Siirry sisältöön
Jatkuva oppiminen
Jatkuva oppijakin tarvitsee ohjausta

Viiden ammattikorkeakoulun yhdessä järjestämät, kaikille avoimet AMKoodari-opinnot ovat suosittuja. Ilmoittautumispäivänä paikat täyttyvät tunneissa. Valitettavasti myös keskeyttäneitä on paljon. Pitäisikö siis opinto-ohjauksen määrää lisätä? Ohjauksen tarve nousee esiin sekä AMKoodari-opiskelijoiden että -opettajien palautteesta, kirjoittavat Kristiina Laine ja Marjo Linnasalmi.

Kirjoittajat:

Kristiina Laine

opettaja, palveluliiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 25.01.2021

AMKoodari-opinnot kuten muutkin avoimen ammattikorkeakoulun opinnot vaativat jatkuvalta oppijalta itsenäisyyttä. Opintojen suunnittelu ja aikataulutus täytyy tehdä itse. Toistaiseksi opiskelijoille annettu neuvonta on ollut opintojen suorittamiseen liittyvän tiedon jakamista, ei niinkään opiskelijan uraa huomioon ottavaa ohjausta.

Kun opiskelija tutustuu AMKoodari -opintojen tarjontaan, hänen apunaan on ollut AMKoodari.fi -sivuilla oleva aloituskysely. Sen avulla selvitetään hakijan koodaustaustaa ja kiinnostuksen kohteita.
Opintojen suunnitteluvaiheessa ja niiden aikana opiskelijat ovat voineet esittää kysymyksiä sähköpostitse ja osassa korkeakouluista chatin kautta. Muutamassa korkeakoulussa on ollut käytössä yhteinen tiedotusalusta AMKoodari-opiskelijoille.

Erilaisia urasuunnittelijoita

AMKoodari-opiskelijoille tehdyn palautekyselyn perusteella suurin syy opiskelulle on halu kehittyä ammatillisesti. Seuraavaksi tärkeimpinä syinä pidettiin alan vaihtoa ja mielenkiintoa aiheeseen.

Erja Kuurila (2014) on tutkinut väitöskirjassaan uraohjausta ja urasuunnittelua ammattikorkeakoulussa. Hän on löytänyt kolme erilaista urasuunnittelijaa: epävarman, uteliaan ja tietoisen.

AMKoodari-palautekyselyssä nousee esiin, että suurin osa opiskelijoista suunnittelee aktiivisesti ja tietoisesti omaa uraansa. Haasteita opiskeluun tuo työn ja opintojen yhdistäminen. Tietoinen urasuunnittelija on Kuurilan (2014, 192-194) mukaan sitä mieltä, että hänen alavalintansa on onnistunut ja hänellä on realistiset odotukset tulevaisuuden suhteen.

Monia AMKoodari -opiskelijoita motivoi uteliaisuus ja opiskelun ilo. Heillä saattaa kuitenkin olla haasteita ajanhallinnassa, sillä kursseja tulee helposti hamstrattua liikaa. Tällainen opiskelija voisi hyötyä paremmasta ohjauksesta. Utelias urasuunnittelija näkeekin Kuurilan (2014, 191-192) mukaan ammatinvalinnan mahdollisuuksina. Alavalinta tuntuu oikealta.

Kaikilla AMKoodari-opiskelijoilla ei ole selkeitä tavoitteita opinnoilleen. Hänen motivaationsa ja sitoutumisensa ovat kehnoja. Tällaiset opiskelijat voisivat hyötyä suuresti ohjauksesta. Epävarman urasuunnittelijan alavalinta on Kuurilan (2014, 189-190) mukaan sattumaa ja se epäilyttää häntä. Opiskelijalla ei ole uratavoitteita.

Myös opintojaksojen opettajat ovat huomanneet, että opiskelijat tarvitsisivat enemmän tukea jo ilmoittautumisten yhteydessä. Näin opiskelija tietäisi paremmin, minne on tulossa ja mikä on hänelle sopiva opintojakso. Opiskeluun liittyviä perustaitoja olisi myös hyvä tuoda esiin. Korkeakoulutasoisten opintojen vaatimustaso on joillekin opiskelijoille epäselvä.

Palautekyselyssä opiskelijat toivovat lisää yhteisöllisyyttä ja vertaistukea. Kuurila (2014, 225) muistuttaakin, että itseohjautuvuus ei ole sama asia kuin yksinohjautuvuus. Vertaistuki voisi toteutua esimerkiksi pienryhmissä, joita on Haaga-Helian AMKoodari-opinnoissa pilotoitu onnistuneesti viime syksyn aikana.

Ohjauksella kohti yksilöllisiä oppimispolkuja

AMKoodari-ohjauksessa, samoin kuin oman osaamisen täydentämistä pohtivien ohjauksessa yleisemminkin tulisi ottaa aina huomioon opiskelijan elämäntilanne. Myös Kuurila (2014, 73) kiinnittää tähän huomiota ja toteaa, että ei ole olemassa yleisesti työmarkkinoiden mahdollisuuksia vaan tiettyjä, tietylle opiskelijalle sopivia mahdollisuuksia, jotka sopivat opiskelijan elämäntilanteeseen. Ratkaisuna voisivat olla yksilölliset oppimispolut ja mahdollisuus valita omaan tavoitteeseen sopivat opinnot. Tällä hetkellä Haaga-Helia tarjoaa AMKoodari-opiskelijoille valmiit esimerkkipolut, jotka palautteiden perusteella auttavat opintojen valinnassa.

Myös nykyistä tarkempi osaamistasoa ja tavoitteita kartoittava kysely, joka suosittelisi opiskelijalle juuri hänelle sopivia opintoja olisi hyödyllinen. Suunnitteilla onkin koneälyä hyödyntävä mobiilisovellus AI-tutor. Opiskelijan pitäisi kuitenkin tarvittaessa saada myös henkilökohtaista ohjausta oman opintopolkunsa valintaan ja räätälöimiseen tarpeitaan vastaavaksi.

AMKoodari-opintokokonaisuudesta vastaavat viisi ammattikorkeakoulua: Haaga-Helia, Metropolia, Laurea, Hamk ja Xamk. Koulutuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Koulutus on opiskelijoille maksuton.

Lähteet:

  • Kuurila, E. 2014. Uraohjaus ja urasuunnittelu ammattikorkeakoulussa. Turun yliopisto. Turku.
  • Metropolia 2020. AMKoodari-palautekysely Q2_2020.