Siirry sisältöön
Matkailu
Tietopalvelujen hyöty matkailualan tiedolla johtamisessa

Tiedolla johtaminen on noussut Suomessa usean matkailualueen strategiaan ja on kansallisen Visit Finlandin keskeinen strateginen teema 2021–2025.

Julkaistu : 04.08.2022

Matkailualalle on tarjolla monia tiedolla johtamisen digitaalisia palveluja johtamisen ja päätöksenteon tueksi, mutta niistä ei ole ollut saatavilla julkaistuja matkailualan ihmisten käyttäjäkokemuksia avuksi päätöksentekoon. Tiedolla johtamisen haaste onkin muun muassa se, mistä voi löytää omalle liiketoiminnalle keskeistä tietoa ja miten parhaiten hyödyntää saatua tietoa päätöksenteossa. 

Tämä kirjoitus pohjautuu konstruktiiviseen master-opinnäytetyöhön, jossa vastattiin tähän haasteeseen. Työssä kehitettiin käsikirja matkailun kaupallisista tiedolla johtamisen digitaalisista palveluista sekä niiden käyttäjäkokemuksista. Käsikirja tulee osaksi Haaga-Helian Tiedolla johtamisen osaamisesta kilpailukykyä matkailualalle -hankkeen tarjoamia opintoja.

Tietopalvelusta arvoa tunnistettuun tietotarpeeseen

Jotta matkailualan organisaatiossa onnistutaan tietopalvelun valinnassa, on ensin tärkeää kartoittaa oman liiketoiminnan keskeiset tietotarpeet ja tavoitteet. Lisäksi on määriteltävä, mitä tietopalvelun käytön avulla halutaan saavuttaa. Sen jälkeen on mahdollista valita tarpeisiin sopiva kaupallinen palvelu.

Opinnäytetyössä keskityttiin neljään matkailun kaupalliseen tietopalveluun: Bislenz, Benchmarking Alliance, Salmi Platform ja Visitory. Palvelujen tarjoama monipuolinen tieto voidaan luokitella seuraavasti: asiakasymmärryksen kasvattaminen, toimenpiteiden vaikuttavuuden mittaaminen, palvelutuotanto ja kehitys sekä kestävän matkailun kehittäminen. Jokaisella tietopalvelulla on erilainen näkökulma siihen, mitä ja mistä tietoa kerätään sekä miten matkailuliiketoiminnassa voidaan hyödyntää tietotarjontaa.

Opinnäytetyössä kerättiin kokemuksia näiden tietopalvelujen matkailualan käyttäjiltä. He kertoivat haastatteluissa, miksi he käyttävät palveluja, mitä he niissä eniten arvostavat ja miten he hyödyntävät saatavaa tietoa. Käyttäjät arvostivat erityisesti selkeitä ja monipuolisia visualisointeja tulkinnan helpottamiseksi sekä yhteenvetoja monesta eri lähteestä kerätystä datasta. Lisäksi arvostettiin esimerkiksi matkailijoilta tulevaa kirjallista palautetta matkailuyritysten ja -alueiden kehittämisessä.

Tiedon lisäksi tarvitaan hyvät toimintatavat

Pelkkä tiedolla johtamisen kaupallinen digitaalinen palvelu ei kuitenkaan riitä. Työpaikalla tarvitaan motivoituneita ihmisiä, joilla on taitoja soveltaa palvelujen tarjoamaa tietoa. Lisäksi tulee kehittää tiedon jakamista ja hyödyntämistä tukevia organisaation toimintatapoja. Haastatellut matkailun alueelliset kehittäjät kertoivat hyväksi havaitsemistaan käytännöistä tiedon jakamisessa alueen matkailuyrityksille ja ulkoisille sidosryhmille. Näitä ovat esimerkiksi kaupallisen palvelun tarjoaman raportin jakaminen kokonaan tai vain relevanteilta osin, ja palvelun sisältämän tiedon jakaminen suoraan omalta näytöltä sidosryhmän edustajalle. Haastateltavat toivat lisäksi esiin muun muassa sen, kuinka tarpeellista on säännöllisesti resursoida aikaa uusimman tiedon analysointiin ja tulkintaan.

Suuri tiedon määrä aiheuttaa helposti epävarmuutta ja monitulkintaisuutta. Opinnäytteen haastattelujen mukaan uuden tietopalvelun käyttöönotossa käyttäjät ovat edenneet askel kerrallaan tietotarpeisiin ja tavoitteisiin keskittyen. Henkilökohtaisen ja organisaation oppimisen kehittyessä hyödynnettävän tiedon määrä kasvaa sekä uusia ideoita ja tavoitteita syntyy. Tällainen käyttöönotto on vahvistanut myös emotionaalista arvoa, kuten varmuutta ja uskallusta päätöksentekoon. Onnistunut tiedolla johtaminen on siis oikean tiedon, sen hyödyntämisen ja hyvien toimintatapojen summa.

Jaana Konttila on Haaga-Helian YAMK-opiskelija ja Minna-Kaarina Forssén projektipäällikkö master-tiimissä Haaga-Heliassa