Siirry sisältöön
Viestintä ja markkinointi
Tulevaisuudenkestävä korkeakouluviestintä

Tulevaisuudenkestävistä organisaatioista puhutaan paljon, mutta mitä tarkoittaa tulevaisuudenkestävä viestintä tai tarkemmin korkeakouluviestintä?

Kirjoittajat:

Anna Hermiö

viestinnän asiantuntija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 31.05.2021

Meidän näkökulmastamme se on saavutettavaa, osallistavaa, vastuullista ja rohkeaa siten, että se tuo esiin sekä yhteiskunnan kehityskohtia että ratkaisuja, jotka vievät asioita eteenpäin ja tukevat yhteiskunnan positiivista kehitystä.

Saavutettavuus on ollut tavalla tai toisella osa korkeakouluviestintää aina, mutta viime vuosina siinä on edistytty huimasti. Yksi keskeinen syy tälle on EU:n saavutettavuusdirektiivi, joka on ollut valtava edistysaskel kohti saavutettavampaa ja samalla osallistavampaa koulutusta ja tiedettä. Voidaan toki erikseen keskustella vielä siitä, toimiiko direktiivi aina tarkoituksenmukaisesti; ei välttämättä. Joka tapauksessa se on varmasti saanut monet kiinnittämään huomiota saavutettavuuteen myös niissä asioissa, joita ei ole kirjattu lakiin.

Saavutettavuus kaikkine lainkoukeroineen ei ole aina yksinkertainen asia, ja tästä syystä viestinnästä tulee löytyä sen syväosaamista. On kuitenkin kaikkien velvollisuus ymmärtää vähintään se, mitä saavutettavuus tarkoittaa ja miten sitä toteutetaan omassa työn arjessa.

Tämän lisäksi tulevaisuudenkestävä korkeakouluviestintä vaatii osallistamista. Todellinen osallistaminen on sitä, että yhteisö, tarvittaessa myös ulkoinen, otetaan osaksi suunnittelua ja päätöksentekoa. Muutosten toimivuus ja ihmisten sitoutuminen niihin on riippuvainen tästä.

Viestinnän kannalta tämä tarkoittaa sitä, että tarvittavan taustatiedon ja ajankohtaisen tiedon jakamisen lisäksi on myös varmistettava, että yhteisö on tietoinen kaikista niistä mahdollisista tavoista, joilla he voivat itse vaikuttaa. Tämä vaatii viestinnältä tarkkaa korvaa ja taitoa osata löytää oikeat kanavat, jotta viesti todella välittyy mahdollisimman monelle. Tulevaisuudenkestävää korkeakoulua ei rakenneta tekemällä ratkaisuja ja muutoksia vain yhdestä tai kahdesta näkökulmasta.

Yksi keskeinen tekijä tulevaisuudenkestävän organisaation rakentamisessa on vastuullisuus. Ilman sitä emme usko, että mikään organisaatio voi pidemmän päälle selviytyä. Sama koskee luonnollisesti myös viestintää. Vastuullisen korkeakoulun on toimittava vastuullisesti kaikilla toimintansa osa-alueilla.

Me viestijöinä välitämme omalle korkeakouluyhteisöllemme sekä ulkoisille sidos- ja kohderyhmille tietoa siitä, miten korkeakouluna edistämme vastuullista toimintaa. Lisäksi luomme keskustelua siitä, millä tavalla vastuullisuus voisi konkreettisesti näkyä. Yhä useammalle työtä hakevalle ja yritysyhteistyökumppanille on ensisijaisen tärkeää tietää, ovatko he tekemisissä aidosti vastuullisen toimijan kanssa.

Tulevaisuudenkestävään korkeakouluviestintään kuuluu rohkeus. Strategiassamme puhutaan rohkeudesta sekä siitä, että organisaatiossamme kannustetaan hulluihinkin kokeiluihin. Viestijöiden näkökulmasta se tarkoittaa muun muassa sitä, että uskallamme tuoda esiin yhteisössämme tehtyjä rohkeita kokeiluja.

Jos pitäydymme samoissa turvalliseksi todetuissa aiheissa, emme voi sanoa toimivamme suunnannäyttäjinä tai uudistajina. Ja tämä on kuitenkin yksi keskeisimmistä tehtävistämme.