Siirry sisältöön
Miten korkeakoulun yrityshautomo kehittää uuden työelämän osaamista?

Kirjoittajat:

Julkaistu : 02.04.2019

Uusi työ vaatii uutta osaamista, todetaan lukuisissa tutkimuksissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman osaamisen tulevaisuuspaneelin kannanotto ”Jatkuvan oppimisen Suomi” (2018) toteaa, että suomalainen koulutusjärjestelmä kaipaa päivitystä ja sen joustavuuden merkittävää lisäämistä.

Tulevaisuuden osaamislistoilta puuttuvat lähes kokonaan nopeasti vanhenevat tietopohjaiset sisältöosaamiset. Sen sijaan niin sanotut metataidot korostuvat, kuten kyky oppia uutta, ajatella kriittisesti, tunnistaa oleellinen sekä johtaa omaa työskentelyä ja ajankäyttöä. On tärkeä tarjota joustavia oppimisympäristöjä, joilla tuemme metataitojen sekä ns. kestävän osaamisen kehittymistä. Työelämän osaamistarpeiden muutoksissa kestävä osaaminen rakentuu omien vahvuuksien ja intressien pohjalle sekä on luonteeltaan jatkuvasti kehittyvää.

Oppimista ei tapahdu enää valtaosin nuoruudessa, vaan se jaksottuu tasaisemmin koko elämän varrelle. Elinikäisen oppiminen on luonteeltaan yksilöllistä, ja siten sen tulee olla yhdistettävissä aiempaan osaamiseen ja helposti päivitettävissä. Elinikäinen oppiminen korostaa itseopiskelun, vertaisoppimisen, osallistamisen ja oppimista käytännön kautta. Oppimissisältöjen tulee olla modulaarisia ja joustavia.

Joustava alusta kehittää osaamista

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on ennakoinut työelämän muutosta ja tunnistanut tarpeen tarjota joustava alusta oman tulevaisuuden rakentamiseen. Vuonna 2012 perustetun korkeakoulun sisäisen yrityshautomon StartUp Schoolin tavoite on ollut luoda kaikille opiskelijoille avoin ympäristö ja yhteisö yrittäjyysasenteen kehittämiselle, ketterille kokeiluille sekä oman yritysidean edistämiselle. Oppijan oma tavoite on ollut keskiössä.

Vahva itsetuntemus ja merkityksellisyys turvaavat työelämässä

Työn pirstaloituessa eri projekteihin ja irtautuessa perinteistä työsuhteesta on entistä tärkempää löytää oman työn merkityksellisyys ja työuran punainen lanka. Tulevaisuuden työelämässä yksilön vastuu omasta osaamisen kehittämisestä kasvaa. StartUp Schoolin mallissa tuetaan opiskelijan kykyä tunnistaa ja arvioida omaa osaamista sekä sen kehittämistarpeita. Tämän tyyppinen itsereflektointi on työelämän muuttuessa ja sen monimuotoisuuden lisääntyessä keskeinen taito. Opiskelijat voivat osallistua esimerkiksi ”Find Your Strengths” -opintojakoon, jonka tavoitteena on tukea omien vahvuuksien löytämistä ja tavoitteiden asettamista. Ryhmäcoaching-mallina toteutettu opintokokonaisuus hyödyntää myös vertaisoppimista ja osallistamista.

Kehittymiseen tähtäävä yrittäjyysasenne

Yrittäjyys on mahdollisuuksien havainnointia, niihin tarttumista ja kykyä viedä ideat käytäntöön, kuten Entrecomp compentence -viitekehyksessä, EU-tason määrittelyssä yrittäjyysosaamista kuvataan. Keskeistä StartUp Schoolin toiminnassa on sytyttää opiskelijalle yrittäjämäinen asenne, ns. growth mindset, jatkuvaan kehittämiseen ja kasvuun, joka korostuu tulevaisuuden työelämässä. Lähtökohta on, että yrittäjyyteen ja yrittäjämäisyyteen voi oppia ja sitä voi harjoitella pienin askelin.

Oppimista ja opetusta kuvaa käytännön kokeilujen kautta oppiminen, ns. learn by doing, ja opintojen räätälöinti omiin tarpeisiin. Opettajan rooli on pitkälti ohjaava, valmentava ja coachaava. Keskeistä on yhdessä tekeminen, jota StartUp Schoolin yhteisö tukee. Yhteisöön kuuluu opiskelijoita ja opettajia viidellä eri kampuksella, StartUp Schoolin työntekijät sekä yrittäjiä. Tämän lisäksi verkostoon kuuluvat yritykset, TKI-tutkimuksiin liittyvät kumppanit sekä koulutusviennin asiakkaita useissa eri maissa.

Karvin opiskelijakyselyn (2017) perusteella yrittäjyyden opetusta tukee yrittäjien kohtaaminen, yhdessä tekeminen, projektit yritysten ja työelämän kanssa sekä käytännön kautta oppiminen. Haaga-Helian opiskelijoiden palautteen perusteella heikommin puolestaan yrittäjyyden opetukseen soveltuivat ns. perinteinen opetustapa, kuten massaluennot, tiedon jääminen teorian tasolle ja kirjatentit.*

StartUp Schoolin malli oppimisympäristönä näyttääkin vastaavan hyvin tulevaisuuden työelämän osaamistarpeisiin sekä Haaga-Helian opiskelijoiden palautteeseen. Yrittäjyysvalmiuksien kehittämiseen tarvitaan monimuotoisia oppimisympäristöjä sekä erilaisia tapoja opettaa, jotta jokaiselle oppijalle löytyy sopiva väylä jatkuvasti kehittää tulevaisuuden työelämässä tarvittavaa osaamista ja asennetta.


*) Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti syksyllä 2017 yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan opiskelijakyselyn ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa. Yrittäjyys- ja innovaatiotoiminta ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa.

Kirjoittaja Hannele Mennala (KTM, Certified Business Coach) on Haaga-Helian yrityshautomon StartUp Schoolin vetäjä. Hänellä on pitkä kokemus kansainvälisistä tehtävistä isoissa organisaatioissa sekä startup-yrittäjänä liiketoiminnan kehittämisen, digitaalisten palveluiden, markkinoinnin sekä HR:n aloilla.