Siirry sisältöön
Hyvinvointi
”Kiitos, kun kuuntelit” – opiskelijoiden hyvinvointia edistämässä

Haaga-Heliassa työskentelee nykyisin myös hyvinvointiasiantuntija. Hänen työnsä sisältö on muovautunut opiskelijoista nousevista tarpeista.

Kirjoittajat:

Eija Honkanen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Rosa Weckman

opintovalmentaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 16.12.2021

Opiskelijoiden hyvinvoinnista on herätty huolehtimaan yhä enemmän poikkeusolojen myötä. Tutkimustulokset opiskelijoiden huonovointisuudesta ovat huolestuttavia. Huonovointisuus näkyy opintosuoritusten vähenemisenä sekä opintojen viivästymisinä. Kun tavoittelemme hyvinvoivaa korkeakouluyhteisöä, on syytä kiinnittää erityisesti huomiota opiskelijoiden hyvinvointia edistäviin asioihin laaja-alaisesti ja ennakoivasti opetuksessa ja opiskelijan elämässä.

Hyvinvointia edistetään Haaga-Heliassa monin tavoin. Peruselementit ovat opetuksessa ja ohjauksessa, jossa opiskelijan polut ovat yksilöllisiä ja toimitaan yhä moninaisemmissa yhteisöissä opettajien kanssa. Haaga-Heliassa toimii moniammatillinen hyvinvointitiimi, jonka tavoitteena on huolehtia kokonaisuutena opiskelijan hyvinvointiin liittyvistä palveluista yhteistyössä muiden ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Tämän lisäksi opiskelijaterveydenhuollosta vastaava YTHS on perustamassa terveystyöryhmän, jossa vahvistetaan opiskelijoiden ääntä kaikilta kampuksilta.

“Koko toimintamme nojaa hyvinvoivaan ja innostuneeseen korkeakouluyhteisöön”, sanoo rehtori Teemu Kokko ja korostaa arjen mikrokohtaamisten merkitystä.

Hyvinvointiasiantuntija keskustelee ja auttaa

Opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvät Voima-hanke ja Hali-hanke ovat edistäneet ja koordinoineet hyvinvointiin liittyviä toimintoja. Olemme lisänneet hyvinvointiosaamista henkilöstöömme ja sen myötä ammattikorkeakoulussa toimii nykyisin myös hyvinvointiasiantuntija. Hänen työnsä sisältö on muovautunut Haaga-Helian opiskelijoista nousevista tarpeista.

Tarvetta on ollut yksilöllisesti räätälöitäville tukihenkilöpalveluille, joissa on ratkaisukeskeisesti lähestytty opiskelijan hyvinvoinnin haasteita ja avattu solmuja, jotka ovat opintojen etenemisen esteenä. Käytännössä tämä on tarkoittanut luottamuksellisia keskusteluita, opintoihin liittyvien välitavoitteiden asettamista ja seuraamista sekä erilaisten hyvinvointia vahvistavien harjoitteiden tekemistä.

Lisäksi hyvinvointiasiantuntija on yhteistyössä opinto-ohjaajien kanssa pyrkinyt tavoittamaan jo opintojen imusta pudonneita. Opiskelijoihin on otettu henkilökohtaisesti yhteyttä puhelimella ja sähköpostilla.
Hyvinvointiasiantuntijan työ on tuottanut tulosta ja madaltanut kynnystä monen opiskelijan kohdalla siten, että he ovat palanneet opintojen pariin. Tavoitetut opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä yhteydenoton välittämästä viestistä – Haaga-Heliaa kiinnostaa, mitä minulle kuuluu, enkä ole opintojeni kanssa yksin.

”Ihana tunne, kun Haaga-Helia välittää” -Opiskelija

Opiskelijat ovat hakeutuneet enenevissä määrin hyvinvointiasiantuntijan pitämiin tukihenkilötapaamisiin. Tapaamiset ovat olleet sekä lähi- että etätapaamisia riipuen opiskelijan tilanteesta ja koronatilanteesta. Tuen piiriin hakeutumisen kasvava trendi on nähtävissä myös muualla hyvinvointipalveluissa.

