Siirry sisältöön
Arvot
Arvot ja eettiset periaatteet ohjaavat opinto-ohjaajan työtä

Kirjoittajat:

Sari Sinisalmi-Airila

opinto-ohjaaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 26.02.2024

Työtäni opinto-ohjaajana ohjaavat sekä opinto-ohjaajien työn eettiset periaatteet että Haaga-Helia ammattikorkeakoulun arvot. Opinto-ohjaajan eettiset periaatteet ovat itsemääräämisoikeus, totuudellisuus, luottamuksellisuus, riippumattomuus, ammattitaidon kehittäminen, yhteistyö ja opinto-ohjaajan oma hyvinvointi.

Koen, että nämä eettiset periaatteet ovat sopusoinnussa Haaga-Helian arvojen kanssa, jotka ovat rohkeus, vastuullisuus, yhdessä tekeminen, avoimuus ja arvostus. Tässä tekstissä keskityn kahteen näkökulmaan: opinto-ohjaajan oman hyvinvoinnin merkitykseen sekä luottamuksellisuuteen ohjauksessa.

Opinto-ohjaukselle luonteenomaista on, että ohjaus luo tiiviin kontaktin ohjattavan kokemukseen ja maailmaan sekä lähtee liikkeelle tämän päämääristä tai tilanteesta. Sen lisäksi ohjaajan tulisi kuitenkin aina ottaa huomioon myös oma ammatti-identiteettinsä ja taustaorganisaatiossa vaikuttavat näkemykset (Onnismaa 2007, 113).

Arvot vaikuttavat hyvinvointiin

Jokaisen tulee työyhteisössä huolehtia omasta hyvinvoinnistaan: jos emme itse voi hyvin, emme voi myöskään ohjata muita. Hyvinvointiin liittyy vahvasti työpaikan ilmapiiri. On tärkeää, että myös työyhteisössä huolehditaan toinen toisistamme ja jaksamisestamme.

Opinto-ohjaajan työhyvinvointiin vaikuttavat suuresti sekä opinto-ohjaajan oma arvomaailma että työpaikan arvomaailma. Opinto-ohjaajien tulisi työssään aina pyrkiä ohjattavien hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistämiseen sekä kunnioittamiseen.

Jos arvostamme työkaveria, työyhteisöä ja itseämme, se näkyy muun muassa hyvinvointimme paranemisessa. Itseään sekä työyhteisöään arvostavat henkilöt ovat usein iloisia, avoimia ja helposti lähestyttäviä. Jos voimme hyvin, puhallamme yhteen hiileen ja osaamme nauttia sekä omista että muiden onnistumisista. Tämä jos mikä näkyy positiivisesti ulospäin.

Luottamus on ohjausprosessin ydin

Ohjaajan ja ohjattavan välinen suhde perustuu luottamuksellisuudelle. Luottamuksellisuutta testataan suhteessa niin muihin yhteisön jäseniin kuin ulkopuolisiin yhteistyökumppaneihinkin.

Näitä rajoja joudutaan erityisesti pohtimaan silloin, kun ohjaaja kokee oman osaamisensa riittämättömäksi tai ohjattavan tilanne on kehittynyt sellaiseksi, että ohjattavan etu edellyttää muunlaista toimintaa. Ohjaajan pyrkimyksenä on taata ohjattavalle oikeus tehdä itseään koskevat valinnat ja ratkaisut itsenäisesti sekä tarvittaessa kuitenkin tukea ja antaa ohjausta.

Ohjattavalle on annettava tilaa tuoda omat asiansa esiin ja pohtia niihin ratkaisuja itse. Suoria vastauksia ei saa antaa. Toki tämä ei kaikkien kohdalla toimi; osa ohjattavista on varmasti tietämättömiä siitä, mitä he haluavat. Tässä kohtaa on erittäin tärkeää luoda luottamuksellinen suhde sekä turvallinen ilmapiiri ohjaustilanteeseen ja auttaa ohjattavaa oivaltamaan asioita esimerkiksi johdattelevien kysymysten avulla.

Opinto-ohjaajan arvomaailma ja vahvuudet ohjauksessa

Arvot ja eettiset kysymykset ovat merkittävä osa sekä ohjaajan että ohjattavan maailmankatsomusta ja vaikuttavat täten heidän tapaansa lähestyä ohjauksessa käsiteltäviä kysymyksiä. Opinto-ohjaajan on tärkeää tunnistaa omat vahvuutensa ja oma arvomaailmansa ohjauksessa. Lisäksi hänen on tiedostettava myös yhteiskunnan ja muista kulttuureista tulevien arvoja, jotta hän voi antaa eettisesti kestävää ohjausta.

Eettisesti kestävän ohjauksen pohjana voisi pitää ohjaajan hyvää itsetuntemusta sekä itsereflektiota. Ohjaustilanteissa keskeistä on se, että ohjaaja on tietoinen omista arvoistaan ja siitä, kuinka hänen uskomuksensa ja norminsa vaikuttavat ohjattavien kanssa työskentelyyn. Kun ohjaajan arvomaailma kohtaa työpaikan arvomaailman, on helpompaa pitää kiinni omasta hyvinvoinnista!

Lähde

Onnismaa, J. 2007. Ohjaus- ja neuvontatyö – Aikaa, huomiota ja kunnioitusta. Gaudeamus. Helsinki.