Siirry sisältöön
Liikunta
Liikuntayrittäjän markkinointiviestintä – mahdollisuus erottua kilpailijoista

Vaikka tarjottavat palvelut olisivat viimeiseen saakka hiottuja ja omasta mielestä huippulaatuisia, niiden tulee herättää potentiaalisen asiakkaan tai käyttäjän mielenkiinto ja aktivoida kohderyhmä.

Kirjoittajat:

Ahti Romo

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Taina Orpana

liiketalouden lehtori
LAB Ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 04.12.2023

Liikunta-alalla moni mikro- ja pk yrittäjä kamppailee tutun haasteen parissa: mistä aikaa ja resursseja tehokkaaseen ja suunnitelmalliseen markkinointiviestintään. Yrityksen pyörittämisen ohessa haaste on helppo ymmärtää. Suunnitelmallisella markkinointiviestinnällä kuitenkin pystytään vaikuttamaan yrityksen ehkä tärkeimpään tehtävään eli siihen, että kassa kilisee ja asiakaspaikat täyttyvät.

Huippulaatuisetkin palvelut vaativat markkinointiviestintää tueksi

Arkikielessä markkinointi mielletään usein virheellisesti vain mainonnaksi tai käytetään kapeassa merkityksessä markkinointiviestinnän synonyymina. Mainonta on kuitenkin vain yksi markkinointiviestinnän laajoista vaikutusmuodoista, joihin luetaan lisäksi menekinedistäminen, myyntityö, suhdetoiminta sekä suoramainonta. Markkinointiviestinnällä tarkoitetaan laajasti erilaisia viestinnän asioita, jotka kohdistuvat yrityksen määrittelemiin ulkoisiin ja sisäisiin sidosryhmiin (Karjaluoto 2010).

Kuten niin moni muukin asia, vaatii markkinointiviestintä suunnittelua. Suunnittelu kannattaa aloittaa kysymyksestä miksi markkinointiviestintää ylipäätään tahdotaan tehdä, kenelle ja mitä halutaan viestiä. Vasta kun näihin kysymyksiin on löydetty vastaukset, voi siirtyä keinojen, kanavien ja medioiden valintaan, budjettiin sekä mittaamisen suunnitteluun (Karjaluoto 2010).

Hyvin tehty suunnitelma tuo markkinointiviestintään tehokkuutta ja selkeyttä, joten siihen kannattaa ottaa aikaa, vaikka se ponnisteluja vaatisikin hektisessä yrittäjän arjessa.

Joukosta erottuminen henkilöbrändin voimin

Jo melko nopealla liikunta-alan verkkosivujen ja sosiaalisen median sisältöjen tarkastelulla huomaa, että ne ovat usein melko samankaltaisia, lähes geneerisiä. Kuvissa ja videoissa esiintyvät treenaavat tai liikunnasta nauttivat ihmiset esiintyvät lajimuodolle ominaisessa liikuntapaikassa. Brändielementit, värit ja tunnelma eivät oikein erotu sisällöstä, jolloin myöskään toimijat eivät erotu toisistaan. Sisältöjä voitaisiin käyttää useamman toimijan kesken vain logoa vaihtamalla.

Herää kysymys, voisiko alalla erottua melko helpostikin käyttämällä erilaisia kuvasarjoja tai värielementtejä ja kirkastaa mitä ydinviestiä halutaan välittää. Mitä jos joskus kuvissa jumppaisikin ihan tavallisen näköisiä ihmisiä tavallisine kehoineen?

Yksi mahdollisuus erottumiseen on yrittäjän oma henkilöbrändi. Varsinkin liikunta-alan mikroyrityksissä yrittäjä on usein yrityksen keulakuva, jonka takia vaikkapa ryhmäliikuntatunneille saavutaan. Usein ihmiset ja kasvot ovat kiinnostavampia brändejä kuin itse yritys. Yritys ilman asiantuntijoita ja henkilöbrändejä luokitellaan usein yhtenä muiden joukossa (Kurvinen, Laine & Tolvanen 2017). Oikein toteutettuna, yrityksen ja sen vetäjän brändit voisivat luoda toimivan brändikokonaisuuden.

Liikuntayritysten markkinointiviestintää kehittämässä

LIPA – Liikuntayritysten liiketoiminnan kehittäminen palvelumuotoilua hyödyntäen -hankkeessa markkinointiviestinnän tarpeita kartoitetaan yhdessä 11 päijäthämäläisen liikunta-alan yrityksen kanssa. Hankkeessa toteutettujen markkinointiviestinnän työpajojen tavoitteena on, että mukana olevat yritykset saavat tukea ja suunnitelmallisuutta markkinointiviestinnän toteuttamiseen.

Markkinointiviestinnän työpajat päädyimme toteuttamaan yrityskohtaisesti, jotta kehittämistyö saatiin parhaiten vastaamaan aitoihin tarpeisiin. Yritysten tarpeet vaihtelivat suuresti kohderyhmän, palveluiden ja tavoiteltavan toiminnan mukaan. Sparrausta yrityksissä kaivattiin laajalla spektrillä brändiviestinnästä myyntityöhön ja tuote kärjellä etenevään viestinnän kehittämiseen omissa kanavissa. ’

Useassa työpajassa tarve oli keskittyä moninaisesti aina markkinointiviestinnän suunnitellusta brändiin ja sen kirkastamiseen. Työpajoissa heräsi ymmärrys siitä, että markkinointiviestintää ei kannata nähdä pakkopullana vaan mahdollisuutena erottua kilpailulla markkinalla.

LIPA – Liikuntayritysten liiketoiminnan kehittäminen palvelumuotoilua hyödyntäen -hankkeessa tuotetaan uutta tietoa ja ymmärrystä liikuntapalvelujen käyttäjälähtöisestä kehittämisestä liikunta-alan yrityksille. Palvelumuotoilussa asiakas tulee osaksi palveluiden kehittämistä ja tukee siten uusien palveluinnovaatioiden syntymistä. Hanke toteutetaan LAB ammattikorkeakoulun kanssa EAKR ja Päijät-Hämeen liiton rahoituksella. Kaksivuotinen hanke toteutetaan vuosien 2023-2024 aikana.

Lähteet

Karjaluoto, H. 2010. Digitaalinen markkinointiviestintä. Jyväskylä. WSOYpro Oy

Kurvinen, J., Laine, T. & Tolvanen, V. 2017. Henkilöbrändi. Alma Talent Oy. Helsinki.

Editointi: Marianne Wegmüller

Kuva: Shutterstock