Siirry sisältöön
Viestintä ja markkinointi
Sisäinen viestintä rakentaa työntekijäkokemusta

Viestinnän infrastruktuurin tarkoitus on mahdollistaa tehokas työskentely ja taata, että työntekijöillä on käytössään kaikki heidän tarvitsemansa tieto, kirjoittavat Minna-Kaarina Forssén ja Harriet Karvonen.

Julkaistu : 28.10.2021


Työntekijäkokemus tarkoittaa ihmislähtöistä ajattelua kaikessa toiminnassa positiivisten tunteiden, mielikuvien ja kokemusten aikaansaamiseksi. Työntekijäkokemuksen tarkoitus on yhdistää organisaatio ja ihmiset yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Työntekijäkokemuksella tarkoitetaan myös työntekijän kokonaisvaltaista kokemusta hänen työnantajastaan. Kokemukseen vaikuttavat tunteet, mielikuvat ja vuorovaikutus. Nämä muodostuvat heti ensikontaktissa työnantajaan ja muokkaantuvat jatkuvasti arjen vuorovaikutuksessa, läpi työntekijäpolun.

Työntekijäkokemuksen ytimessä on työntekijän ja työnantajan välinen keskinäinen luottamus. Luottamusta voidaan rakentaa esimerkiksi ihmislähtöisellä johtamisella. Tässä johtamistyylissä ollaan läsnä, kuunnellaan, tuetaan ja mahdollistetaan työntekijöitä tekemään parhaansa organisaation tavoitteiden eteen. Ihmislähtöinen johtaminen lisää työyhteisön vastavuoroisuutta ja avointa sekä vastuullista keskustelua. Selkeillä viestinnän rakenteilla voidaan vahvistaa luottamusta ja edesauttaa ihmislähtöistä johtamista.

Tarvittava tieto työntekijän käyttöön

Työntekijäkokemukseen vaikuttaa organisaation prosessien toimivuus sekä kunnollinen ja avoin viestintä. Luottamus työntekijöiden välille syntyy säännöllisen ja merkityksellisen yhteistyön kautta. Organisaatioilla tulee siis olla toimiva viestinnän infrastruktuuri eli yhteinen järjestelmä, jossa on määritetty käytetyt kanavat, niiden sisällöt ja yhteiset käytännöt tiedon sijainnista, seuraamisesta ja jakamisesta.

Viestinnän infrastruktuurin tarkoitus on mahdollistaa tehokas työskentely ja taata, että kaikilla työntekijöillä on käytössään kaikki heidän tarvitsemansa tieto. Se on edellytys onnistuneelle yhteistyölle. Työntekijäkokemus on parhaimmillaan, kun sisäinen viestintä keskittyy yhdessä sovittuihin toimintatapoihin.

Verkkoviestinnän rooli korostuu

Nykypäivänä sisäinen viestintä on riippuvainen myös verkkoviestinnän työkaluista ja työyhteisön keskustelua voidaan ylläpitää kokonaan etänä. Viestinnän verkkoalustat ovat rikastuttaneet sisäistä keskustelua ja luoneet uusia mahdollisuuksia tuottaa tietoa yhteisöllisemmin. Verkkoviestinnässä korostuu erityisesti työyhteisön jäsenten välisen viestinnän rooli ja mahdollisuus osallistua keskusteluun.

Haastavaa verkkoviestinnässä on monien kanavien yhtäaikainen käyttäminen, sisältöjen monitulkintaisuus sekä tietotulva. Merkittävää työntekijäkokemuksen kannalta on selvittää, miksi viestitään nykyisellä tavalla ja mitä tietoa oikeasti työntekijät tarvitsevat yhdessä työntekijöiden kanssa.

Työntekijäkokemuksen yhteiskehittäminen on avain menestykseen

Sisäisellä viestinnällä on suora vaikutus työntekijäkokemukseen, minkä vuoksi sisäistä viestintää pitäisi kehittää työntekijäkokemuksen näkökulmasta. Viestinnän kehittäminen yhdessä työntekijöiden kanssa vahvistaa työntekijäkokemusta. Yhteiskehittämisellä saadaan aikaan toimiva arki ja kokemuksia työn merkityksellisyydestä työntekijöille.

Positiivinen työntekijäkokemus vaikuttaa suoraan organisaation menestykseen. Sitoutuneet työntekijät ymmärtävät mikä heidän työssään on tärkeää, ja he ovat motivoituneita tuottamaan ensiluokkaisia kokemuksia asiakkaille.

Blogi pohjautuu Harriet Karvosen YAMK-opinnäytetyöhön Sisäisen työyhteisöviestinnän merkitys työntekijäkokemuksen muodostumisessa LähiTapiola Pääkaupunkiseutu alueyhtiössä.

Minna-Kaarina Forssén on projektipäällikkö Haaga-Helian Master-tiimissä.