Siirry sisältöön
Jatkuva oppiminen
Pienryhmäohjaus – nimeään suurempi mahdollisuus opinto-ohjauksessa

Kirjoittajat:

Kalle Vihtari

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Jaakko Helander

tutkijayliopettaja
HAMK – Hämeen ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 07.05.2024

Suomalaisella opinto-ohjauksen kentällä kaikilla opinto-ohjaajilla on opettajan koulutustausta ja sitä kautta hyvin vahva osaaminen isompien ryhmien kanssa toimimisesta. Pienryhmäohjaus tuntuu olevan osittain unohdettu voimavara opinto-ohjauksessa ja sen järjestäminen koulukontekstissa voidaan kokea haasteellisena ja erityisiä resursseja vaativana.

Opinto-ohjaajille suunnatussa täydennyskoulutuksessa eri kouluasteiden opinto-ohjaajat jakoivat kanssamme kokemuksia pienryhmäohjauksista.

Perusopetuksen ja toisen asteen opetussuunnitelmissa määritellään ohjausmuodoiksi henkilökohtainen ohjaus, pienryhmäohjaus sekä luokkamuotoinen ohjaus opiskelijan tarpeet huomioiden (Opetushallitus 2014, 2019; Laki Ammatillisesta koulutuksesta 531/2017). Pienryhmäohjaus voi tarjota loistavia mahdollisuuksia, jossa ammattilaisen johdolla vertaisten kanssa saadaan miettiä omia opintoja, työuraa ja laajemmin elämänkulkua koskevia valintoja ja päätöksentekoa (vrt. Ståhlberg 2019).

Pienryhmäohjaus on se muoto, joka osaltaan saattaa ohjauksen arjessa unohtua. Opinto-ohjaajat toivat keskustelussa esille, että pienryhmässä olemista täytyy harjoitella. Harjoittelu koskee niin opinto-ohjaajia kuin pienryhmäohjaukseen osallistuvia opiskelijoita.

Ohjauksen palvelukokonaisuuteen sisältyvät tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut (Watts ym. 2013). Opinto-ohjaajat järjestävät tietoon- ja neuvontaan liittyviä ryhmämuotoisia tapaamisia, joiden toteutustapa voisi olla vertaisryhmissä tai pienryhmissä toteutettuja kokonaisuuksia. Pienryhmäohjaus koetaan kuitenkin enemmän resursseja vaativana kuin esimerkiksi infotilaisuus tai yksilöohjaus, jossa opinto-ohjaajan ei tarvitse ryhmän prosessista ottaa niin suurta roolia. Pienryhmäohjauksesta puhuttaessa on hyvä miettiä ohjaajan roolia prosessissa, eli sitä, minkälaisella roolilla opinto-ohjaaja on vetämässä ohjausprosessia.

Pienryhmäohjauksella on paikkansa

Opinto-ohjaajat kokivat, että pienryhmäohjauksen järjestämisen kannalta on mielekästä miettiä teema ja aihepiiri, jonka ympärillä pienryhmä kokoontuu. Aiheena voi olla esimerkiksi seuraavaan oppilaitokseen hakeutuminen, omien vahvuuksien miettiminen, opintojen haasteiden voittaminen tai työelämään siirtyminen. Tärkeänä koettiin, että teema motivoi osallistujia tulemaan pienryhmään. Haasteena opinto-ohjaajat kokevat, että pienryhmäohjaukset eivät motivoi osallistumaan, jos toiminta on vapaaehtoista.

Pienryhmässä toimiminen vaatii psykologisen turvallisuuden hengessä luottamusta niin pienryhmää ohjaavaan opinto-ohjaajaan kuin pienryhmään osallistuviin vertaisiin. Tilanne on useamman luottamussuhteen rakentamista verrattuna yksilöohjaukseen, jossa luottamus rakentuu ainoastaan suhteessa opinto-ohjaajaan. Pienryhmäohjaus vaatii ohjaajalta viitseliäisyyttä. Ennakkovalmisteluissa ja varsinaisessa ohjausprosessissa on enemmän muuttuvia tekijöitä kuin yksilöohjauksessa.

Suuria oivalluksia asiakaslähtöisyydestä täydennyskoulutuksen aikana

Opinto-ohjaajille suunnattu täydennyskoulutus tarjosi mahdollisuuden reflektoida omia pienryhmäohjauksen kokemuksia, jakaa hyväksi koettuja pienryhmäohjauksellisia menetelmiä ja kokeilla turvallisessa ympäristössä pienryhmän ohjaamista. Ohjaustyötä tekevien on ammatillisen kehittymisen kannalta hyvä aika-ajoin itse heittäytyä käytettyjen ohjausmenetelmien maailmaan. Pienryhmän jäsenenä istuminen ja ryhmässä oleminen uusien ihmisten kanssa tuo väistämättä näkökulmaa siihen, mitä asioita tulee ottaa huomioon, kun pienryhmää lähtee ohjaamaan.

Pienryhmäohjausten ohjaaminen oli osa ”Ohjauksen tietotaidon päivittäminen” -kokonaisuutta, jossa osallistujat pääsivät pohtimaan valittujen ohjausmenetelmien ja ohjauksen toimintatapojen suhdetta omaan käyttöteoriaan. Pohdittiin sitä, millä tavalla valitut toimintatavat sopivat kyseiseen tilanteeseen ja kyseisille opiskelijoille.

Täydennyskoulutuksen yhtenä tarkoituksena oli rohkaista opinto-ohjaajia heittäytymään osittain omien totuttujen toimintatapojen ulkopuolelle. Koulutuksen aikana osallistujat joutuivat miettimään arjessa tehtyjä ohjausmenetelmävalintojen asiakaslähtöisyyttä.

Ohjauksen tietotaidon päivittäminen -koulutuskokonaisuus oli osa Opetushallituksen rahoittamaa opetusalan henkilöstön täydennyskoulutusta. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteisen täydennyskoulutuksen aikana opinto-ohjaajat syvensivät ohjausmenetelmäosaamistaan.

Lähteet

Opetushallitus 2014. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Helsinki: Opetushallitus.

Opetushallitus 2019. Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019. Helsinki: Opetushallitus.

Ståhlberg, L. 2019. Pienryhmäohjaajan opas. PS-Kustannus.

Watts, A. G., Vehviläinen, S., Ruusuvirta, O., Halmiala, M. & Vuorinen, R. 2013. Elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikka: Eurooppalaisia lähtökohtia kansalliselle kehittämistyölle. Jyväskylän yliopisto: European Lifelong Guidance Policy Network, ELGPN

Kuva: Haaga-Helia