Siirry sisältöön
Matkailu
MaRa-ala kaipaa kipeästi monenlaista teknologiaosaamista

Teknologian kehitykseen, digitalisaatioon ja tiedolla johtamiseen liittyvä osaaminen nähdään MaRa-alalla erityisen tarpeelliseksi tulevaisuudessa. Kuitenkin käsitykset siitä, millaista osaamista tarvitaan, vaihtelevat laidasta laitaan. Kiihtyvässä digitalisaatiossa osaa osaamistarpeista ei osata edes vielä nimetä.

Kirjoittajat:

Meri Vehkaperä

strategiatyön ja johtamisen lehtori
Haaga-Helia ammattiorkeakoulu

Eeva Puhakainen

viestinnän lehtori, TKI-viestintävastaava
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 07.12.2022

Teknologian kehitys on muuttanut maailmaa olennaisella tavalla viime vuosikymmeninä. Jokaisen vuosikymmenen aikana vauhti on vain kiihtynyt. Pandemia nopeutti kehitystä hitaammin teknologiaa omaksuneilla aloilla, sillä digiloikka tapahtui monilla toimialoilla viikoissa tai jopa päivissä rajoitusten ja sulkujen seurauksena.

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa MODULE-hankkeessa tutkittiin hotelli-, ravintola- ja matkailualan ammattilaisten käsityksiä alan osaamistarpeista sekä tulevaisuuden trendien ja muutosten vaikutuksia tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Tässä artikkelissa keskitytään erityisesti teknologian kehityksen ja digitalisaation synnyttämiin osaamistarpeisiin.

Tutkimus toteutettiin laadullisia menetelmiä hyödyntäen loka–marraskuussa 2021, jolloin haastateltiin yhteensä 40 henkilöä. Kaikki haastateltavat työskentelivät johto- ja asiantuntijatehtävissä hotelli-, ravintola- ja matkailualalla ja heillä oli alalta 10–30 vuoden työkokemus. Yritysten toimiala jakautui melko tasapuolisesti hotelli-, ravintola-, matkailu- ja tapahtuma-aloille.

Haastattelun teemoiksi valittiin pandemian vaikutukset, tulevaisuuden muutokset ja trendit sekä nykyiset ja tulevaisuuden osaamistarpeet MaRa-alalla. Haastatteluaineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin avulla. Aineisto luettiin aluksi useampaan kertaan, minkä jälkeen se teemoiteltiin aineistolähtöisesti.

Seuraavaksi tarkastellaan tuloksia nimenomaan teknologiaan liittyvien osaamisten näkökulmasta.

Teknologiaan liittyvän osaamisen ennustaminen vaikeaa

Yksi aineistossa spontaanisti esiin noussut tulevaisuuden osaamistarve oli teknologian kehitykseen, digitalisaatioon ja tiedolla johtamiseen liittyvä osaaminen. Tarpeen ennustettiin kasvavan tulevaisuudessa erityisen paljon.

Yllättävää kyllä, haastattelujen välillä oli erittäin paljon vaihtelua arvioissa siitä, millaista osaamista tarvitaan juuri nyt. Kun osa haastateltavista odotti henkilöstön osaavan käyttää perustyökaluja, kuten taulukkolaskentaa vaikkapa budjetointiin, toiset korostivat tarvetta koodata ja suunnitella yritykselle räätälöityjä järjestelmiä ja sovelluksia. Lisäksi tiedon käsittelyyn ja tiedolla johtamiseen liittyvä osaaminen tunnistettiin ajankohtaiseksi, mutta jälleen tarpeet vaihtelivat asiakastiedon hyödyntämisestä markkinointikampanjassa tekoälyn käyttämiseen tulevaisuuden ennusteiden tekemisessä.

Vaikka osaamisia pyrittiin saamaan haastatteluissa esiin myös autetusti muutamien trendien avulla, haastateltavat eivät osanneet kovinkaan hyvin sanoittaa tai konkretisoida, mitä tulevaisuuden tärkeä teknologiaan liittyvä osaaminen on – tai mitä se voisi olla. Monet haastateltavat mainitsivat, ettei tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista välttämättä edes vielä pystytä arvaamaan, sillä teknologia kehittyy ja tarpeet muuttuvat niin nopeasti.

Erityisesti ravintola-alan haastateltavat eivät pystyneet määrittelemään tarkkoja taitoja, kun taas ilmailu- ja hotelliammattilaisilla oli jäsennellympi käsitys teknologiaan liittyvistä osaamistarpeista. Tätä voi selittää erityisesti se, että ravintola-ala on ottanut hitaammin käyttöön teknologisia ratkaisuja kuten itsepalvelua, automaatiota tai esimerkiksi tiedolla johtamisen malleja, kuten joustavaa hinnoittelua.

Metataitojen ja oppimaan oppimisen merkitys kasvaa

Tiedolla johtaminen, tekoäly- ja virtuaalitodellisuusratkaisut, automatisointi ja robotiikka nähtiin haastattelujen perusteella hotelli-, ravintola- ja matkailualan tärkeinä kehittämiskohteina ja niiden uskottiin vaativan monenlaista osaamista ja uusia taitoa. Mitä ja millaisia – se jäi näissä haastatteluissa vielä tarkemmin määrittelemättä.

Esimerkiksi El Hajal ja Rowson (2021) ovat pohtineet, kuinka valmistaa nykypäivän opiskelijoita tulevaisuuden töihin. Heidän mukaansa muutama vuosi sitten olisi ollut mahdotonta ennakoida, miltä tekoälyyn liittyvät työpaikat näyttävät ja mitä teknisiä taitoja ne tarvitsevat, saati tuottavat.

Muutoksen ja kehityksen nopeudesta seuraa, että metataidoille, kuten analyyttiselle ja kriittiselle ajattelulle, oppimaan oppimiselle, monimutkaisten ongelmien ratkaisukyvylle, innovointiosaamiselle sekä joustavuudelle ja resilienssille, ei ole koskaan ollut enemmän tilausta kuin nyt.

Hsu ja Tseng (2022) tuovat esille, että teknologiapohjaisia palveluita toteutetaan pikkuhiljaa koko vieraanvaraisuusalan liiketoimintaprosessissa. Vaikka hotelli- ja ravintola-alan ammattilaisten ei tarvitse ymmärtää ja kehittää näiden tekniikoiden kaikkia näkökohtia itse, heidän tulisi ymmärtää ja seurata teknologisen kehityksen tarjoamia mahdollisuuksia. Siksi teknologista osaamista tarvitaan kilpailuetujen syntymiseksi paitsi yksilöille, myös organisaatioille.

Lähteet

El Hajal, G. & Rowson, B. 2021. The future of hopistality jobs: The rise of the gig worker. Research in Hospitality Management 11, 3, s. 185-190.

Hsu, H. and Tseng, K.-F. 2022. Facing the era of smartness: constructing a framework of required technology competencies for hospitality practitioners. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 13, 3, s. 500-526.