Siirry sisältöön
Vastuullisuus
Vastuullisesti, tulevaisuuskestävästi Sinun

Kirjoittajat:

Kiti Häkkinen

osaamisaluejohtaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kari Salmi

hallintojohtaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 29.05.2024

Haaga-Heliassa vastuullisuus on päivittäisiä tekoja, joilla me kaikki, asiantuntijat ja meiltä valmistuvat opiskelijat, voimme jättää ympäristöömme mahdollisimman pienen jalanjäljen ja yhteisöihimme sekä yhteiskuntaan mahdollisimman suuren kädenjäljen. Osana kansallista ja kansainvälistä korkeakouluyhteisöä sitoudumme kehittämään yhteiskuntaa ja työelämää ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävämpään suuntaan samalla, kun pienennämme hiilijalanjälkeämme eli teemme konkreettisia toimenpiteitä matkalla kohti hiilineutraaliutta ja ekologista kestävyyttä.

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen ohjelma Agenda 2030 sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kestävän kehityksen linjaukset ohjaavat ammattikorkeakoulujen kestävyys- ja vastuullisuustyötä. Ammattikorkeakouluille vastuullisuus tarkoittaa sitä, että huomioimme kaikessa toiminnassamme suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan ja globaaliin kehitykseen kohti kestävämpää, inklusiivisempaa ja yhdenvertaisempaa tulevaisuutta.

Osaamisen ja osaajien karruttaminen on ammattikorkeakoulujen tärkein panos ja tapa tukea yhteiskunnan sekä työ- ja elinkeinoelämän kestävää ja vastuullista kehitystä. Vuositasolla noin 30 000 työmarkkinoille valmistuvalla osaajalla, yli 260 miljoonan euron tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) volyymillä sekä 10 000 henkilötyövuoden panoksella on valtava merkitys yhteiskunnan tulevaisuutta rakennettaessa.

Haaga-Helia on allekirjoittanut Keskuskauppakamarin Ilmastositoumuksen, jonka mukaisesti sitoudumme olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Olemme myös mukana Helsingin kaupungin Ilmastokumppaneissa, jossa tähdätään hiilineutraaliin pääkaupunkiin yhteisten sitoumusten kautta. Olemme allekirjoittaneet YK:n alaisen, liiketalouden kouluttajille suunnatun Principles for Responsible Management Education -julistuksen (PRME), jonka tavoitteena on muuttaa liiketoiminnan koulutusta ja tutkimusta YK:n kestävän kehityksen periaatteiden mukaisiksi. Lisäksi olemme sitoutuneet ehkäisemään syrjintää sekä kehittämään monimuotoisuutta muun muassa allekirjoittamalla FIBS ry:n monimuotoisuussitoumuksen. Haaga-Helialla on myös oma tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2024–2026.

Entä miten aiomme lunastaa lupauksemme?

Responsible Haaga-Helia on rehtorin nimittämä työryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida Haaga-Heliassa tehtävää vastuullisuuden ja kestävän kehityksen toimenpideohjelmaa. Työryhmä edistää ja arvioi vuosittain kirjattuja toimenpiteitä, joilla etenemme kohti sekä yhteisömme omia että korkeakoulukentän yhteisiä tavoitteita.

 1. Olemme hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
  Teemme hiilijalanjälkilaskennan vuosittain ja huomioimme vastuullisuuden ja kestävyyden toimintamalleissamme, toimitiloissa sekä hankinnoissa ja kumppanuuksissa. Arvioimme edistymisen ja ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin.
 2. Meiltä valmistuneet opiskelijat ovat kestävän kehityksen ja vastuullisuuden osaajia.
  Huolehdimme, että opiskelijamme saavat monipuoliset kestävyyden eri ulottuvuuksien edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot. Päivitämme opetussisältöjä, keräämme palautetta ja kehitämme koulutussisältöjä tukemaan työelämän osaamistarpeita.
 3. Henkilöstö tuntee omaan työhönsä liittyvät ja sitä ohjaavat kestävän kehityksen linjaukset.
  Vaalimme ja vahvistamme opiskelijoidemme ja henkilöstömme innostusta ja hyvinvointia. Toimimme arvojemme – rohkeus, yhdessä tekeminen, vastuullisuus, avoimuus ja arvostus – mukaisesti. Tarjoamme turvallisen, inklusiivisen, yhdenvertaisen ja taloudellisesti vakaan toimintaympäristön kaikille.
 4. TKI-toiminta tukee vihreää siirtymää.
  Luomme, oppimistoimintaan integroiden, TKI-toiminnallamme ratkaisuja yhteiskunnan kestävyyshaasteisiin yhteistyössä henkilökunnan, opiskelijoiden, muiden korkeakoulujen ja oppilaitosten, elinkeinoelämän ja yhteiskunnan toimijoiden kanssa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Mitä ja miten seuraavaksi?

Keskeisin toiminta, millä kasvatamme kädenjälkeämme, on korkealaatuisen koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen integrointi ja jalkauttaminen. Päivitämme kaikkien tutkintojemme sisällöt vastaamaan työelämän vastuullisuusosaamishaasteita. Tätä työtä kirittävät henkilökunnastamme nimetyt Kestävän kehityksen (KeKe) koordinaattorit, jotka edistävät omassa ja kollegoidensa arjessa vastuullisuusosaamisen karttumista sekä yhteisten että tutkintokohtaisten tavoitteiden mukaisesti.

Mittaamme toimintamme hiilijalanjälkeä vuosittain ja teemme tarvittavat korjausliikkeet matkalla kohti asetettua hiilineutraaliustavoitetta. Seuraamme tarkoin muun muassa kiinteistöjemme käyttöastetta ja energiankulutusta, ja kannustamme henkilöstöämme suosimaan joukkoliikennettä sekä ympäristöä vähiten kuormittavia kulkuvälineitä.

Vastuullinen taloudenpito on kestävän yritystoiminnan kivijalka, joka mahdollistaa vakaan ja turvallisen toimintaympäristön sekä opiskelijoille että henkilökunnalle. Vastuullisuus, tasa-arvo, avoimuus, inklusiivisuus ja arvostus kasvavat sanoista teoiksi jokapäiväisessä yhteisessä arjessa, ja niiden vaaliminen on meidän kaikkien vastuulla.

Mikä olisi sinun mielestäsi se vastuullisin teko tulevana lukuvuonna?

Jos haluat vinkata – tai tietää aiheesta lisää – ole rohkeasti yhteydessä.

Lähteet ja lisätietoja

Kannisto, E., Parhiala, J., Pulliainen, H. 2023. Suomen korkeakoulut 2023 -raportti.

Koulutuksen tutkimuslaitos (KTL) 2023. Jyväskylän yliopisto.