Siirry sisältöön
Yrittäjyys
Työn ja opiskelun yhdistämisen kautta kohti henkilökohtaistettuja opintopolkuja

Kirjoittajat:

Elina Iloranta

kehityspäällikkö, jatkuva oppiminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 14.05.2018

Korkeakouluissa on lukuisia opiskelijoita, jotka käyvät töissä, toimivat yrittäjinä tai perustavat oman yrityksen opiskelun ohella. Korkeakoulut näkevät heidät opiskelijoina, jotka käyvät töissä. Kuitenkin omaan kokemukseeni perustuen  uskon, että ainakin yrittäjänä toimivat tai yrittäjäksi ryhtyvät opiskelijat kokevat itsensä yrittäjiksi, jotka opiskelevat. Ei siis toisinpäin.

Yrittäjyys on monelle yrittäjälle iso osa identiteettiä, ja substanssi, eli se mitä yritys varsinaisesti tekee, on usein yrittäjälle suuri intohimon kohde. Omaa intohimoaan toteuttaessaan ja yritystoimintaansa harjoittaessaan yrittäjä kehittää substanssiosaamistaan, liiketaloudellisia taitojaan sekä myös yleisiä yrittäjyysvalmiuksia. Tämän laaja-alaisen osaamisen ja jatkuvan kehittymisen takia erityisesti yrittäjäopiskelijoille on tärkeää, että työssä opitut asiat tunnistetaan ja tunnustetaan oikeaksi osaamiseksi ja oppimiseksi myös oppilaitoksessa. Yrittäjäopiskelija oppii työtä tehdessään kuin huomaamatta niitä samoja asioita, joita opintojaksojen luennoilla käydään läpi.

Tehokasta oppimista työskentelemällä

Olemme Haaga-Helian StartUp Schoolissa pilotoineet kevään 2018 aikana Work & Study for Entrepreneurs -mallia, jossa yrittäjäopiskelijat voivat opinnollistaa (opintojen aikaisen työssäkäynnin tuottaman osaamisen tunnistaminen) omaa kehittymistään. Osaamisen jälkikäteinen opinnollistaminen, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta, on Haaga-Heliassa jo tuttua, ja sen tulisi olla mahdollista kaikilla opintojaksoilla. Ennakoiva opinnollistaminen, jossa keskeistä on osaamisen kehittymisen ennakoiminen ja etukäteen suunniteltu polku, joka yhdistää työssä tapahtuvan osaamisen kehittymisen ja teoreettisen tietopohjan, on kuitenkin vasta kehittymässä Haaga-Helian yhteisen Work & Study -mallin kautta.

Work & Study -mallin tavoitteena on tukea opiskelijoita työn ja opiskelun yhdistämisessä. Käytännössä opiskelijan kanssa yhdessä pohditaan, minkälaista osaamista hänelle kertyy esimerkiksi seuraavan puolen vuoden aikana, yhdistetään osaaminen sopiviin opintokokonaisuuksiin ja tehdään suunnitelma siitä, miten opiskelija raportoi ja reflektoi osaamisensa kehittymisen niin, että se voidaan arvioida. Prosessiin kuuluu myös tarvittavan teoriatiedon omaksuminen yhdessä sovitulla tavalla.

Tavoitteena on, että opiskelija pystyy yhdistämään työn ja opiskelun tehokkaasti. Siitä on hyötyä sekä opintojen nopeamman etenemisen että luontevamman työelämään jalkautumisen kannalta. Yrittäjäopiskelijalle tällaisesta suunnitelmallisesta ennakoivasta opinnollistamisesta saattaa olla hyötyä jopa opiskelijan oman liiketoiminnan kehittämisessä, kun opinnollistaessaan opiskelija joutuu reflektoimaan ja raportoimaan osaamisen kehittymistään sekä samalla tarkastelemaan omaa tekemistään ikään kuin ulkopuolisen silmin.

Työn ja opintojen yhdistäminen ei ole yksin puurtamista vaan yhteistyötä

Työn ja opintojen yhdistäminen ei kuitenkaan ole itsestään selvää korkeakoulussa, joten mallien kehittämisessä on haasteensa. StartUp Schoolissa meneillään olevan Work & Study for Entrepreneurs -pilotin aikana olemme oppineet ainakin seuraavaa. 1) Ennakoivan opinnollistamisen suunnittelu vie aikaa ja opiskelija tarvitsee siihen paljon tukea. Se on uutta kaikilla korkeakoulutasolla. Emme siis voi olettaa, että opiskelija pystyy siihen yksin. Erityisesti yrittäjäopiskelijoilla opinnollistamisen teemat voivat olla niin monialaiset, liittyä niin substanssiin, yrittäjyyteen kuin mihin tahansa liiketaloudelliseen osaamisen, että opiskelija ei millään voi olla perillä kaikesta opintotarjonnasta niihin liittyen. 2) Yrittäjyyden opinnollistaminen on kokonaisvaltaista. Opinnollistamista suunnitellessa käydään läpi niin yrityksen kehityskaari kuin yrittäjäopiskelijan henkilökohtainen elämänvaihe, ja kaikella sillä on vaikutusta opinnollistamisen prosessiin. 3) Opinnollistaminen vaatii resursseja. Mikäli opinnollistamista halutaan tapahtuvan, on opettajilla oltava aikaa toteuttaa henkilökohtaistettuja opintopolkuja.

Jo tässä pilotin keskivaiheilla näyttää kuitenkin siltä, että tämänkaltaisia henkilökohtaistettuja opintopolkuja tarvitaan. Työelämä on yhä yrittäjämäisempää ja moniulotteisempaa. Mikäli opiskelija voi tehdä opintonsa itseään johtaen ja omaa intohimoaan seuraten, on hän todennäköisesti huomattavasti valmiimpi työelämään kuin opiskelija, joka seuraa muita ja toteuttaa opintonsa ennalta määritettyjen raamien puitteissa. Henkilökohtaistetut opintopolut sekä työn ja opintojen yhdistämisen tulisi siis olla osa oppilaitoksen normaalia toimintaa ja tätä varten tarvitaan keinoja, joilla yksittäisen opiskelijan suunnitelman tekeminen saadaan tehtyä kohtuullisilla resursseilla.

Yrittäjäopiskelijoiden osalta voisi toimia esimerkiksi heti opintojen alussa tehtävä suunnitelma, jossa näkökulma on voimakkaammin omaa uraa tai yrittäjyyttä tukevan opintopolun rakentamisessa, eikä niinkään jonkin tietyn koulutusohjelman opintosuunnitelman omaksumisessa. Sen myötä opiskelijat pystyisivät yhdistämään opinnot intohimoonsa ja työhönsä luontevasti heti alusta saakka.

Elina Iloranta on StartUp Schoolin kehityskoordinaattori. Hän vastaa opinnollistamisen lisäksi myös markkinoinnista ja on intohimoinen yrittäjyyden edistäjä.