Siirry sisältöön
Korkeakoulutus
Erilaisen oppijan tukeminen korkeakouluopinnoissa

Kirjoittajat:

Eija Honkanen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 10.06.2024

Haaga-Helia järjesti toukokuun lopulla Kopeda-verkostossa kansallisen korkeakoulutoimijoille suunnatun webinaarin, jonka teemana oli Erilaisen oppijan kohtaaminen korkeakouluopinnoissa. Kirjoituksessani kuvaan webinaarissa korkeakoulujen kesken jaettuja pedagogisia tukitoimia ja ideoita.

Erilaisia oppijoita – erilaista osaamista

Opiskelijat ovat ihmisinä uniikkeja ja omaavat erilaista osaamista. Heillä on erilaiset opiskelu- ja työkokemukset sekä yksilölliset tavat oppia. Nämä ovat opiskelijoiden ominaisuuksia, jotka rikastavat korkeakouluyhteisön toimintaa ja ovat arvokas potentiaali työelämässä, jossa tarvitaan erilaista osaamista.

Oppijat tuovat korkeakouluopintoihin kaikki kokemuksensa elämästä, oppimisesta ja tavoista toimia. Osalla opiskelu sujuu hyvin ja he saavuttavat tutkinnon tai koulutuksen tavoitteiden mukaisen osaamisen. Osa oppiijoista tarvitsee tukea opintojensa aikana saavuttaakseen saman osaamisen. Eri arvioiden mukaan 10-15 % opiskelijoista tarvitsee tukea opintoihinsa (Opiskelutaidot ja oppimisen tuki 2024.).

Korkeakouluissa opiskelijoille tarjotaan yleisiä tukitoimia ja opintojen yksilöllistämistä. Opiskelijoiden oppimisen turvaamiseksi tarvitaan pedagogisessa toteutuksessa monipuolinen valikoima erilaisia oppimisen tapoja ja ympäristöjä (kts. julkaisuni Vinkkejä opetukseen korkeakoulussa – kaikki oppivat vuodelta 2023 ). Mitä moninaisempaa ja osallistavampaa peruspedagogiikka on, sitä vähemmän tarvitaan tukitoimia tai yksilöllistämistä.

Opettajat tarvitsevat lisää osaamista ja resursseja

Kun webinaarin osallistujilta kysyttiin mitkä ovat erilaisen oppimisen suurimmat haasteet opettajan kannalta, saatiin useita vastauksia. Opettajat kokivat tarvitsevansa lisää resursseja. Resurssit koskivat osaamista, aikaa ja opiskelijamäärää.

Opiskelijamäärän osalta opettajat nostivat esille suuret ryhmäkoot, jonka vuoksi yksilöiden huomioiminen opetuksessa ja ohjauksessa on hankalaa eikä siihen ole aikaa. Opettajat kertoivat tarvitsevansa lisää osaamista tunnistaakseen opiskelijoiden tuen tarpeet ja voidakseen auttaa oppijaa pedagogisesti yksilöllisellä tavalla.

Oppijoiden oppimisen tukeminen korkeakouluissa

Kaikkien oppijoiden oppimisen tukeminen on mahdollista ennakoivalla pedagogisella suunnittelulla. Jokainen opettaja auttaa oppimaan laatimalla opintojakson toteutuksesta selkeän kokonaisuuden, jolloin oppija voi ennakoida mitä pitää tehdä, miten, milloin, kenen kanssa, keneltä saa ohjausta ja milloin sekä miten opintojakso arvioidaan.

Opetuksessa selkeällä ohjauksella, saavutettavalla ja monikanavaisella oppimateriaalilla tuetaan kaikkien oppijoiden oppimista ja tavoitteiden saavuttamista (Pesonen & Nieminen 2021). Korkeakoulussa tehtävämme on tukea oppijoiden oppimiskykyä, joka on tulevaa työkykyä (YTHS 2022). Oppimista tukevat korkeakouluissa opettajien lisäksi opintovalmentajat, opintopsykologit ja erityisopettajat.

