Siirry sisältöön
Vastuullisuus
Tasa-arvosuunnitelma syntyi moniammatillisena yhteistyönä

Haaga-Helian uuden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen oli pitkäjänteistä työtä. Myös suunnitelman toteutumista täytyy valvoa, kirjoittavat Merja Drake ja Päivi-Katriina Juutilainen.

Kirjoittajat:

Merja Drake

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 21.06.2021

Haaga-Helian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tuli voimaan kesäkuun alussa. Koko lukuvuoden kestänyt työ toteutettiin ensimmäistä kertaa yhteisöllisenä, moniammatillisena ja monimenetelmällisenä prosessina.

Suunnitelma on sisällöllisesti laaja, koska se kattaa neljä lakisääteistä näkökulmaa: tasa-arvolain, yhdenvertaisuuslain, toiminnallisen eli opiskelua koskevan sekä henkilöstöpoliittisen. Suunnitelmat haluttiin yhdistää, koska toimintaympäristöömme kuuluvat niin opiskelijat kuin henkilökuntakin eikä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita ei ole järkevää, tai edes mahdollista, erottaa toisistaan. Kuulumme kaikki Haaga-Helia -yhteisöön.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön jatkuvuus varmistetaan suunnitelmien säännöllisellä päivittämisellä. Päivittäminen tarkoittaa edellisen kauden toimenpiteiden toteutumisen arviointia, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteen laaja-alaista selvittämistä sekä sen perusteella asetettavia uusia tavoitteita toimenpiteineen.

Haaga-Helian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tuli syksyllä 2020 päivitysvuoroon. Päivittämistä vauhditti Inkeri Tanhuan (2020) OKM:lle laatima raportti, jossa oli arvioitu korkeakoulujen suunnitelmien laatua sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä suunnitelmien avulla. Raportissa todettiin, että vain neljän suomalaisen ammattikorkeakoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma täytti lain kriteerit.

Myös EU edellyttää tasa-arvosuunnitelmia korkeakouluilta, joka haluavat olla mukana hakemassa EU-hankerahoituksia. Raportissaan Tanhua (2020) totesi, että suunnitelmissa ja niiden toimeenpanossa on vielä paljon parannettavaa. Myös kansainvälisissä vertailuissa on todettu, että tasa-arvon edistyminen on hidastunut ja jopa pysähtynyt. Tässä yhteydessä totesimme, että haluamme Haaga-Heliassa toimia edelläkävijöinä.

Mitä ovat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ja miksi niitä tarvitaan?

Tasa-arvolain (609/1986) mukaan korkeakoulujen on huolehdittava siitä, että sukupuolilla on yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen ja urakehitykseen. Lisäksi opetuksen, tutkimustyön ja opetusaineiston on tuettava tasa-arvon toteutumista. Koulutuksen on pyrittävä purkamaan stereotyyppisiin valintoihin ohjaavia valintoja, ajattelutapoja, käytänteitä ja normeja. Oppilaitoksen tarjoamien oppimateriaalien tulee olla sellaisia, etteivät ne vahvista kaavamaisia ennakkoasenteita ja sukupuolikäsityksiä.

Ongelmana on, että opiskelijat ovat varsin kehnosti perillä oppilaitosten tai omien työpaikkojensa tasa-arvosuunnitelmista. Esimerkiksi vain 14 prosenttia opiskelijoista tietää, että oppilaitoksella on tasa-arvosuunnitelma. Lisäksi kolmasosa opiskelijoista kokee, että opetusmateriaaleissa esiintyy stereotyyppisiä käsityksiä miesten ja naisten rooleista. (Attila & Keski-Petäjä 2018.) Mikäli suunnitelmista ei tiedetä, ei osata myöskään vaatia tasa-arvon edistämistä.

Kosunen (2021) on todennut, että huolimatta olemassa olevista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmista korkeakouluissa ei tunnisteta riittävän hyvin erityisryhmien positiivisen erityiskohtelun tarvetta.

Mistä on hyvä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tehty?