Tähän on useita syitä. Osa opiskelijoista ei voi hyvin, vaan he tarvitsevat hyvinvointiinsa ja opintoihinsa henkilökohtaisempaa tukea ja ohjausta. Pandemian ajan synnyttämään yksinäisyyteen, ahdistuneisuuteen ja alakuloon tarvitaan toipumista ja tukea. Aina ei tarvita esimerkiksi psykologin tai psykiatrisen sairaanhoitajan tukea, vaan opiskelija voi päästä kevyemmällä tuella eteenpäin.

”Olisi mahtavaa, jos jokaisella opiskelijalla olisi mahdollisuus syventyä omaan hyvinvointiinsa asiantuntijan kanssa edes kerran opintojensa aikana” -Opiskelija

Hyvinvointiasiantuntija vahvistaa opiskelijoiden hyvinvointia, toimii yhteisen toiminnan ja ymmärryksen rakentajana henkilöstön ja opiskelijoiden välillä, auttaa opintojen etenemisessä ja tukee valmistumista. Hän auttaa opiskelijaa muun muassa tunnistamaan tunteita, kartoittamaan mahdollisuuksia, avaamaan toimintaan liittyviä lukkoja. Lukkojen avaamiseen tarvitaan erilaisia avaimia, jotka ovat toimintaan liittyviä menetelmiä tai tahoja ja yhteistyötä. Opiskelijoilla on tarve tulla nähdyksi ja kohdatuksi. Nopealla, joustavalla reagoinnilla on mahdollista osallistaa opiskelijaa ja ylläpitää opintojen mielekkyyttä.

Meillä työskentelee osaavaa henkilökuntaa. Joskus kuitenkin tulee tilanteita, jolloin opiskelija hyötyy opetushenkilökunnan ulkopuolisesta luottamuksellisesta tuesta. Syitä tähän saattavat olla esimerkiksi opintojen etenemiseen liittyvät häpeän tunteet tai tarve saada purkaa tilannetta ns. puhtaalta pöydältä.

”Opettajien lähestyminen on aina ollut minulle haastavaa.
Kiitos kun autoit sähköpostin kirjoittamisessa” -Opiskelija

Onnistumisen avaimia ovat olleet nopea reagointi opiskelijoiden tarpeisiin, ratkaisukeskeinen ote, monialainen yhteistyö Haaga-Helian henkilökunnan kesken sekä ammattitaito pysähtyä opiskelijan kanssa yhdessä.

Haaga-Heliassa tavoitteena on hyvinvoivan korkeakouluyhteisön lisäksi tarjota opintojen alusta alkaen opiskelijoille ovet auki työelämään. Ne aukeavat, kun opiskelijalla on laaja-alaista ja ajankohtaista oman alan osaamista, ja hän osaa huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. Tämä tarkoittaa myös jatkumoa opiskelujen aikaisesta osaamisen ja hyvinvoinnin ylläpitämisestä työelämässä tarvittavaan ammattiosaamiseen, työkykyyn ja hyvinvointiin. Jo pienillä interventioilla voi olla suuri merkitys opiskelujen sujuvuuden ylläpitämiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.


VOIMA-hanke tukee opiskelijoiden hyvinvointia ja edistää heidän sosiaalista osallisuuttaan korona-ajan etäopiskelussa tarjoamalla vertaistukea opiskeluun, ohjausta opiskeluhyvinvoinnin edistämiseen sekä tukea tunteiden säätelyyn.

Lähteet:

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Mielenterveysviikko: Rehtori Teemu Kokko painottaa yhteisöllisyyden merkitysta – ”Arkipäivän mikrokohtaaminen voi muuttaa ihmisen koko elämän” Luettu 23.11.2021.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Etäopinnot ja yksinaisyys ovat koetelleet korkeakouluopiskelijoita. Luettu 17.6.2021.