistä paremmin opiskelijoiden ja työnantajien tarpeita.

Lue myös kirjoittajan aikaisempi aiheeseen liittyvä kirjoitus Opiskelijoiden työelämäosaamisen kehittyminen työharjoittelussa.

Kuva: Haaga-Helia