Siirry sisältöön
3AMK
Katse Horisontissa mahdollistaa alueellisen vaikuttavuuden

Tarjoamme apua kansainvälisen tutkimus- ja kehittämisrahan hakemiseen 3AMK:n toteuttamassa Horisonttia Uudellemaalle-hankkeessa, kirjoittavat Satu Koivisto ja Anniina Palmu. Hankkeen tavoitteena on edistää uusmaalaisten organisaatioiden ja yritysten eurooppalaista TKI-rahoituksen saantia.

Kirjoittajat:

Satu Koivisto

tutkimuspalvelujohtaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Anniina Heikkinen

EU-specialist, research services
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 01.11.2021

Suomen kansallisena tavoitteena on nostaa tutkimus- ja kehittämisinvestointeja nykyisestä hieman alle kolmesta prosentista neljään prosenttiin bruttokansantuoteosuudesta vuosikymmenen vaihteeseen mennessä (TKI-tiekartta). Uudellamaalla tavoitellaan vielä tätäkin korkeampaa osuutta, sillä tavoite on, että viisi prosenttia BKT:sta olisi tutkimusta ja kehittämistyötä (Uusimaa-ohjelman luonnos).

Tavoite on luotu, jotta Suomi olisi jatkossakin uuden tiedon tuottamisen sekä teknologian kehittämisen ja soveltamisen uranuurtaja – haluamme olla toimiva ja hyvinvoiva yhteiskunta myös tulevina vuosikymmeninä.

TKI-tiekartta ja kansainvälinen TKI-rahoitus ammattikorkeakouluissa

Tietä tavoitteeseen ohjaa kansallinen TKI-tiekartta. TKI-tiekartta kannustaa suomalaisia tutkimustoimijoita hyödyntämään eurooppalaista ja muuta kansainvälistä TKI-rahoitusta sekä pyrkimään mukaan vaikuttaviin TKI-verkostoihin.

Tavoite koskee myös ammattikorkeakouluja, joiden saanti juuri päättyneellä kaudella jaetusta EU:n Horisontti 2020-rahoituksesta jäi hieman alle kahteen prosenttiin Suomeen kotiutuneesta rahoituksesta (23 M€ / 1519 M€) (Horisonttia Uudellemaalle-tilaisuus 23.9.2021, Kaisa Ainala & Helena Vänskä). Valitettavan pieni luku on vahva osoitus siitä, että ammattikorkeakoulut eivät ole vielä löytäneet tietään Horisontti-ohjelmaan.

Uusi, juuri ensimmäisiä askeleitaan ottava Horisontti Eurooppa-ohjelma avaa kuitenkin lisää mahdollisuuksia ammattikorkeakouluille, tarjoten rahoitusta yhteistyöhankkeille mm. uusien palveluiden, tuotteiden, prosessien ja liiketoimintaideoiden kehittämiseen.

TKI-tiekartan tavoitteiden toteutumisen kannalta on selvää, että kaikkien Suomen tutkimustoimijoiden, myös ammattikorkeakoulujen, on pystyttävä paremmin hyödyntämään eurooppalaista TKI-rahoitusta. Tässä yhtenä onnistumisen avaimena on se, että ammattikorkeakoulut ovat mukana kansainvälisesti vaikuttavissa verkostoissa ja tekevät itsensä aiempaa paremmin näkyviksi. Lisäksi ammattikorkeakoulujen on pystyttävä tuomaan selkeästi esille alueellista vaikuttavuutta laajemmat vaikutukset, joita haetulla rahoituksella tuotetaan.

Alueellinen ja kansainvälinen vaikuttavuus tukevat toisiaan

Maailman suurimman TKI-ohjelman, Horisontti Euroopan, edeltäjät ovat ehkä näyttäytyneet ammattikorkeakoulumaailmassa ainakin jossakin määrin omien tavoitteiden kannalta kaukaisilta. Ammattikorkeakoululaissa on nimittäin määritelty TKI-toiminnan tavoitteeksi nimenomaan työelämää ja aluekehitystä edistävä ja uudistava soveltava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta. Horisontti-ohjelman tavoitteet sen sijaan ulottuvat alueellista vaikuttavuutta kauemmas.

