Siirry sisältöön
Opinto-ohjaaja yrittäjyyteen ohjaamassa

Yrittäjyyskasvatus näkyy ja kuuluu kaikkialla – jatkossa yhä enemmän myös opinto-ohjaajan työssä.

Kirjoittajat:

Elina Iloranta

kehityspäällikkö, jatkuva oppiminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 02.03.2020

Yrittäjämäisten taitojen omaksumista pidetään selviytymisehtona nykyisessä työelämässä. Sen lisäksi, että yrittäjyyskasvatuksella pyritään madaltamaan kynnystä yrityksen perustamiseen ja pohtimaan yrittäjyyttä uravaihtoehtona, sen tavoitteena on myös yksilön toimijuuden tukeminen ja esimerkiksi oma-aloitteisuuden, ideoinnin, mahdollisuuksien tunnistamisen ja vastuunkannon vahvistaminen.

Aktiiviseen kansalaisuuteen kannustavan kasvatuksen rooli on vahvistunut ja sitä pidetään tavoiteltavana sekä yhteiskunnan näkökulmasta että yksilön oman elämän kannalta. Mitä enemmän työelämä muuttuu, sitä tärkeämmiksi muodostuvat urahallinta- ja työelämätaidot. Yrittäjyyskasvatuksesta puhuttaessa on kyse siis kaikkia opiskelijoita koskevista tärkeistä kasvatustavoitteista.

Yrittäjämäisyyttä ei tavoiteta pelkästään yritysmuotoja ja liiketoimintasuunnitelmia käsittelevillä opintojaksoilla. Yrittäjyyskasvatus on oppilaitoksessa kaikkien yhteinen tehtävä. Opinto-ohjaajilla on tässä työssä tärkeä rooli. Osallistuakseen yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen opinto-ohjaajan ei tarvitse olla itse yrittäjä tai yrittäjyyskasvatuksen asiantuntija.

Opinto-ohjaajan tulisi nähdä yrittäjyys yhtenä uravaihtoehtona, tuntea yrittäjyyden muuttuva kenttä ja ymmärtää yrittäjämäisten taitojen merkitys osana yleistä työelämäosaamista. Opinto-ohjauksessa erityisen tärkeää on yrittäjyys uravaihtoehtona, sillä nykyään on yhä tavallisempaa, että työurat rakentuvat lyhyistä työjaksoista sekä palkkatyön ja yrittäjämäisen toiminnan erilaisista yhdistelmistä. Ohjauksessa on tärkeää tukea opiskelijaa siinä tilanteessa, jossa hän on ja ohjata häntä tutustumaan monipuolisesti erilaisiin mahdollisuuksiin.

Loppukeväästä toteutettavassa opinto-ohjaajien verkkovalmennuksessa tavoitteena on tarjota opinto-ohjaajille ajantasaista tietoa yrittäjyydestä ja yrittäjyyskasvatuksesta sekä antaa ohjauksen tueksi työkaluja, joilla eri tilanteissa olevia opiskelijoita voi ohjata kohti yrittäjyyttä ja yrittäjämäisyyttä. Verkkovalmennuksen toteuttajana toimii Suomen Yrittäjät, ja asiantuntijana on toiminut Haaga-Helian Elina Iloranta.

Valmennuksen keskeinen oivallus on jakaa opiskelijat kolmeen eri kohderyhmään. Kohderyhmä-ajattelu auttaa opinto-ohjaajaa ohjauksen tavoitteiden määrittelemisessä ja olennaiseen keskittymisessä. Kohderyhmät ovat 1) kaikki opiskelijat, 2) yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat sekä 3) yrittäjänä jo toimivat opiskelijat.

Kaikkien opiskelijoiden kanssa tavoitteena on yleisten työelämätaitojen vahvistaminen, opiskelijan oman elämänhallinnan tukeminen sekä mahdollisuuksien avaaminen. Yrittäjyydestä kiinnostuneiden opiskelijoiden kanssa tavoitteena on opiskelijan kiinnostuksen ja innostuksen tukeminen sekä vahvistaminen. Yrittäjänä jo toimivien opiskelijoiden kanssa tavoitteena on mahdollistaa opintojen ja yrittäjyyden yhdistäminen sekä yrittäjyyden tukeminen. Erilaisten tavoitteiden kautta avautuu erilaisia käytännön ohjaustekoja, joilla opinto-ohjaaja voi omalla ammattitaidollaan tukea opiskelijaa ura- ja yrittäjyyspolullaan.

Yrittäjyyskasvatuksellinen näkökulma antaa opinto-ohjaajalle hyvän mahdollisuuden kehittää omaa työtään entistä oppijalähtöisemmäksi ja tulevaisuusorientoituneemmaksi.

Elina Iloranta vetää Haaga-Helian opotiimiä. Keväällä 2020 hän on tuottanut sisältöä Suomen Yrittäjien järjestämään opinto-ohjaajien yrittäjyyskoulutukseen. Päivi Ojala on Suomen Yrittäjien projektipäällikkö.