Siirry sisältöön
Vastuullisuus
Hotelli-, ravintola- ja matkailualan opiskelijat arvostavat työantajan ympäristövastuuta

Vastuullisen liiketoiminnan tavoitteena on toteuttaa kestävää kehitystä organisaatiotasolla. Kyseessä ei ole ohiliitelevä trendi, vaan suurempi muutos länsimaisessa yritysmaailmassa.

Kirjoittajat:

Mia Tarhanen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Meri Vehkaperä

strategiatyön ja johtamisen lehtori
Haaga-Helia ammattiorkeakoulu

Julkaistu : 21.10.2020

Erityisesti nuoret työnhakijat ovat tutkimusten perusteella kiinnostuneita organisaation vastuullisuudesta ja sillä on jo merkitystä työtä hakiessa ja työnantajaa valitessa. Haaga-Helian hotelli-, ravintola- ja matkailualan opiskelijat korostavat kyselymme perusteella vastuullisuuden osa-alueista eniten ympäristövastuuta.

Nuoret ammattilaiset ovat vaativia työnhakijoita

Vuoden 2020 Young Professional Attraction Index (YPAI) -tutkimuksen mukaan nuoret ammattilaiset ovat yhä enemmän kiinnostuneet potentiaalisten työnantajiensa vastuullisuudesta. Merkityksellisen työn lisäksi he arvostavat yritystä, joka kohtelee työntekijöitään hyvin ja toimii läpinäkyvästi ja viestii toiminnastaan selkeästi. Miten sinä yrityksen edustajana vastaisit nuoren työnhakijan kysymyksiin: Miksi minun kannattaisi tulla töihin juuri teille eikä kilpailijalle? Mitä vastuullisuus käytännössä tarkoittaa tässä työpaikassa ja hakemassani toimenkuvassa? Näitä vastauksia on syytä pohtia huolellisesti yrityksen arvoihin peilaten. Ja jos vastuullisuutta ei vielä ole kirjattu yrityksen strategiaan, on syytä kutsua johto ja henkilöstö strategiakeskusteluun.

Työn merkitys korostuu nuorimpien ikäluokkien saapuessa työyhteisöihin

Liiketoimintaympäristö muuttuu nopeammin kuin koskaan erityisesti teknologian kehityksen ja kansainvälistymisen seurauksena. Myös käsitykset työstä ja työnteosta osana elämää ovat jatkuvassa muutoksessa, kuten korona-ajan massiivinen etätyöskentelyn lisääntyminen osoittaa. Työ ei ole vain työtä, sillä etenkin nuoret sukupolvet etsivät työlleen merkitystä ja haluavat osallistua työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen.

Hotelli-, ravintola- ja matkailualan liikkeenjohdon opiskelijat korostavat ympäristövastuuta

Toteutimme syyskuussa 2020 kyselyn syksyllä opintonsa aloittaneille 1. vuosikurssin restonomiopiskelijoille. Kyselyymme vastasi yhteensä 49 opiskelijaa. Pyysimme opiskelijoita ensin arvioimaan yleisesti, mitä asioita he arvostavat mahdollisessa työnantajassa. Tämän jälkeen pyysimme heitä erikseen arvioimaan, mitä vastuullisuuteen tai kestävään kehitykseen liittyviä tekoja he toivovat tulevaisuuden työnantajaltaan. Lopuksi tiedustelimme, mitä he vuorostaan tarjoaisivat työnantajalle sen kuuluisan, oikean asenteen muodossa.

Kyselyn perusteella nuoret odottavat työnantajilta luotettavuutta, jolla tarkoitettiin ainakin sitä, että yritys toimii lakia ja säädöksiä noudattaen. Lähtökohtainen oletus oli, että työehtosopimuksia noudatetaan ja työn tekemiselle järjestetään asianmukaiset puitteet. Nuorten työnhakuun liittyvissä odotuksissa nousi hyvin selkeästi esille myös hakijan ja yrityksen arvojen kohtaaminen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että nuori saattaakin olla työhaastattelussa se osapuoli, joka voi kysyä miten yrityksen arvot on tehty näkyväksi työpaikalla ja tarjolla olevassa työtehtävässä. Huomattavan moni nuori oli sitä mieltä, että työnantajan joustavuus oli heille hyvin oleellinen seikka. Joustavuuden tärkeyttä selitettiin esimerkiksi työelämän ja opintojen yhteensovittamisella.