Suunnitelma toteuttamiseksi perustettiin moniammatillinen työryhmä, jossa oli jäseninä laatupäällikkö, henkilöstöjohtaja, hallintojohtaja, työsuhdepäällikkö, suunnittelija laatutiimistä, opiskelijakunta Helgan kaksi edustajaa ja Naiset tasa-arvoisesti uralle NAU! Hankkeesta kaksi jäsentä.

  • Syyskuussa 2020 laadimme yksityiskohtaisen projektisuunnitelman aikatauluineen ja vastuineen. Se sisälsi edellisen kauden tavoitteiden toteutumisen selvittämistä sekä tutustumista erilaisiin suunnitelmakaudella tehtyihin selvityksiin ja tutkimuksiin.
  • Lisäksi laadimme syksyllä 2020 opiskelijoille tasa-arvokyselyn. Toteutimme korkeakoulumme psykiatrisen sairaanhoitajan, oppilaitospastorin ja psykologin ryhmähaastattelun sekä kolmen opettajan ja neljän opiskelijan teemahaastattelut.
  • Tutustuimme muiden korkeakoulujen suunnitelmiin ja erilaisiin raportteihin ja suosituksiin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Näiden pohjalta laadimme suunnitelman rakenteen ja sisällysluettelon, jotka hyväksyttiin Haaga-Helian johtoryhmässä joulukuussa 2020. Sisällön kirjoittamisen vastuut jaoimme aihealueittain ryhmän jäsenille.
  • Kirjoitustyö alkoi tammikuussa 2021 ja tekstien tuli olla valmiina maaliskuun lopussa pidettävään työpajaan mennessä.
  • 30.3.2021 järjestimme työpajan yhdessä henkilöstön edustajien, työsuojeluvaltuutettujen ja opiskelijakunta Helgan edustajien kanssa. Työpajassa jakauduimme ryhmiin sisällön teemojen mukaisesti ja kävimme läpi alustavat tavoitteet ja toimenpiteet, jotka hioimme lopulliseen muotoonsa. Lopulliset tekstit toimitimme viestintätiimille taitettavaksi ja käännettäväksi englannin kielelle.
  • Lopullinen suunnitelma esiteltiin johtoryhmälle hyväksyttäväksi 23.5.2021. Uusittu suunnitelma on julkaistu Haaga-Helian eSignalsissa 1.6.2021.

Työn jatkuvuus varmistetaan viestinnällä ja koulutuksella

Miten toimimme jatkossa, jotta suunnitelma ei jäisi pelkäksi tekstiksi? Myös Tanhua (2020) kaipaa suunnitelmiin selkeää konkretiaa ja toimeenpanoa. Suunnitelma on strateginen asiakirja ja työväline, joka ohjaa toimintaamme eri tasoilla. Sen toteutumisen varmistamiseksi olemme laatineet viestintä- ja markkinointisuunnitelman yhteistyössä opiskelijakunta Helgan kanssa. Suunnitelma sisältää muun muassa tiedottamista intrassa sekä blogikirjoituksia.

Syyskuun 30. päivä järjestämme opiskelijoiden ja henkilöstön yhteisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusiltapäivän. Myös uuden henkilöstön perehdyttäminen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiin sisältyy suunnitelman toimenpiteisiin. Teemme syksyllä 2021 podcastin jokaisen henkilökunnan jäsenen kuunneltavaksi, ja se on samalla osa henkilöstön perehdyttämistä.

NAU! Hankkeen toimesta järjestämme syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana yhteensä viisi koulutustilaisuutta/työpajaa, joissa muun muassa pohdimme ja kehittelemme yhdessä pedagogisia työskentelymalleja suunnitelmassa esille nostettuihin kysymyksiin.

Haluamme pitää teemaa esillä jokapäiväisessä työssä. Eikä vähiten siksi, että OKM on aloittamassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön arviointiprosessin. Tässä kisassa haluamme pärjätä.

NAU! -hanke on mahdollistanut, että me tämän blogin kirjoittajat ovat voineet olla mukana Haaga-Helian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman kirjoittamisprosessissa. Se on ollut meille valtaisan ilon lähde! Työskentely moniammatillisessa tiimissä on ollut todella antoisaa. Haastamme kaikki mukaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön.

Lähteet: