Siirry sisältöön
Jatkuva oppiminen
Elinikäisiä urasuunnittelutaitoja oppimassa: mallia Ranskasta 

Kirjoittajat:

Marjaana Mäkelä

yliopettaja, PhD, FL, YTM
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kalle Vihtari

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 12.12.2023

Koulutuksen tutkimuslaitos on julkaissut vastikään raportin Urasuunnittelutaitoja jäsentävä selvitys ja näkökulmia jatkokehitykseen (Vuorinen, Kettunen, Ruusuvirta-Uuksulainen & Kukkaneva 2023). Raportissa tarkastellaan laajasti kansainvälisestä viitekehyksestä käsin suomalaisen elinikäisen oppimisen ja ohjauksen kentälle paikantuvia urasuunnittelutaitoja ja niiden yhteydessä käytyä keskustelua.

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr, Haaga-Helia ja Hämeen ammattikorkeakoulu sekä Jyväskylän ja Helsingin yliopistot käynnistivät keväällä 2023 Elontila-hankkeen. Sen tavoitteena on muodostaa systemaattinen kuva suomalaisen elinikäisen ohjauksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kokonaisuudesta sekä arvioida sen toimivuutta: saatavuutta, laatua, tuloksia ja vaikuttavuutta. Tämän osatutkimuksen tavoitteena on tuottaa jäsennysehdotus teemoista, joiden avulla arvioidaan elinikäisen ohjauksen laatua koulutuksessa, työvoimapalveluissa ja nuorisotoimessa. Laatukriteereitä tarkastellaan sektorirajat ylittäen julkisen päätöksenteon, palvelujärjestelyiden ja asiakkaalle näkyvien palvelujen tasoilla.

Tässä kirjoituksessa nostamme esiin omaan hankkeeseemme liittyen muutamia huomioita ranskalaisista kansallisista linjauksista, joita ei ole esitelty aikaisemmin suomalaisissa elinikäistä ohjausta käsiteltävissä raporteissa.

Elinikäisen ohjauksen monet ulottuvuudet

Urasuunnittelutaidot ovat yksi osa-alue laajassa elinikäisen oppimisen ja ohjauksen kokonaisuudessa, jota Elontila-hankkeessa tarkastellaan nuorisotyön, koulutuksen ja työvoimahallinnon osa-alueilla ja niiden rajapinnoilla.

Ranskassa elinikäinen oppiminen ja sen tuki muodostavat työvoimahallinnon ja opetusministeriöiden hallinnonaloilla kokonaisuuden, mikä näkyy viestinnässä ja kehittämisohjelmien kohdentamisessa. Ranskan Opetus- ja nuorisoministeriön verkkosivuilla on selkeät kuvaukset elinikäiseen oppimiseen ja ohjaukseen liittyvistä toimista, palvelun tarjoajista ja edunsaajien mahdollisuuksista.

Otsikon Elinikäinen oppiminen alla on kuvattu molempien ministeriöiden elinikäistä oppimista edistävät toimenpidepaketit ja ohjelmat selkeinä nostoina. Uraohjaus on olennainen osa toimenpiteiden kokonaisuutta. Myös työnantajien velvoitteet, kuten osallistuminen koulutuksen kustannuksiin lakisääteisesti sekä työntekijöiden ja työnhakijoiden oikeudet, alueellisen tason toimet, palveluntarjoajien listaus ja muut tiedot on kuvattu selkeästi urasuunnittelun tueksi. (Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse 2023)

Ranskan kokonaisuus on hyvä esimerkki konkreettisesta hallintosektorien rajojen ylittämisestä ja palvelujen saavutettavuudesta. Sellaisenaan se on relevantti esimerkki suomalaiselle elinikäisen ohjauksen mallintamisprosessille, johon Elontila keskittyy.

Hyviä käytäntöjä hallintosektorit ylittäen

Lähtökohtana Ranskassa on elinikäisen oppimisen kokonaisuus, johon niveltyvät yleinen työllisyyden edistäminen mukaan lukien uraohjaus, kohdennetut työvoimapoliittiset toimet ja koulutuksen kaikki sektorit.  Suomen Opetus- ja kulttuuriministeriö (2023) käyttää pääosin käsitettä jatkuva oppiminen, jonka tulkinta poikkeaa meillä hieman yleiseurooppalaisesta elinikäisen oppimisen käsitteestä kohdentuen pääosin työssä olevan väestön oppimista edistäviin toimiin.

