Siirry sisältöön
Liikunta
Elämyspedagogiikalla SOTELI-alan ammattilaisten ohjausosaamista asiakaslähtöisemmäksi

Kirjoittajat:

Paula Harmokivi-Saloranta

yliopettaja, liikunta ja hyvinvointi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Taru Simpura

lehtori, hyvinvointi
LAB ammattikorkeakoulu

Oskari Koivisto

toiminnanjohtaja
Outward Bound Finland ry

Julkaistu : 30.05.2024

Liikkumisen lisääminen arkeen voi olla monesta syystä haasteellista. Paine liikkumisen lisäämisestä voi jopa aiheuttaa ahdistusta. Liikunnan terveyshyödyt ovat kiistattomia, ja se on ymmärretty vaikuttavaksi toimintatavaksi terveyden edistämisen kannalta. Liikunta-aktiivisuus on kuitenkin useissa asiakasryhmissä vähentynyt.

SOTELI-hankkeessa pohdimme ohjauksellisia keinoja asiakkaan liikkumisen edistämiseen ja erityisesti tarkastelemme, miten elämyspedagogiikka auttaa sosiaali-, terveys- ja liikunta-ammattilaisten (SOTELI) ohjausosaamisen kehittämisessä.

Elämyspedagogiikalla uusia toimintatapoja

Elämyspedagogiikka on elämyksiä hyödyntävä kokonaisvaltainen kokemuksellinen oppimismenetelmä, joka mahdollistaa ihmisen kasvun ja oppimisen. Elämyspedagogiikkaan liittyy prosessilähtöinen ajattelu, jossa toiminta rakentuu pedagogisesta tavoitteesta, elämyksellisestä toiminnasta sekä reflektoinnista ja näiden vuorovaikutuksesta (Karppinen & Latomaa 2015).

Elämykset tarjoavat oppijalle moniaistillisia kokemuksia, jotka saattavat käynnistää muutoksia oppijan ajattelussa ja asenteissa. Oppija voi myös huomata, että aikaisemmin opitut tavat ratkaista ongelmia eivät olekaan toimivia vaan omat toimintatavat tarvitsevat muokkaamista. (Marttila 2016.) Elämyspedagogiikka yhdistetään usein luontoon, sillä luonto tarjoaa mahdollisuuksia elämykselliseen toimintaan (Outward Bound Finland 2024). Luonto tarjoaa tavanomaisesta poikkeavan oppimisympäristön, jossa oppijat voivat kohdata yllättäviä ja uusiakin tilanteita – elämyksiä.

Tämän oppimisprosessin keskiössä on reflektointi. Reflektio tarjoaa mahdollisuuden omien toimintatapojen, asenteiden, uskomusten sekä ennakko-oletusten arvioimisen, ja erityisesti uuden oppimisen ja sen siirtämisen arkeen (Marttila 2016).

Elämyspedagogiikassa toiminta on yhteisöllistä ja ryhmällä on suuri merkitys yksilölle. Ryhmän ja sen yksilöiden kokemukset ja niiden reflektointi avaavat ymmärrystä yksilön sisäisestä maailmasta ja sen tulkinnoista. Kun yksilö saa palautetta toiminnastaan ja itsestään, mahdollistuu yksilönä kehittyminen ja uusien toimintatapojen oppiminen.

Koulutusta asiakkaan ohjaamiseen asiakkaan omista lähtökohdista

Hankkeen SOTELI-alan ammattilaisille suunnatussa koulutuksessa hyödynnämme elämyspedagogiikka. Osallistujille tarjoutuu näin mahdollisuus tarkastella omaa ohjausosaamistaan elämyksellisen ja kokemuksellisen oppimisen avulla.

  1. Koulutus perustuu pitkäkestoiseen prosessiin, joka pohjautuu valmentajien ja SOTELI-ammattilaisten luottamukselliseen vuorovaikutukseen. Tässä prosessissa pysähdytään yhdessä muiden kanssa mm. omien työtapojen, asenteiden ja arvojen äärelle.
  2. Elämyksellisten toimintojen kautta SOTELI-ammattilaisen on mahdollisuus kohdata kokonaisvaltaisia kokemuksia ja erilaisia tunteita. Kokemusten jakaminen yhdessä muiden kanssa tarjoaa mahdollisuuden nähdä oma kokemus laajemmin ja ymmärtää, miten erilaiset ihmiset voivat kokea ja tuntea saman asian.
  3. Kokonaisvaltaisten kokemusten reflektointi tarjoaa mahdollisuuden pohtia asioita ohjausosaamisen kautta ja lisätä ymmärrystä, miten asiakkaan kokemus esim. liikkumisesta voi olla hyvin erilainen kuin oma kokemus. Reflektointi tarjoaa mahdollisuuden miettiä omia toimintatapoja ja miten niitä voi edelleen kehittää, jotta asiakas tulisi kohdatuksi entistä paremmin omista lähtökohdista.

Euroopan unionin osarahoittama SOTELI – YHTEISTÄ ymmärrystä rakentamassa liikunnasta ja hyvinvoinnista -hankkeessa kehitetään sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattilaisten ja tulevien ammattilaisten liikuntaosaamista monialaisena yhteistyönä. Hanke toteutetaan yhteistyössä LAB ammattikorkeakoulun, Suomen Urheiluopiston ja Outward Bound Finland ry:n kanssa.

Lähteet

Karppinen, S. J. A. & Latomaa, T. 2015. Seikkaillen elämyksiä III. Suomalainen seikkailupedagogiikka. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Marttila, M. 2016. Elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta opetussuunnitelmien toteutuksessa. Etnografinen tutkimus. Studies in Sport, Physical Education and Health 237. Väitöskirja.

Kuva: Shutterstock