Siirry sisältöön
Yrittäjyys
Yrittäjyystaidot uudistavat työelämää

Perinteinen polku opinnoista valmistumiseen ja lopulta eläkkeelle on rapistunut. Tilalle on noussut ajatus jatkuvasta oppimisesta läpi koko elämän, kirjoittaa Hanna Kangas.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 08.12.2020

Koulutus on saanut entistäkin vahvemman aseman työelämässä, joskin muutostahdin kiihtyessä koulutuksen painopiste on siirtynyt tutkintokeskeisyydestä jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen.

Aikanaan hankittu tutkinto ei enää riitä aukaisemaan ovia työelämässä, jos ajantasaisesta osaamisesta ei ole näyttöä tai sitä ei osata tunnistaa. Myös osaamisen vaatimukset muuttuvat jatkuvasti ja työelämässä menestymisen yhtenä kriittisenä tekijänä on oppia työelämätaitoja, jotka mahdollistavat pärjäämisen jatkuvassa muutoksessa.

Yrittäjyystaidot nostavat päätään

Asiantuntijuus voi rakentua erityisalan osaamiseen, jolloin puhutaan spesialisteista. Vastaparina keskusteluun ovat nyt entistä vahvemmin nousseet generalistit. Generalisteja voidaan kuvata monitieteellisinä, ratkaisukeskeisinä sekä kokonaisuuksia hahmottavina asiantuntijoina ja heidän on todettu sopivan hyvin monimuotoistuvaan työelämään. Ongelmanratkaisutaidot, ketteryys sekä kokeilukulttuuri ovat nousemassa uudistuvan työelämän menestystekijöiksi.

Muutoksessa toimimisen taidot ovat tuttuja yrittäjille, ja niitä voidaankin kutsua myös yrittäjyystaidoiksi. Tämän päivän yrittäjyys voidaankin vaurauden tavoittelun sijaan nähdä ensisijaisesti luovana, vastuullisena ja tutkivana toimintana, joka mahdollistaa liiketalouden sekä yhteiskunnan ongelmakohtien tunnistamisen sekä ratkaisumallien löytämisen.

Epävarmuus työn jatkuvuudesta on lisääntynyt viimeisten kuukausien tapahtumien johdosta ja yhä useammat ovat havahtuneet siihen, ettei pitkään työuraan tai asemaan organisaatiossa voi enää tuudittautua. Yrittäjyyden, joko täyspäiväisesti tai työuran rinnalla, on ennustettu nostavan päätään työllistymisen vaihtoehtoja myös asiantuntijatyössä.

Yrittäjyyskoulutuksesta virtaa työelämän uudistamiseen

Korkeakoulutetut asiantuntijat sekä yrittäjät tarvitsevat työelämälähtöistä, korkealaatuista yrittäjyyskoulutusta. Korkeakouluissa onkin lähdetty entistä vahvemmin panostamaan jatkuvaan oppimiseen tarjoamalla yhä monipuolisempaa avointa korkeakoulutusta sekä työelämälähtöistä täydennyskoulututusta.

Haaga-Heliassa korkeakoulutettujen yrittäjyysosaamista on lähdetty kehittämään Dynamo-ohjelman kautta. Vuoden mittaisessa, YAMK tasoisessa 30 opintopisteen yrittäjyysohjelmassa kehitetään korkeakoulutettujen yrittäjyystaitoja sekä kartoitetaan jatkuvan oppimisen tarpeita yrittäjyyden erikoistumiskoulutusta silmällä pitäen.

Työelämälähtöisyyden varmistamiseksi hankkeessa on mukana yrittäjyyden ekosysteemien keskeisiä toimijoita, kuten Suomen Yrittäjät, Helsingin Seudun Kauppakamari, NewCo Helsinki, Akavalaiset Yrittäjät sekä Suomen Uusyrityskeskukset (Ry).

Ohjausryhmän viesti hankkeen tärkeydestä on selkeä: Asiantuntijoita tulee vapautumaan työmarkkinoilta kiihtyvällä vauhdilla ja tarve yrittäjyysosaamiselle on selkeä. Tulevaisuuden työelämää tullaan rakentamaan entistä vahvemmin yrittäjyyden ympärille.

Yrittäjyysohjelman painopiste on vahvasti vertaisoppimisessa, verkostojen luomisessa sekä oman liiketoiminta-idean tai yrityksen kehittämisessä. Dynamo-ohjelman tavoitteena on kehittää työelämässä menestymisen kannalta oleellisia yrittäjyystaitoja sekä tukea motivoituneita muutoksentekijöitä, jotka haluavat olla mukana rakentamassa tulevaisuuden työelämää.