Toimivia ohjauksen käytänteitä

Webinaarissa pyydettiin osallistujia jakamaan, millaisia pedagogisia ratkaisuja tai tukitoimia heidän korkeakouluissaan on käytössä oppimisen tukena. Tyypillisiä tukitoimia olivat tehtävien pilkkominen osiin, luentomateriaalin saaminen etukäteen, erillinen tila tentille, tietokoneen käyttö tentissä, tentin täydentäminen suullisesti, suoritustapojen räätälöinti, jatkuvan ryhmäyttämisen toimintamalli, turvallinen oppimisympäristö ja taitopajat. Opettajien työskentelyä tukee myös yhteisopettajuus, josta Haaga-Heliassa on hyviä kokemuksia (kts. blogikirjoitus Opettaja ja erityisopettaja  työparina).

Keskusteluissa nousi esille korkeakouluopiskelijoiden vertaistuki ja sen mahdollisuudet. Alaniskan (2024) tutkimuksen mukaan vertaisoppiminen on hyödyllinen ja mielekäs tapa oppia korkeakouluopinnoissa. Vertaisoppiminen auttaa monella tavalla kuten oppimisessa, opintojen etenemisessä, työelämätaidoissa ja opintoihin kiinnittymisessä. Vertaisoppimista hyödynnetään korkeakouluissa muun muassa opintopiireissä, opinnäytetyön ohjauksen vertaistapaamisissa ja HOPS-ryhmissä. Myös vertaisopetusta on hyödynnetty (Karvinen 2024). Vertaisoppimisen voimaa korkeakouluopintojen aikana olisi hyvä hyödyntää enemmänkin.

Uudenlaisina, hyväksi havaittuina tukitoimina on ns. walk-in- ohjaus, jolloin opiskelija voi tulla ohjaukseen ilman ajanvarausta. Silloin opiskelijalla on mahdollisuus saada tukea opintoihinsa heti, kun hän sitä tarvitsee tai on motivoitunut sitä ottamaan vastaan. Ajanvarauksetonta ohjausta on saatavilla useissa korkeakouluissa muun muassa opettajan, erityisopettajan, opintovalmentajan ja opinto-ohjaajan toimesta. Aikaan ja paikkaan sitomatonta ohjausta ovat myös erilaiset opiskelijoille suunnatut kanavat korkeakoulujen sisäisillä tai ulkoisilla sivuilla, joissa opiskelijoille on konkreettisia vinkkejä oppimiseen ja ohjauksen saamiseen.

Tarvitaan lisää osaamista ja opiskelijoiden tarpeita kohtaavia ohjauksen muotoja

Korkeakoulut ovat kehittäneet monenlaisia ohjauksen muotoja ja pedagogisia toteutuksia erilaisten oppijoiden tukemiseksi opinnoissaan. Vertaisohjauksessa ja ilman ajanvarausta toteutettavissa ohjauksissa toteutuu monen opiskelijan toive: ohjausta saa matalalla kynnyksellä ja silloin, kun sitä tarvitsee.

Lisäksi tarvitaan nimenomaan korkeakoulujen opetushenkilöstölle suunnattua täydennyskoulutusta opiskelijoiden tuen tarpeiden tunnistamiseen ja pedagogisen osaamisen lisäämiseen. Korkeakoulut kehittävät edelleen uudenlaisia tuen ja ohjauksen muotoja kohtaamaan nimenomaan monenlaisten opiskelijoiden tarpeita.

Lähteet

Alaniska, H. 2024. Formaali vastavuoroinen vertaisoppiminen korkeakoulussa Kasvatustieteellinen kehittämistutkimus. Acta electronica Universitatis Lapponiensis 367. Lapin yliopisto.

Opiskelutaidot ja oppimisen tuki. 2024. Oppimisen vaikeudet korkeakouluissa. Opiskeluhyvinvointi.

Pesonen, H. & Nieminen. J.P. 2021. Huomioi oppimisen esteet. Inklusiivinen opetus korkeakoulussa. PS-Kustannus.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS). 2022. Opiskelukyky.

Kuva: Haaga-Helia