Työantajalta odotetut vastuullisuusteot kulminoituivat korostetusti ympäristövastuun toteutumiseen yrityksen arjessa ja laajemmassa mittakaavassa hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen. Työnantajan ympäristövastuullisuudella koettiin olevan merkitystä etenkin maineen näkökulmasta, kuten eräs opiskelija kiteytti: ”Olisi kiva olla töissä paikassa, jos tietää työn olevan ympäristöystävällistä – siitä voisi olla ylpeä.” Ylpeydellä on myös työnantajan kannalta merkitystä, sillä ylpeys omasta työnantajasta nähdään tavallisesti yhtenä tärkeänä sitoutumisen tekijänä. Lisäksi opiskelijat toivoivat työnantajalta ajankohtaista ymmärrystä ympäristövastuusta ja valmiutta osallistumaan ilmasto- ja ympäristötalkoisiin.

Vastuullisuusodotuksen vastineeksi opiskelijat lupasivat oman panoksensa työyhteisöön ”oikean asenteen” muodossa: tekemällä töitä intohimoisesti ja yrittäjämäisesti, sitoutumalla jatkuvasti uuden oppimiseen ja olemalla uteliaita sekä haasteille avoimia. Moni mainitsi olevansa joustava työnantajaa kohtaan. Opiskelijoilla oli intoa ottaa erilaisia tilanteita haltuun ja toisaalta kykyä tunnistaa omaa rajallisuutensa. Lisäksi nuoret kokivat avun pyytämisen luonnolliseksi tavaksi toimia. Nuorten vastauksissa korostui myös tarve saada olla oma itsensä töissä, toisin sanoen aitous ja oman persoonan tuominen osaksi työntekijän roolia nähtiin tärkeäksi.

Nuoret työntekijät mukaan muutoksen toteuttamiseen

Yrityksissä olisi aika havahtua siihen, että merkityksellistä työtä etsiville nuorille ei riitä, että yritysvastuun kehittäminen on työn alla – he ovat kärsimättömiä ja vaativat nopeatempoisempaa reagointia, toimintaa ja tuloksia. Parhaaseen lopputulokseen päästään todennäköisimmin osallistamalla työntekijät talkoisiin ja aktivoimalla heitä työssään ja työyhteisöissään muutoksen eteenpäinviemiseksi. Nuorten osallistaminen esimerkiksi strategiatyöhön ja -keskusteluun tuo yritykselle myös mahdollisuuden tunnistaa heille tärkeitä näkökulmia ja mahdollisuuden kehittää omaa toimintaansa niin asiakkaiden kuin työntekijöiden suhteen.

Lähde

Young Professional Attraction Index (YPAI) -tutkimus 2020. Luettu 6.10.2020.

Kirjoittajat

Mia Tarhanen toimii Haaga-Heliassa matkailun ja vastuullisen liiketoiminnan lehtorina. Hän vastaa Haagan kampuksen englanninkielisen koulutuksen Matkailun erikoistumisalasta ja omaa pitkän kokemuksen yritysten ympäristöjohtamisen kehittämisestä.

Meri Vehkaperä toimii Haaga-Heliassa strategiatyön ja johtamisen lehtorina sekä projektipäällikkönä (HH) Vastuullisen matkailun portaat -hankkeessa. Hänellä on 20 vuoden kokemus koulutuksesta, valmennuksesta ja organisaatioiden kehittämisestä niin strategiatyön kuin vastuullisen liiketoiminnan alueella.

Blogi on kirjoitettu osana Vastuullisen matkailun portaat -hanketta, jonka tarkoituksena on tuottaa matkailualan toimijoille verkossa opiskeltava täydennyskoulutusmalli. Hankkeen toteuttavat yhteistyönä Jyväskylän amk, Haaga-Helia amk, Kaakkois-Suomen amk, Oulun yliopisto sekä Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti/Lapin yliopisto.

Jos työskentelet matkailualalla tai opiskelet alaa ja haluat koulutusmallin testaajaksi, voit ilmoittautua täällä.