Siirry sisältöön
Opiskelu
Opiskelijan osaamista sanoitetaan jo orientoinnissa

Haaga-Heliassa orientointipäivien malliin kuuluu osaamisen tunnistamisen työpaja. Sen tavoitteena on auttaa opiskelijaa tunnistamaan aikaisempaa osaamistaan ja peilaamaan sitä opinto-oppaassa esiteltyihin osaamistavoitteisiin. Kun osaamista löytyy, kannustamme suorittamaan opintoja näytöillä.

Kirjoittajat:

Salme Jarvansalo

lehtori, ura- ja opinto-ohjaus
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Merike Koskinen

lehtori, markkinointi ja viestintä, KTM

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kati Selvenius

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 02.03.2023

Orientointipäivistä ensimmäisen aikana paneudutaan erityisesti tutustumiseen ja ryhmäytymiseen sekä tutkinnon yleisiin asioihin. Toiseen päivään kuuluu olennaisena teemana oman osaamisen tunnistaminen, jotta opinnot lähtevät mahdollisimman joutuisasti käyntiin. Opiskelijoiden orientoinnissa ryhmäytymisellä on merkittävä rooli positiivisen ja kannustavan ilmapiirin ja sitä kautta sosiaalisten resurssien ja voimavarojen luomiselle.

On tärkeää osata tunnistaa osaamisia laaja-alaisesti ja pystyä nimeämään myös muuta kuin opiskelemalla tai työssä hankittua osaamista. Taitoja voi karttua vaikkapa harrastuksissa ja muussa vapaa-ajan toiminnassa. Työpajan aluksi opiskelijat useimmiten katsovat osaamistaan tiukasti vain ammatillisen kompetenssin näkökulmasta. Jopa yleiset työelämätaidot saattavat jäädä tunnistamatta, vaikka työkokemusta olisi kertynyt jo vuosia.

Yhdessä tarkastelemme niin yleisiä työelämätaitoja kuin tulevaisuuden työelämätaitojakin. Niissä korostuvat yhä enemmän muun muassa ongelmanratkaisutaidot, itseohjautuvuus sekä tiimityötaidot ja teknologiamyönteisyys (World Economic Forum 2020).

Osaamispyramidi auttaa erottumaan

Pienen johdanto-osuuden jälkeen olemme pyytäneet opiskelijoita tekemään itsenäisesti osaamispyramidin, johon on Voimakehä-menetelmän kolmijaon mukaisesti eroteltu yleiset työelämätaidot, ammatilliset osaamiset ja erikoisosaamiset (Wenström 2022). Sen avulla he miettivät osaamisiaan ja taitojaan.

Kun opiskelija on ensin pyramidin avulla tunnistanut vahvuuksiaan, hän siirtyy seuraavaksi vastaamaan Haaga-Helian avainosaamisista laadittuun osaamiskartoitukseen. Siinä hän peilaa vahvuuksiaan avainosaamisten osaamistavoitteisiin. Näin opiskelija näkee konkreettisesti, onko hänellä jo kertynyt sellaista osaamista, jota hän voisi näyttää, ja näin edetä opinnoissaan joutuisammin. Lopuksi vahvuuksista keskustellaan pienryhmissä, jolloin voi syntyä vielä uusiakin ajatuksia taidoista ja osaamisista.

Kokemuksemme perusteella osaamispyramidin tekeminen ennen opintojaksokohtaista osaamiskartoitusta auttaa opiskelijaa tunnistamaan osaamisiaan laajemmin ja sanoittamaan niitä paremmin. Ennen osaamispyramidin käyttöönottoa opiskelijat lähinnä luettelivat osaamisiaan yleistasolla vain ammatillisen osaamisen näkökulmista. Esimerkiksi myyntityöstä, markkinointiosaamisesta tai viestinnästä puhuttiin kertomatta niihin liittyviä konkreettisia osaamisia.

Osaamispyramidi on vienyt tarkastelua syvemmälle tasolle. Nyt esille nousseita taitoja olivat muun muassa kohderyhmäymmärrys, omien kykyjen markkinointitaito, ongelmanratkaisutaidot, sopeutuvuus, paineensietokyky, tuloshakuisuus, kulttuurillinen ymmärrys sekä asiakkaan tarpeiden tunnistamisen taito. Nämä esimerkit ovat myös oivia keinoja sanoittaa omaa osaamistaan työnhakutilanteessa ja erottavat varmasti opiskelijoita positiivisesti työmarkkinoilla.

Arvot antavat puhtia tavoitteille

Yksi keino opiskelumotivaation ylläpitämiseen on arvojen tunnistaminen. Arvot vaikuttavat suoraan oppimismotivaatioon, intoon ja kiinnostukseen. Lisäksi ne tukevat opiskeluaikaisia resursseja. (Wenström 2022.)

Opiskelijoilla teettämiemme arvotestien tulosten kiinnostava havainto on ollut, että perinteisten suomalaisten arvojen (perhe, ystävät, hyvinvointi ja terveys) lisäksi monen arvopaletista löytyy tavoitteellisuus, kunnianhimo, ahkeruus, sisäinen motivaatio, sitkeys, itsensä toteuttaminen, oikeudenmukaisuus sekä taloudellinen menestys. Nämä arvot ovat omiaan toimimaan resursseina ja kannustimina tulevaisuuden työuran tavoittelussa.

Orientaatiopäivillä ja opintojen alussa opiskeluinto on yleensä vahva. Opintojen edetessä opiskelijan kannattaa aika ajoin palata pohtimaan, miksi hän opiskelee tavoitealaansa ja miksi se on hänelle merkityksellinen. Arvojen tunnistaminen yhtenä Voimakehä-menetelmän osa-alueista voi auttaa myös tavoiteammatin valinnassa, mikä helpottaa myös opintojen suuntautumisvalintoja.

Lähteet

Mäki, E. 19.4.2021. Piilevät kyvyt esiin. Helsingin Sanomat.

Wenström, S. 2022. Kaikilla vahvuuksilla. Opas laajan vahvuusnäkemyksen käyttöön opetuksessa. PS-Kustannus. Keuruu.

World Economic Forum 2020. The Future of Jobs Report 2020.