Siirry sisältöön
Opiskelu
Markkinoinnin suunnittelu mahdollistaa yrityksen kasvun

Kun yrityksen missiona on mahdollistaa asiakkailleen toimiva ja laadukas arki ja visiona on olla arvostetuin palvelualan edelläkävijä, täytyy tämän merkitys näkyä asiakkaalle palvelussa, jota hän harkitsee.

Kirjoittajat:

Tuija Koskimäki

lehtori, palveluliiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 03.11.2022

Asiakkaat tekevät ostopäätöksiä pitkälti emootion perusteella, joten markkinointi on merkittävässä roolissa asiakkaan kiinnostuksen herättäjänä. Markkinointi on toimenpiteitä, joilla asiakas saadaan kiinnostumaan yrityksen tuotteista ja palveluista. Mm. mainokset ovat niitä toimenpiteitä, joilla asiakkaan mielenkiinto herätetään ja erilaiset edut, tarjoukset, suositukset ovat ostopäätökseen kannustavia toimenpiteitä.

Haaga-Helian opiskelijat saivat Serfino Oy:ltä toimeksiannon projektityölle palvelujen ja markkinoinnin suunnittelukurssilla. Yrityksen kasvustrategiana on asiakasmäärän kasvu ja tavoitteena on saada mahdollisimman paljon asiakastapaamisia myyjien kanssa. Toimeksianto oli asiakasymmärryksen täsmentäminen niin, että asiakaskohderyhmä tulee huomioiduksi markkinointisuunnitelmassa.

Markkinointisuunnitelma on strateginen ja taktinen kokonaisuus

Strategisessa markkinointisuunnitelmassa määritellään mm. asiakaskohderyhmät ja asiakkaalle tarjottava lisäarvo. Taktisessa markkinointisuunnitelmassa valitaan puolestaan eri markkinointikanavat, markkinoinnin ajankohdat ja konkreettiset toimenpiteet. Markkinoinnin suunnittelu on siis prosessi, jolla päätetään yrityksen markkinoinnin tavoitteista ja keinoista.

Markkinointisuunnitelmassa tulee perehtyä ensin yrityksen toimintaympäristöön. Yrityksen ympärillä on toimijoita (kilpailijat, asiakkaat, julkisyhteisöt) sekä ilmiöitä (trendit, vastuullisuus, ekologisuus), jotka tulee huomioida.

Menestyäkseen yritys tarvitsee kilpailuedun, joka toimintaympäristössä tekee yrityksestä asiakkaan mielessä paremman kuin kilpailijansa. Kilpailuetu voi olla yrityksen kyky uudistaa brändiä tai se voi liittyä taloudelliseen tai toiminnalliseen kilpailuetuun. Kilpailuetu konkretisoituu aina asiakaskäyttäytymisen perusteella.

Markkinointisuunnitelmassa tunnistetaan asiakaskohderyhmä lisätäämällä asiakasymmärrystä asiakaskyselyin, yrityksen asiakastietojärjestelmää hyödyntäen ja asiakaspalautteita sekä asiakaskäyttäytymistä havainnoiden. On tärkeää ymmärtää asiakasta, hänen tarpeita ja käyttäytymisen muutosta.

Kun tiedetään, millaista asiakaskohderyhmää tavoitellaan, voidaan paremmin suunnitella ja ideoida eri markkinoinnin keinoja, joilla pyritään tavoittamaan niin potentiaaliset kuin olemassa olevat asiakkaat.

Mielekäs toimeksianto ja hyvä oppimiskokemus

Projektityössä opiskelijat pääsivät soveltamaan teoriaa käytäntöön laatimalla konkreettisen ja yrityksen toimintaan sopivan markkinointisuunnitelman. 

Opiskelijat perehtyivät Serfinon toimintaympäristöön etsimällä sekä kotimaisia että kansainvälisiä samalla liiketoiminta-alalla toimivia yrityksiä. Toimintaympäristöä selvitettiin lisäksi PESTEL-menetelmällä ja perehtymällä tulevaisuuden trendeihin. Asiakasymmärrystä he keräsivät haastattelemalla potentiaalisia asiakkaita ja saatujen tietojen perusteella he loivat asiakaskohderyhmiä.

Taktisen markkinoinnin osalta suunnitelmissa he huomioivat, miten potentiaaliset asiakkaat saadaan kiinnostumaan palvelusta ja varaamaan ajan myyjälle. Suunnitelmissa he ideoivat erilaisia etuja, joilla asiakkaan ostopäätöstä voidaan tukea. Taktisen markkinoinnin ajankohdat mietittiin huolella. Esimerkiksi opiskelijat pohtivat onko syytä toteuttaa tiettyä viikko- tai teemamarkkinointia tai eri vuodenaikoihin liittyvää markkinointia.

Markkinointi voidaan nähdä myös investointina, jolloin markkinointiin käytettyjä resursseja on syytä mitata. Opiskelijaryhmät kehittivät tarvittavat mittarit, joilla markkinoinnin onnistumista, mainonnan tavoitettavuutta, asiakastyytyväisyyttä ja asiakassuosittelua voidaan mitata.

Huolellista taustatyötä ja hyviä oivalluksia

Serfino Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja Tiina Lindfors mainitsi, että kurssiin osallistuminen oli yritykselle uskomattoman antoisaa.

Hänestä oli ilo huomata, miten opiskelijoilta tuli hyviä oivalluksia ja miten monessa kohdassa yrityksen omat ja opiskelijoiden suunnitelmat osuivat yhteen. Lindfors kiitti, miten opiskelijat olivat tehneet taustatyöt huolellisesti. Se loi vahvan pohjan markkinointisuunnitelman toteutukselle ja monipuolisille näkökannoille.

Yrityksessä haluttiin jatkaa yhteistyötä, joten he päättivät ottaa opiskelijoista osan mukaan tulevan mainoskampanjan suunnitteluun. Näin yritys saa tuoreita ja freesejä ideoita ja opiskelijat pääsevät hyödyntämään Serfinon maailmaan perehtymistään, kommentoimaan markkinointimateriaalia ja osallistumaan mainontaan.

Tällaisesta yhteistyöstä kyllä kaikki hyötyvät!

Kuva: www.shutterstock.com