Siirry sisältöön
Vastuullisuus
Vastuullisuus ja kielitaito

Kirjoittajat:

Maarit Ohinen-Salvén

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Ria-Marika Heiska

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 27.05.2024

Vastuullisuus ymmärretään Haaga-Heliassakin teoiksi ja toimenpiteiksi, joilla toteutetaan kestävää kehitystä ja lisätään kestävään kehitykseen liittyvää tietoisuutta. Koulutuksella pystymme edistämään vastuullisuutta yhteiskunnassamme.

Kestävän kehityksen näkökulmat

Kestävää kehitystä voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta yhteiskunnan eri sektorit huomioiden.

Ekologinen kestävyys viittaa luonnon kantokykyyn. Sen säilyttäminen vaatii ihmisiltä oman toiminnan sopeuttamista niin taloudellisen kuin aineellisenkin kuormituksen osalta. Taloudellinen kestävyys mahdollistaa toimivan hyvinvointiyhteiskunnan, jossa kansalaisille voidaan turvata korkeatasoiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Siten taloudellinen kestävyys toimii pohjana sosiaaliselle kestävyydelle. Yhteiskunnallisella tasolla sosiaalinen kestävyys antaa meille valmiudet reagoida mahdollisiin kriiseihin, jotka voivat johtua esimerkiksi hallitsemattomasta väestönkasvusta, köyhyydestä johtuvista ruoan- ja terveydenhuollon saatavuuden ongelmista tai koulutuksellisesta tai sukupuolten välisestä epätasa-arvosta. Kulttuurista kestävyyttä voidaan tarkastella kansainvälisyyden, monikulttuurisuuden ja tapakulttuurin näkökulmista, ja sen tavoitteena on kielellinen ja kulttuurinen monimuotoisuus. (Ympäristöministeriö 2023; Härmä & Nasib.)

Kieli liittyy olennaisesti sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen. Kielen avulla luomme vuorovaikutusta, joka muokkaa maailmaa ympärillämme. Kielitaidolla on merkitystä yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja vaikuttamisessa sekä sitä kautta demokratian toteutumisessa. Tasavertaiset mahdollisuudet kielitaidon hankkimiseen liittyvät kulttuuriseen kestävyyteen. (Kuusalu ym. 2021.) Kulttuurisen kestävyyden näkökulmasta merkitystä on sillä, miten monikielisyyttä ja omakielisyyttä tuetaan, koska tällä on suora vaikutus minäpystyvyyden tunteeseen (Berlenius 2024).

Saksan kielen opetus kestävän tulevaisuuden asialla

Haaga-Helian Kielet ja kansainvälisyys -osaamisalue on lähtenyt aktiivisesti jalkauttamaan vastuullisuutta ja kestävää kehitystä kielenopetuksessa. Saksan kielessä kestävän kehityksen teemoja, erityisesti kulttuurista ja ekologista kestävyyttä, on sisällytetty German-speaking Market and Culture Studies -opintojaksoon sekä German Intermediate 2 -opintojaksoon.

German-speaking Market and Culture Studies -opintojaksolla tradenomiopiskelijat pääsevät harjoittamaan omaa kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuusosaamistaan aidoissa vuorovaikutustilanteissa Saksassa. Opintojaksoon sisältyvän viikonmittaisen Münchenin-opintomatkan aikana opiskelijat majoittuvat pareittain paikallisissa perheissä, mikä mahdollistaa opiskelijoille hyvin intensiivisen kieli- ja kulttuurikylvyn.

Kielitaidon ja kulttuurienvälisen osaamisen lisäksi moni opiskelija kokee minäpystyvyytensä parantuneen. Tämä luo motivaatiota oppia lisää ja takaa opiskelijoille entistä paremmat edellytykset työskennellä monikulttuurisissa työympäristöissä ja ratkoa yhdessä globaaleja haasteita. Ennakkoluulottomuus, avoimuus, suvaitsevaisuus, joustavuus, verkostoitumis- ja sopeutumiskyky, monitulkintaisuuden sietäminen, erilaisuuden kunnioittaminen ja yhteisen ymmärryksen etsiminen ovat paitsi erittäin tarpeellisia ihmissuhdetaitoja myös kulttuurisen kestävyyden keskiössä.

Kulttuurisen kestävyyden lisäksi German-speaking Market and Culture Studies -opintojaksolla käsitellään kestävän kehityksen ekologista ulottuvuutta. Opintomatkan aikana opiskelijat vierailevat UPM Communication Papersin pääkonttorilla Augsburgissa ja tutustuvat muun muassa UPM:n Biofore-strategiaan sekä paperintuotannon 2030-vastuullisuustavoitteisiin ja niihin linkitettyihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Ekologiseen kestävyyteen liittyvä kokonaisuus on viime vuonna lanseerattu osaksi Haaga-Helian tuottamaa German Intermediate 2 -opintojaksoa, joka on osa Ulysseus Eurooppa-yliopiston saksan kielen tarjontaa. Kyseisellä opintojaksolla tutustutaan Euroopan vihreän siirtymän kehityksen ohjelmaan, kestävään matkailuun ja regeneratiiviseen kiertotalouteen.

Osana modernia kieltenopetusta Haaga-Helia haluaa olla mukana kouluttamassa vastuullisia ja taitavia globaaleja toimijoita. Tulevina työntekijöinä tai yrittäjinä he uskovat omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa ja ovat valmiita tekemään töitä paremman huomisen puolesta, Suomessa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.

Lähteet

Berlenius, V. 2024. Kielellinen ja kulttuurinen eriytyminen kaupungeissa – Haaste kestäville koulutuspoluille. Luento. Kieliparlamentti 2024.

Kuusalu, S.-R., Heikkola, L. M., Maijala, M., Mutta, M., Mäntylä, K., & Rose, J. 2021. Eettisyys ja kestävä kehitys. Tempus, 56(5), 14-15.

Härmä, T. & Nasib, N. N.d. Kestävän kehityksen keskeiset käsitteet. Opetushallitus.

Ympäristöministeriö. 2023. Mitä on kestävä kehitys?

Kuva: Shutterstock