Siirry sisältöön
Opiskelu
Itsetuntemus on tulevaisuuden työelämätaito

Haaga-Helia avaa ovet työelämään. Tätä lupausta vahvistamme sillä, että opetussuunnitelmaamme ohjaavat tulevaisuuden työelämätaidot.

Kirjoittajat:

Merike Koskinen

lehtori, markkinointi ja viestintä, KTM

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kati Selvenius

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 07.03.2023

Muuttuvilla työmarkkinoilla ja monipolvisilla urapoluilla tarvitaan entistä vahvempaa itsetuntemusta. Kaikkea ei toki pysty ennakoimaan, mutta omia uratavoitteitaan on helpompi seurata, jos tiedostaa omat vahvuutensa, kiinnostuksen kohteensa ja itselleen tyypilliset toimintatavat.

Osaamisperustaisessa opetussuunnitelmassamme keskitymme siihen, millaiset osaamiset ovat merkityksellisiä tulevaisuuden työmarkkinoilla, jonne opiskelijat meiltä siirtyvät.

Luonteenvahvuudet ja kyvykkyydet ohjaavat toimintaa

Työelämän toive on, että työntekijät osaisivat tarinallistaa ja argumentoida taitojaan mahdollisimman konkreettisesti. Näin jokaisen osaamispalettia pystytään hyödyntämään täysipainoisesti työyhteisön hyväksi. Ei siis riitä, että luettelee, mitä kaikkea on opiskellut, vaan itsetuntemus, osaamisensa tunnistaminen ja sanoittaminen, on jatkuvasti muuttuvilla työmarkkinoilla entistäkin tärkeämpi työelämätaito.

Vahvuuksien tunnistaminen ja niiden nimeäminen saattaa toisinaan tuntua työläältä. Kulttuuriimme perinteisesti kuulunut vaatimattomuus saa helposti kenet tahansa epäröimään omien osaamistensa äärellä. Yhtenä työvälineenä vahvuuksien ja osaamisen sanoittamisessa voi hyödyntää Voimakehä-konseptia.

Mitä tarkemmin tunnistaa esimerkiksi luonteenvahvuuksiaan, sitä tietoisemmin niitä voi käyttää ja kehittää. Vahvuuksia voidaan luetella lukuisia, joten niiden välille ei kannata etsiä tärkeysjärjestystä. Sopivan tasapainon löytyminen on riittävän hyvä tavoite.

Vahvuuksien tarinallistaminen keino erottua

Haaga-Heliassa kaikille tutkinnoille yhteisiin avainosaamisiin sisältyy Avaimet opiskeluun ja työelämään -opintokokonaisuus. Siihen kuuluvat opintojaksot tukevat opiskelijaa niin opiskelutaidoissa kuin työuran suunnittelussakin.

Opiskelijat pääsevät pohtimaan omia kiinnostuksenkohteitaan, uratavoitteitaan, arvojaan, luonteenvahvuuksiaan ja ammatillisia osaamisiaan. Itsetuntemuksen tukemiseksi tutustutaan myös hyvinvoinnin eri teemoihin ja tarjotaan keinoja stressinsietokyvyn vahvistamiseksi. Tärkeitä itsensä johtamisen taitoja tarkastellaan osallistujan omista näkökulmista.

Haaga-Helian avainosaamisten opintojaksoihin niin ikään kuuluvan Ammatillisen viestinnän yhtenä osaamistavoitteena on tunnistaa omaa osaamista sekä sanoittaa ja markkinoida sitä vakuuttavasti. Omia vahvuuksiaan tarinallistamalla on mahdollista erottua positiivisesti muista sekä hakeutua sisäisissä hauissa työnantajan tarjoamiin erilaisiin projekteihin ja hankkeisiin. Toive tämän taidon vahvistamiselle on tullut suoraan Haaga-Helian työelämäpartnereilta.

Taidot ja osaaminen ovat opittavissa

OECD:n oppimiskompassissa luetellaan osaamisen ydinperustaan kuuluvaksi neljä kompetenssia: taidot, tiedot, arvot ja asenteet. Arvot ja asenteet ohjaavat voimakkaasti toimintaa, sillä ne ovat suhteellisen pysyviä tekijöitä. Omien arvojen mukaiset ratkaisut tuntuvat oikeilta, joten niihin on helppo myös sitoutua.

Sen sijaan tiedon kerryttäminen ja päivittäminen sekä taitojen harjaannuttaminen onnistuu keneltä tahansa, jos siihen on kiinnostusta ja valmius käyttää resursseja (eli aikaa, rahaa ja energiaa). Kiinnostuksen merkitys on huomattava, koska se antaa toiminnalle suunnan ja ylläpitää esimerkiksi työmotivaatiota.

Voimakehä-konseptia tai sen osa-alueita voi käyttää lähes kaikilla opintojaksoilla tukemaan opiskelijoiden itsetuntemusta, vahvuusajattelua ja opiskelumotivaatiota. Konsepti antaa hyvän rungon ohjaukseen, sillä se vahvistaa sekä opiskelijan että ohjaajan positiivisia tuntemuksia.
Haaga-Helian uusi opetussuunnitelma tarjoaa opiskelijalle hyvät edellytykset työllistyä tulevaisuuden työmarkkinoilla niin tulevaisuuden työelämätaitojen kuin ammatillisten osaamistenkin näkökulmasta.

Kuva: www.shutterstock.com