Siirry sisältöön
Yritysyhteistyö
Case Eficode Oy – Digitaalinen ratkaisu yrityksen kirjallisuuden hallintaan

Kirjoittajat:

Jukka Juslin

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Taina Lintilä

osaamisaluejohtaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 28.11.2022

Softala on yksi Haaga-Helian kuudestatoista labistä eli oppimisympäristöstä, joka tuottaa yrityksille tilaustyönä ohjelmistoja. Se on uudenlainen oppimisympäristö, jossa opiskelijat luovat yrityksille uusia palveluja ja ohjelmia digitaalisesta liiketoiminnasta verkkoratkaisuihin.

Haaga-Helia on vuosia toiminut yhteistyössä suomalaisen ohjelmistokehitykseen erikoistuneen yrityksen Eficode Oy:n kanssa. Yhteistyö alkoi jo yrityksen alkutaipaleella, kun modernista ohjelmistokehityksen palvelutarjonnan toimintamallista eli DevOpsista (Development eli Dev ja Operations eli Ops) ei ollut vielä mitään tietoa. Eficode on nykyisellään vajaa 600 työntekijää työllistävä kansainvälinen ja monikansallinen yritys, jolla on toimintaa kymmenessä maassa.

Haasteena hallittavuuden puute

Eficoden haasteena on ollut omistamansa IT-alan kirjallisuuden rekisterin ja sen myötä kirjojen hallittavuuden puute. Taustalla tässä on se, että yritys omistaa paljon erilaista IT-alan kirjallisuutta sen useassa toimipisteessä, mutta kokonaiskäsitystä siitä, mitä kaikkea alan kirjallisuutta yrityksen omistuksessa on ja missä toimipisteissä kirjat fyysisesti sijaitsivat, ei ollut. Rekisteri siis puuttui.

Eficoden toimeksianto otettiin mukaan Softala-projektiopintojaksolle, ja yhdessä opiskelijoiden kanssa Eficoden edustajat lähtivät pohtimaan digitaalista ratkaisua yrityksen kirjallisuuden hallintaan.

Softalassa kunkin asiakkaan toimeksiantoprojektin parissa työskentelee usein useampi ryhmä. Yksi ryhmä koostuu tyypillisesti kahdeksasta‒yhdeksästä opiskelijasta. Syksyllä 2022 Eficoden projektissa työskenteli kaksi ryhmää projektin laajuuden vuoksi. Projekti koostui useasta osa-alueesta, kuten tiedon tallentamisesta, automaattisesta DevOps:ista ja taustapalvelimien toiminnasta.

näyttö
Järjestelmään kirjautuminen

Projekti toteutettiin opiskelijatyönä osana Softala-projektiopintojaksoa. Projektityönä rakennettiin järjestelmä, joka mahdollistaa yritykselle digitaalisen kirjanpidon tekemisen yhtiön omistamista IT-alan kirjoista. Projekti käynnistyi viikon mittaisella asiakkaan tarpeiden kartoittamisella sekä käyttäjätarinoiden määrittelemisellä. Seuraava vaihe oli siirtyminen ohjelmistokehitykseen, johon lukeutui muun muassa tietokantojen suunnittelu, automaattinen testaus, jatkuva integraatio eli Continuous Integration (CI) sekä laadunvalvonta.

Haaga-Helian Pasilan kampuksella on kaksi luokkaa, jotka on varattu Softalan projektityöskentelyyn. Luokkatiloissa on huomioitu edistettävän projektityön ja opintojakson vaatimukset, mukavuuksia unohtamatta.

Opiskelijat kohtaavat todellisen työelämän

Softala-opintojaksoilla on sekä suomenkielisen että englanninkielisen tietojenkäsittelyn tutkinnon opiskelijoita. Tässä projektissa oli opiskelijoita esimerkiksi Isosta-Britanniasta, ja näissä ryhmissä, joissa on ulkomaalaisia opiskelijoita, työskentelykielenä on englanti.

Menetelmänä käytetään yhtä IT-alan ehkä tunnetuinta ketterän kehittämisen mallia Scrummia. Opettaja toimii Scrum-menetelmään kuuluvien eri vaiheiden, kuten Sprint Planning, Sprint Review ja Retrospective-tilaisuuksien fasilaattorina. Opettajien tehtävänä on myös palautteen antaminen opiskelijoiden tuottamasta ohjelmistosta, ja syksyn 2022 projektissa opettajilla oli tässä vahva rooli.

