Siirry sisältöön
Yrittäjyys
Luova toimisto Krean valmentava opetus tukee opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksia

Jotta ammattikorkeakouluista valmistuu mahdollisimman kyvykkäitä yrittäjähenkisiä ammattilaisia työelämään, täytyy tuntea työelämän vaatimukset.

Kirjoittajat:

Merike Koskinen

lehtori, markkinointi ja viestintä, KTM

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 11.03.2020

Suomen Yrittäjien mukaan yrittäjävalmiuksiin kuuluvat muun muassa sosiaaliset taidot, halu kehittyä, vastuun- ja riskinottokyky, itseluottamus, luovuus, kyky verkostoitua  ja hyvä ammattitaito. Näitä liiketalouden taitoja ja henkilökohtaisia ominaisuuksia valmentamalla pystytään valmistuville opiskelijoille takaamaan hyvät yrittäjyysvalmiudet.

Valmentava opettaja tukee yrittäjämäisen asenteen kehittymistä

Opettajien rooli yrittäjyyskasvatuksessa on ratkaiseva. Euroopan komission Yrittäjyyskasvatus: Kouluttajien opas -julkaisussa yrittäjämäisen opettajan ominaisuuksiksi listataan muun muassa innostavuus, avoimuus, luotettavuus, joustavuus ja vastuullisuus suhteessa omaan työhön, kollegoihin ja opiskelijoihin. Opettaja hyödyntää opetuksessaan ryhmätyötä ja projektioppimista ja kytkee oppimisen oikeisiin yrityselämän tilanteisiin.

Yrittäjämäisen opettajan opetustyyli on pikemminkin valmentava kuin luennoiva, ja hän tukee oppilaan yksilöllisiä oppimistapoja. Lisäksi hän verkostoituu, osaa toimia tiimeissä ja suosii monialaisuutta. Opettajalta projektityöskentelyn ohjaaminen vaatii siis aivan erilaista ymmärrystä yritysyhteistyöstä ja yrittäjyystarpeista kuin perinteinen teoriapainotteinen luokkahuoneopetus. Opettajan täytyy olla ajan hermoilla vallitsevista trendeistä, uusista menetelmistä ja erityisesti digitaalisesta kehityksestä.

Erityisesti luovilla aloilla on tärkeää, että yrittäjyyskasvatuksen kautta luodaan oppilaitoksissa yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjämäistä toimintakulttuuria opiskelijoille. Luova ratkaisu on aina uusi ja ainutlaatuinen: tilanteen, tavoitteen ja kohderyhmän mukaan räätälöity. Yrittäjyys luovalla alalla vaatii epävarmuuden sietoa ja uskoa omaan tekemiseen.

Haaga-Helian liiketalouden koulutusohjelman markkinoinnin ja yritysviestinnän suuntautumisvaihtoehdossa opinnot suoritetaan opiskelijoiden omassa Luova toimisto Kreassa. Kreassa sovelletaan yrittäjyyskasvatuksen periaatteita aktiivisesti. Opiskelijat toimivat yrittäjämäisesti ja opiskelevat markkinoinnin ja viestinnän tietoja ja taitoja työelämäprojekteissa työskennellen.

Luova toimisto Krean yrittäjyyskasvatuksen ydin: työelämävuoropuhelu ja yhteisöllinen oppiminen

Korkeakoulujen ja työelämän tiivistä vuoropuhelua tarvitaan, jotta opiskelijoille voidaan tarjota yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta tärkeitä todelliseen työelämään perustuvia ja käytännönläheisiä oppimiskokemuksia.  Vuoropuhelua ammattikorkeakoulujen ja työelämän välillä tapahtuu aktiivisesti yritysyhteistyön muodossa, ja keskusteluista nousevia signaaleja on tärkeää välittää päivittäistä opetustyötä tekevien tietoon.

Työelämäprojektien aiheet Kreassa vaihtelevat laidasta laitaan. Niihin kuuluu muun muassa media-, markkinointi-, ja viestintäsuunnitelmia, some-kampanjoita, tapahtumia ja tutkimuksia. Valmista sapluunaa ei yhteenkään projektiin ole, vaan kaikki tulee räätälöidä toimeksiantajan tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Sen vuoksi valmentajien on hyvä ylläpitää osaamistaan täydennyskoulutuksen lisäksi vaikkapa työelämäjaksoilla, joissa näkee parhaiten alan vallitsevat suuntaukset.

Kreassa pedagoginen käyttöteoria perustuu vahvasti sosiokulttuuriseen yhdessä oppimiseen. Osa opintojaksoista tehdään yhteistyössä muiden suuntautumisvaihtoehtojen, kuten tietotekniikan tai journalismin kanssa, mikä laajentaa opiskelijoiden ajattelua, luo hyödyllisiä verkostoja ja avaa eri näkökulmia opittaviin asioihin. Projektiryhmillä on omasta keskuudestaan valittu projektipäällikkö, joka vastaa siitä, että työ etenee toimeksiannon mukaisesti. Ohjatun yhdessä toimimisen on havaittu olevan erittäin tehokas tapa oppia uusia taitoja työelämälähtöisesti.

Luova toimisto Kreassa opiskelijoita halutaan tukea yrittäjämäisen asenteen oppimiseen alusta alkaen. Tämä tarkoittaa yhtäältä vastuunottoa toimeksiantajan projektia kohtaan mutta myös itsenäistä, aktiivista opiskeluotetta esimerkiksi teoriapohjan itseopiskeluun.  Koska opintojaksoilla tehdään projekteja yhteistyöyrityksille ja otetaan osaa Haaga-Helian TKI-hankkeisiin, opetus painottuu vahvasti projektien valmentamiseen perinteisen luennoinnin sijaan.

Opiskelijat oppivat luovan toimiston töitä yhteisöllisesti yhdessä tekemällä ja pääsevät verkostoitumaan jo opiskeluaikana. Myös projektien myymiseen panostetaan, ja opiskelijat harjoittelevat lyhyitä myyntipuheita, pitchejä, lähes jokaisen projektityönsä yhteydessä. Kreassa hyödynnetään myös kansainvälisiä digimarkkinoinnin verkkosertifikaatteja tukemaan opiskelijoiden itseohjautuvaa tiedonhankintaa ja jatkuvaa oppimista.