Siirry sisältöön
Opiskelu
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan toteutuminen liikunnanohjaajaopinnoissa

Liikunnan ja liikkumisen edistäminen on liikunnanohjaajan yksi ydinosaamisalueista, ja siksi Haaga-Helia on tarjonnut jo vuosia laajat suuntautumisopinnot (30 op) tähän ydinosaamiseen.

Kirjoittajat:

Liisa Kiviluoto-Heinonen

opettaja, liikunta ja hyvinvointi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Tiina Sihvola

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 21.03.2024

Haaga-Heliassa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) on tavalla tai toisella liitetty lähes jokaiseen liikunnanohjaajakoulutuksen opintojaksoon. Tässä kirjoituksessa esittelemme, miten TKI-toiminnan ja opetuksen yhdistäminen (TKIO) toteutuu liikunnanohjaajakoulutuksen terveyden ja liikunnan edistämisen koulutuksessa.

Tulevat liikkumisen edistäjät kehittämistoiminnan taipaleelle

Liikunnan ja hyvinvoinnin edistäminen on moniammatillista työtä, jossa liikunnanohjaaja (amk) toimii kentällä monenlaisissa työtehtävissä, kuten liikuntaneuvojana, seurojen, koulujen, yritysten ja erilaisten järjestöjen liikuntakoordinaattoreina. Liikunnan toimintaympäristöjen kehittäminen ja liikkumisen edistäminen pohjautuu kunnissa sekä järjestöissä usein lisärahoituksella haettuun projektitoimintaan, joten näiden taitojen hallinta onkin liikunnanohjaajaopiskelijoiden osaamisen ydintä työelämässä.

Terveyden ja liikunnan edistämisen opinnoissa perehdytään liikunnan ja liikkumisen edistämiseen, tutustutaan liikunnan kehittämistoimintaan sekä tehdään arvioitava suunnitelma liikunnan edistämisen interventiolle jollekin työelämän kohdeorganisaatiolle. Tämän jälkeen opiskelijat toteuttavat suunnittelemansa intervention ja arvioivat sen.

Liikkumisen edistämisen interventioita erilaisille kohderyhmille

Liikunnanohjaajaopiskelijamme suunnittelivat sekä toteuttivat liikunnan edistämisen interventiot syksyn 2023 aikana päiväkotiin, yläkouluun, mielenterveyskuntoutujille, rakennusliikkeen työntekijöille sekä nivelongelmaisille senioreille.

Opiskelijoiden tehtävänä oli käytännössä selvittää liikkumisen edistämisen tarve kohderyhmässä, miettiä intervention tavoitteet, toimenpiteet, arviointi sekä kohderyhmät huomioiva viestintä annettujen resurssien puitteissa. Opiskelijat perehtyivät tarvetta kartoittaessaan kohderyhmäänsä sekä tutkimustiedon ja raporttien valossa, mutta myös käyttäjälähtöisesti selvittämällä itse intervention kohderyhmän tarpeita mm. havainnoimalla ja haastattelemalla.

Opiskelijoiden vastuulla oli miettiä perustellut toimenpiteet liikkumisen edistämisen näkökulmasta kohderyhmää osallistaen sekä käyttäytymisteorioita hyödyntäen, miettien myös mitä jää jäljelle intervention jälkeen. Lopuksi opiskelijat toteuttivat liikkumisen edistämisen interventiot kohdeorganisaatioissa ja arvioivat oman interventionsa vaikutuksia sekä arvioivat omaa onnistumistaan prosessissa.

Yhdessä oppien ja kehittäen

Opiskelijat oppivat liikkumisen edistämistä omassa kohdeorganisaatiossaan ja pääsivät käytännössä jalkauttamaan osaamista kohdeorganisaatioihin. He saivat myös näkökulman siihen, millaisia muutoksia tai muutoksen siemeniä on mahdollista saada aikaiseksi noin 5-6 viikon interventiossa sekä miten jalkauttaa käyttäytymisen muutosta yhteisöjen arjessa. Oppia tuli myös kehittämistyöskentelystä sekä siitä, miten osallistaa yhteisöjä omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen tai kuinka toimia, kun alkaa turhauttaa

Opintojakson edetessä osaamista ja oivalluksia jaettiin opettajien ja oman ryhmän opiskelijoiden kanssa. Usein vertaisoppijoiden kanssa päädyttiin pohtimaan erilaisia intervention toteutuksen keinoja ja saatiin tukea, ideoita ja kannustusta käytännön toteutukseen. Opintojakson lopussa interventioiden tuloksia jaettiin opiskelijaryhmän kesken.

TKIO-toimintaa liikunnan edistämisen opintojaksoissa on toteutettu tässä muodossaan melko pitkään ja opettajille on kertynyt paljon osaamista siitä, millaiset kehittämistehtävät kohtaavat vaatimuksiltaan sekä opiskelijoiden että työelämän tarpeet. Toimivia TKIO-ratkaisuja olemme erityisesti saaneet silloin, kun opintojaksoilla opettava opettaja on ollut samanaikaisesti asiantuntijana mukana tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeessa, jolloin TKIO toiminnan jalkauttaminen ja opiskelijoiden kurssitehtävien muotoilu on toiminut sujuvasti.

Kuva: Haaga-Helia