Tämä Projekti on ollut hyvä esimerkki siitä, miten niin asiakkaan tarve kuin opiskelijoiden kiinnostus aihetta kohtaan voidaan yhdistää. IT-yritykset haluavat usein myös palkata opiskelijoita, ja tällaisissa asiakasprojekteissa he pääsevät tutustumaan opiskelijoihin, jotka voisivat olla potentiaalisia myös tulevina työntekijöinä.

Tämä Eficode-projekti demonstroi hyvin niin sanottua opiskelijakokemuksen huippua, koska Softala-opintojakson opiskelijoiden osaamistaso on erittäin korkea. Yhteistyöyrityksen todellisten haasteiden parissa työskentely sekä mahdollisuus työllistyä toimeksiantajalle ovat isoja motivaatiotekijöitä opintojakson suorittaville opiskelijoille. Opiskelija saa jo opiskeluaikana ansioluetteloonsa lisättäväksi merkittävän asiakasyhteistyökokemuksen, joka on monelle se ensimmäinen IT-alaan liittyvä kokemus, ja se on tärkeä etu alalle työllistymisen kannalta.

opiskelijoita
Tyypillistä luokkatyöskentelyä. Asiakas on myös henkilökohtaisesti paikalla, kun tekemistä suunnitellaan ja organisoidaan Scrum-metodologian avulla. Scrum tarkoittaa tiettyä tapaa viedä projekteja läpi siten, että vältyttäisiin mahdollisimman paljolta turhalta työltä.

Ketterän kehittämismallin mukaisesti asiakkaalle saatiin kehitettyä ohjelmistosta niin sanottu Minimum Viable Product (MVP). Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että sovelluksesta on tehty ensimmäinen tuotos, jossa on kehitetty asiakkaan näkemyksen mukaan sellainen ohjelmisto, mitä sovelluksen ensimmäisessä versiossa tulee vähintään olla, jotta siitä on todellista hyötyä. Projektista jäi elämään GitHub-palveluun avoimen lähdekoodin ratkaisu, jonka pohjaa voidaan jatkossakin hyödyntää.

Ratkaisu on Proof of concept -tyyppinen, joka suomeksi tarkoittaa soveltuvuusselvitystä. Proof of concept on tuotekehityksen ensimmäinen askel, jolla tuote- tai palvelukonseptia testataan. Tarkoituksena on siis selvittää, toimiiko idea käytännössä ja onko sillä kaupallista potentiaalia. Yritys sai käyttöönsä modernit teknologiat, kuten Type Scriptillä tehdyn pohjan, jota voi käyttää mallina mietittäessä sovelluksen tarpeita laajemmin.

Suosittu projekti, hienot tulokset

Oppeina seuraavaa kertaa silmällä pitäen ja samalla myös kehityskohteena voisi pitää sitä, että ohjelmisto voisi sisältää enemmän toiminnallisuuksia jo ensimmäisessä versiossa. Lisäksi pilvijulkaisun automaatiossa havaittiin joitakin pieniä puutteita, joiden ratkaisemiseen olisi voinut käyttää enemmän aikaa.

Jonkin verran haasteita aiheutti myös se, että Eficoden projekti oli niin suosittu opiskelijoiden keskuudessa. Projektiin kuitenkin pyrittiin ottamaan mukaan kaikki siitä kiinnostuneet. Tämä aiheutti sen, että opiskelijaryhmä oli ehkä hieman liian iso.

Projektin kautta opiskelijat oppivat lisäksi sen, miten toimeksiantajayrityksessä hoidetaan ja hallitaan projektityötä. Lisäksi modernit työvälineet ja työtekniikat tulivat opiskelijoille tutuiksi projektityön aikana. Kaiken kaikkiaan Eficode on ollut tyytyväinen etenkin Scrum Masterien (Scrum mestareiden) toimintaan ja testaukseen.

Scrum Masterit ovat tärkeässä roolissa ketterän scrumtiimin (kehitystiimin) toiminnan kannalta ja ovat niin sanottuja palvelevia johtajia. Scrum Masterin tehtävät koostuvat suurelta osin ryhmän työskentelyä haittaavien esteiden poistamisesta ja ryhmän valmentamisesta itseohjautuvuuteen. Scrum Master vastaa siitä, että scrumtiimin päivittäinen työskentely on tuottavaa ja Scrumin pelisääntöjä noudatetaan. Hän tarkkailee työn etenemistä, ja jos sprintin tavoitteiden saavuttaminen alkaa näyttää epätodennäköiseltä, hän kommunikoi kehitystiimin ja tuoteomistajan (Product Owner) kanssa tilanteen korjaamiseksi tai sprintin sisällön kaventamiseksi.