Esimerkiksi Horisontti-ohjelmalla pyritään ratkaisemaan useita eurooppalaista yhteiskuntaa rasittavia haasteita EU-tasolla. Ohjelman kautta haetaan ratkaisuja ja laajaa vaikuttavuutta hankkeilla, jotka hyötyvät kansainvälisestä, alueiden välisestä yhteistyöstä ongelmien ratkaisemiseksi. Horisontti Eurooppa-ohjelmaa säätelevä lainsäädäntö määrittelee kolmenlaista vaikuttavuutta:

  1. Tieteellinen vaikuttavuus, jonka tavoitteena on luoda korkealaatuista uutta tietoa, vahvistaa tutkimuksen ja innovaatioiden inhimillistä pääomaa sekä tukea tiedon ja avoimen tieteen ja tutkimuksen leviämistä.
  2. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus, jonka tavoitteena on edistää EU-politiikan prioriteetteja sekä globaaleja haasteita tutkimuksen ja innovaatioiden avulla, tarjota hyötyä ja ratkaisuja tutkimuksen ja innovaatioiden missioiden kautta sekä vahvistaa yhteiskunnan mahdollisuuksia hyödyntää tutkimusta ja innovaatioita. 
  3. Taloudellinen / teknologinen vaikuttavuus, jonka tavoitteena on tuottaa innovaatioihin pohjautuvaa kasvua, luoda enemmän ja parempia työpaikkoja, tarjota vipuvoimaa tutkimukseen ja innovaatioihin tehtäville investoinneille.  

Kansainvälisen vaikuttavuuden fokus ei ole pois alueelliselta vaikuttavuudelta. Päin vastoin, kansainvälisten ja kansainvälisesti rahoitettujen TKI-hankkeiden voidaan osoittaa tuottavan laajaa alueellista vaikuttavuutta. Esimerkiksi puiteohjelmarahoituksen välitön hyöty Uudellamaalla näkyy rahallisesti palkkasummana, kunnallisveroina, paikallisesti tehtyinä hankintoina ja yleiskuluina.

Erityisen merkittävää kuitenkin on hankkeiden hyöty yhteiskunnalle ja aluetaloudelle, sillä kansainvälistäkin vaikuttavuutta tavoitteleva hanke nostaa sen toimijoiden alueellista kilpailukykyä ja työllisyyttä. Se esimerkiksi luo yrityksille suoria yhteyksiä Euroopan suuryrityksiin ja kasvattaa alueen houkuttelevuutta. Lisäksi hankkeet synnyttävät uutta tietoa, verkostoja ja kilpailua, jotka puolestaan varmistavat jatkuvan kehittymisen. (Kallasvaaran esitys Horisonttia Uudellemaalle-tilaisuudessa 23.9.2021, Piirainen ym. 2018.) Yhdessä kansainvälisessä kehyksessä toimien varmistamme oman alueemme kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehityksen.

Horisonttia Uudellemaalle -hanke tarjoaa apuja kansainvälisen rahoituksen hakemiseen

Haaga-Helia on mukana 3AMK:n toteuttamassa Horisonttia Uudellemaalle-hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää uusmaalaisten organisaatioiden ja yritysten eurooppalaista TKI-rahoituksen saantia. Ammattikorkeakoulujen tarjoama konseptointi, esilletuominen sekä yhdistäminen yritysten tarpeisiin ovat keino lisätä uusmaalaisten yritysten kilpailukykyä innovaatiotoiminnan kautta. Tämä heijastuu myös pitkäjänteisesti Uudenmaan alueen taloudelliseen elpymiseen.

Hankkeessa luodaan puitteita TKI-kumppanuuksien muodostamiselle, esimerkiksi kansainvälisiä verkostoja hyödyntäen. Konkreettisina tuloksina Haaga-Helian työpaketin tavoitteissa on tuottaa EU-vaikuttamiseen, rahoitukseen ja tiedeviestintään liittyvää koulutusta, sekä 3AMK-kärkiä ja Uudenmaan RIS3-strategiaa tukevia vaikuttamisen suunnitelmia 3AMK:lle. Horisontti Eurooppa-rahoitus on hankkeen kärkitavoitteissa. Vaikuttavuutta koskien mitattavissa olevana lopputuloksena hankkeessa syntyy 10-20 lähetettyä Horisontti Eurooppa –hankehakemusta työpakettien yhteistyönä.

Lähteet:

Kuva: www.shutterstock.com