Siirry sisältöön
Opiskelu
Opiskelijoiden työelämäosaamisen kehittyminen työharjoittelussa

Haaga-Heliassa ammattikorkeakouluopintoihin kuuluu työharjoittelu, joka on opintopisteissä laskettuna seitsemäsosa tutkinnosta. Työharjoittelu on opiskelijalle hieno mahdollisuus tutustua oman alan työtehtäviin ja syventää opinnoissa opittuja taitoja käytännössä.

Kirjoittajat:

Johanna Oljemark

opinto-ohjaaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 25.11.2022

Työharjoittelun tavoitteena on tukea opiskelijan urasuunnitelmaa, kehittää opiskelijan työelämätaitoja ja asiantuntijaosaamista. Parhaassa tapauksessa työharjoittelu johtaa oman alan vakituiseen työpaikkaan. Työharjoittelun voi suorittaa kotimaassa tai ulkomailla joko yhdessä tai useammassa työpaikassa.

Harjoittelu ja sen aikana opittavat taidot

Helsingin liiketalouden opiskelijoilta keräsimme työharjoittelutietoa vuodesta 2019 vuoden 2022 kevääseen asti. Opiskelijat vastasivat Webropol-kyselyyn osana työharjoittelun raportointia ennakkotehtävän ja itsereflektointitehtävän lisäksi. Vastaajia oli 2513.

Sekä oppilaitoksen että muiden opiskelijoiden näkökulmasta kiinnostavia ovat tiedot siitä, miten harjoittelu kytkeytyi opintoihin ja työelämään. Harjoitteluista 93 prosenttia oli palkallisia tai tehtiin palkkatyösuhteessa. Harjoittelupaikkaan työllistyi 30 prosenttia vastanneista ja opinnäytetyön aiheen sai 26 prosenttia vastanneista.

Pääosin työharjoitteluista jäi opiskelijoille erittäin positiivinen kokemus ja he kokivat, että työyhteisö otti heidät hyvin vastaan.

Kyselyssä selvitettiin opiskelijoiden ajatuksia omista taidoista ja kehittymisestä työharjoittelun aikana. Itsearviointivastausten perusteella käy ilmi, että valtaosa opiskelijoista oli erittäin tyytyväisiä omiin työnhakutaitoihinsa kuten CV:n tekoon, haastattelutaitoihin ja omista vahvuuksista kertomiseen.

On hienoa, että opiskelijat kokivat työnhakutaitojen olevan hallussa. Vastausten perusteella opiskelijat kuitenkin myös arvioivat, että heidän omassa aktiivisuudessaan ja verkostojen luomisessa olisi vielä kehitettävää.

Opiskelijoita pyydettiin listaamaan mielestään tärkeimpiä työelämäosaamisia, joissa he kokivat olevansa vahvoja. Vastauksista nousevat yleisimpinä vuorovaikutustaidot ja tiimityöskentely sekä työtehtävistä riippuen asiakaspalvelutaidot. Myös joustavuus, tarkkuus ja aloitteellisuus ovat liiketalouden opiskelijoiden mielestä tärkeitä työelämäosaamisia.

Kehittämiskohteista kysyttäessä opiskelijat pitivät tärkeimpinä osaamisina palautteen antamisen taitoa, itsevarmuutta ja kärsivällisyyttä. Myös kielitaito ja esiintymistaito nousivat vastauksissa esiin.

Työharjoittelun monipuolisia mahdollisuuksia kehittämässä

Kyselyn tulokset tuovat meille harjoitteluohjaajille tietoa siitä, miten merkityksellinen osa opintoja työharjoittelu on ja miten se tukee opiskelijan ammatillista kasvua.

Palautteista kerättyä tietoa hyödynnämme muun muassa opiskelijoille suunnatuissa työharjoitteluinfoissa, joissa annamme käytännön vinkkejä harjoittelupaikan löytämiseksi. Opiskelijanäkökulma ja muiden aiemmat kokemukset motivoivat työharjoittelua suunnittelevia opiskelijoita.

Työharjoittelu on jo itsessään hieno paikka opiskelijan ja työelämän kohtaamiselle, mutta muitakin monipuolisia mahdollisuuksia löytyy. Harjoittelussa tehtävän työn opinnollistaminen, työelämässä karttuvan osaamisen näyttäminen ja entistä useamman opinnäytetyöaiheen löytäminen yrityksistä motivoivat opiskelijoita valmistumaan ja kehittymään osaaviksi ammattilaisiksi.

Näitä mahdollisuuksia kehitämme Haaga-Heliassa uusissa eri tutkintojen opetussuunnitelmissa ja koko oppilaitoksen uusien työharjoittelukoordinaattorien yhteistyössä. Koordinaattorit tapaavat säännöllisesti lukuvuoden 2022-2023 aikana ja luovat yhteisiä työharjoittelukäytäntöjä, jotta ohjaus ja harjoitteluprosessi olisivat tasalaatuisia ja veisivät opiskelijoita urallaan eteenpäin.

Kuva: www.shutterstock.com