Pohdittavaksi jää, olisiko suomalaista linjausta tarpeen laajentaa nykyistä enemmän myös muiden väestöryhmien oppimista ja työllistymistä tukeviin toimenpiteisiin ja tehdä hallintorajoja ylittävää yhteistyötä entistä tiiviimmin.

Kiinnostavaa on, että ranskalaisen työministeriön nimi kääntyy suomeksi Työn, täystyöllisyyden ja työelämään sijoittumisen ministeriöksi. Ammattiin, työhön tai koulutukseen sijoittuminen, insertion, tekee jo nimessä näkyvämmäksi ministeriön vastuun eri sektoreiden elinikäisen ohjauksen näkökulmasta. Työministeriölle onkin määritelty erityistehtäväksi yhteistyön kehittäminen muiden elinikäiseen oppimiseen liittyvien ministeriöiden kanssa, jolloin hallinnonalojen rajoja ylitetään luontevasti (Ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion 2023a).

Urasuunnittelutaitojen edistäminen on keskeinen osa ranskalaisia työvoimapalveluja. Konkreettinen rakenteellinen esimerkki on koulutusmuoto Préparation opérationnelle à l’emploi: työvoimahallinnon toimesta voidaan osoittaa työnhakijalle räätälöity koulutus, joka valmistaa häntä tietylle uralle tai jopa suoraan tavoitteena olevaan tehtävään. Koulutusta voi tarjota myös kollektiivisesti kokonaisen yrityksen henkilöstölle esimerkiksi muutostilanteissa. Kustannukset kattaa työministeriö. (Ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion 2023b.)

Lakisääteinen oikeus elinikäiseen oppimiseen ja ohjaukseen

Vuodesta 2009 Ranskassa on ollut voimassa laki oikeudesta ohjaukseen ja elinikäiseen oppimiseen. Ranskan opetusministeriö määrittelee elinikäisen oppimisen siten, että se sisältää systemaattisesti myös ohjaustoimet ja niiden analyysin, työllistymistä tukevat toimet, koulutuksen eri muodoissaan sekä hankitun osaamisen validoinnin (République Francaise 2014). Viimemainitulla tarkoitetaan myös muualla kuin oppilaitoskontekstissa tapahtuvaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.

Tässä näkyy ero suomalaiseen järjestelmään, jossa validointi oppilaitosten ulkopuolella on toistaiseksi verrattain jäsentymätöntä ja yksittäisten toimijoiden vaihtelevan osaamisen varassa. Validointiosaamisen kehittäminen TE-sektorilla onkin merkittävä haaste ohjauspalvelujen kehittämisessä Suomessa erityisesti maahanmuuttajaväestön, mutta myös kantasuomalaisten monimuotoistuvien työurien näkökulmasta.

Urasuunnitteluosaamisen ja muun työllistymistä tukevan koulutuksen kokonaisuudelle on Ranskassa luotu kattava laatujärjestelmä, Eduform 2023, joka helpottaa koulutukseen hakeutumista ja varmistaa koulutusten ja myös ohjaustoimien laatua, parantaa niiden saavutettavuutta ja dokumentoi kokonaisuutta. Laatuleima on voimassa kolme vuotta.

ELO-foorumin julkaisemassa elinikäisen ohjauksen strategiassa vuosille 2020-2023 (Valtioneuvosto 2020) tunnistetaan ohjauksen haasteiksi mm. urasuunnitteluohjauksen saavutettavuus sekä koordinaatiotarpeet elinikäisen ohjauksen kokonaisuudessa. Elontila-hankkeessa pyrimme löytämään hyviä käytäntöjä niin Suomesta kuin muista EU-maista. Esimerkit Ranskasta osoittavat, että meillä on niistä opittavaa.

Lähteet

Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse. 2023. La formation tout au long de la vie.

Ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion. 2023a. Le ministère en action.

Ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion. 2023b. Préparation opérationnelle à l’emploi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2023. Jatkuva oppiminen.

Vuorinen, R., Kettunen, J., Ruusuvirta-Uuksulainen, O. & Kukkaneva, E. 2023. Urasuunnittelutaitoja jäsentävä selvitys ja näkökulmia jatkokehittämistä varten. Koulutuksen tutkimuslaitos: Raportteja ja työpapereita 2. Jyväskylä.

Editointi: Marianne Wegmüller

Kuva: Shutterstock