Siirry sisältöön
Viestintä ja markkinointi
Toimeksiannosta toteutukseen – opiskelijayhteistyö loi pohjan Kiertotalousakatemian viestinnälle

Opiskelijat tuottivat Kiertotalousakatemiaa varten viestintäsuunnitelmia, jotka vastasivat laadultaan kokeneiden ammattilaisten töitä.

Kirjoittajat:

Eetu Lehtonen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Martti Asikainen

viestinnän asiantuntija, yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen
communications specialist, entrepreneurship and business development
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 04.09.2023

Haaga-Helia ja Jyväskylän ammattikorkeakoulujen sekä Yrkeshögskolan Novian vetämä Climate & Circular Economy Factory -hanke (CCEF) antoi keväällä 2023 Haaga-Helian markkinoinnin opiskelijoille toimeksiannon, jossa opiskelijaryhmien tavoitteena oli luoda markkinointiviestinnän suunnitelma, brändikirja ja kampanjakokonaisuus Kiertotalousakatemiaa varten.

Toimeksiannon kohderyhmäksi valittiin keskisuurten yritysten päättäjät, jotka voivat vaikuttaa yrityksensä liiketoimintamalliin ja edistää kiertotaloutta yritystensä sisällä. Tältä pohjalta opiskelijat loivat kohderyhmälähtöisen markkinointiviestinnän sisältöstrategian, josta kävi ilmi minkälaista sisältöä Kiertotalousakatemiaa varten tulisi tuottaa, miten ja missä.

Lisäksi opiskelijat muodostivat ryhmittäin 2–3 hyvin kuvailtua ratkaisuesimerkkiä, joita voidaan hyödyntää suoraan Kiertotalousakatemian markkinointiviestinnässä sen toimintojen käynnistyttyä kesäkuussa 2023. Toimeksianto vaati runsaasti paitsi luovaa, myös strategista ajattelua, joka kehitti opiskelijoiden analyyttista ajattelua ja yhteistyötaitoja.

Toimeksianto oli tarkoin mietitty

CCEF-hankeorganisaation antama toimeksianto oli vaativa. Esimerkiksi markkinointiviestinnän suunnitelmassa tuli huomioida myös monikanavainen medianäkyvyys ja suunnitelman jakautuminen pidemmälle ajanjaksolle (noin vuoden ajalle) eri vaiheineen. Opiskelijaryhmät koostivat näkemyksiään seuraavanlaisiin tehtäväalueisiin:

  1. Luodaan relevantti kuvaus useammasta tai yhdestä valitusta ostajapersoonasta potentiaalisen yrityspäättäjän näkökulmasta (tiimin valitsemalta toimialalta).
  2. Määritetään markkinointiviestinnän tavoitteet ja luodaan ehdotuksia mittareista, käytettävistä työkaluista ja mittaamisen ajankohdista muutoksen seurantaan.
  3. Muodostetaan konkreettisia ehdotuksia markkinointitoimenpiteistä ja mediaratkaisuista.

Toimeksiantoa rajattiin kiertotalouden henkeen myös budjetoinnissa, joka rohkaisi hyödyntämään kustannustehokkaasti ja laajasti omaa, ansaittua tai partnerimediaa. Rajaavana tekijänä toimi myös se, että mikäli opiskelijat kokivat tarvitsevansa suurempaa budjettia (esim. yli 30 000 euroa), heidän tuli tarjota siihen vahvat perustelut.

Laatu kuin markkinointitoimistosta

Toimeksiannon lopuksi opiskelijoiden tuli luoda suunnitelma kampanjakokonaisuudelle, jossa hyödynnettäisiin eri kanavia mahdollisimman tehokkaasti. Kokonaisen kampanjan suunnitteleminen suhteellisen lyhyessä ajassa olisi vaativa työ kokeneelle ammattilaisellekin, mutta tästä huolimatta opiskelijat selvisivät tehtävästä mallikkaasti.

Tuotoksissa oli mukana myös tiimien omia sisältöehdotuksia, joilla pyrittiin varmistamaan jatkuva näkyvyys. Sisältöehdotusten parissa opiskelijat pääsivät todella näyttämään kyntensä. Monet heistä sanoivatkin jälkikäteen pitäneensä sisältösuunnittelua ja siihen liittyvää vapautta toimeksiannon yhtenä mielenkiintoisimpana osuutena.

Kampanjakokonaisuuden ja markkinointiviestinnän suunnitelman lisäksi kurssilaiset suunnittelivat kevään aikana myös brändikirjan, joka sisälsi tarkkoja graafisia ohjeita Kiertotalousakatemian logon, värien, fonttien ja asemointien määrittämisestä. Monet niistä olivat niin laadukkaita, että niitä oli mahdotonta erottaa markkinointitoimiston vastaavista.

Valitsemisen sietämätön vaikeus

Näillä tavoitteilla ja rajauksilla opiskelijatiimit saivat erinomaisia suunnitelmia aikaan, mikä teki parhaiten toimeksiantoon soveltuvan tuotoksen valinnasta erittäin vaikeaa. Haaga-Helia ja Jyväskylän ammattikorkeakoulujen sekä Yrkeshögskolan Novian edustajista koostuneesta raadista oli upeaa, kuinka opiskelijat olivat onnistuneet yhdistämään luovuuden ja käytännön toteutuksen ottaen huomioon erilaiset kohderyhmät sekä toimeksiantoon liittyvien käytäntöjen sanelemat rajoitukset ja haasteet.

Tuotokset olivat niin laadukkaita, ettei kokenut hankeorganisaatio päässyt tuloksista yksimielisyyteen. Lopulta voittajan valitsemiseksi jouduttiin koostamaan pisteytystaulukko, jonka jokainen tuomariston jäsen täytti omien näkemystensä mukaan ja korkeimman yhteispistemäärän saanut tiimi valittiin voittajaksi.

Seuraavaksi on aika siirtyä toteutukseen. Haaga-Heliassa opiskelevien Arttu Iivarin, Emma Liitoksen, Heli Puustisen, Juuso Saarelan, Carolina Simbergin ja Laura Vartiaisen tekemästä arvokkaasta työstä tulee totta, kun Kiertotalousakatemia avaa palvelunsa ja käynnistää markkinoinnin paitsi yrityksille myös muille ammattikorkeakouluille.

Kirjoitus on osa työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaa Climate & Circular Economy Factory -hanketta. Hankkeessa synnytettiin korkeakoulujen yhteinen kiertotalousosaamiskeskus, joka tukee yrityksiä liiketoimintamallien kestävässä uudistamisessa.