Siirry sisältöön
Työelämä
Tietotyöhön uutta arvoa tekoälystä

TT TOY Tekoäly tulee -hankkeessa tuotimme tukitoimintojen yhteiskehittämisen ja arvontuottamisen toimintamallin, jonka avulla tietotyötä voidaan kehittää erilaisissa organisaatioissa.

Kirjoittajat:

Anna Lahtinen

vanhempi tutkija, Senior Researcher
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Haaga-Helia University of Applied Sciences

Julkaistu : 01.09.2022

Tietotyön mahdollisuudet ja haasteet tekoälyn hyödyntämisessä ovat valtavat. Pahimmista skenaarioista on päästy eteenpäin, mutta hyödyt ovat vielä saavuttamatta. Tietotyön kehittämisen ytimessä ovat organisaatioiden tukitoiminnot, joiden arvontuottamisen logiikka on murroksessa.

Tutkimuksen avulla onnistuimme Tekoäly tulee -hankkeessa rakentamaan polkua tukitoimintojen työntekijöiden perinteisistä yksilökeskeisistä työrooleista kohti yhteisöllistä kehittämistä, arvontuotantoa ja merkityksellistä työntekoa. Yhdistimme moniäänisen tutkimuksen uusien teknologioiden kuten tekoälyn ja robotiikan hyödyntämisestä aitoon, monitasoisen tietotyön kehittämiseen käytännössä.

Hanke antoi äänen tietotyöntekijöille ja aikaisemmissa tutkimuksissa vähemmän huomioiduille, mutta potentiaaliltaan merkittäville tukitoimintojen asiantuntijoille.

Tietotyöntekijöillä on paljon potentiaalia tekoälyn hyödyntämiseen

Hanke osoitti, että tietotyöntekijöillä on uskottua enemmän potentiaalia uusien teknologioiden, tekoälyn ja robotiikan laajempaan hyödyntämiseen, ammattikuvansa laajentamiseen ja ammatillisen toimijuuden ja kompetenssien jatkuvaan kehittämiseen.

Hankkeen alussa tehdyn valtakunnallisen kyselyn (2021) mukaan 74 % tietotyöntekijöistä koki robotiikan ja tekoälyn hyödylliseksi omiin työtehtäviin. Toisaalta 71 %:lla vastaajista ei ollut lainkaan tai oli hyvin vähän kokemuksia tekoälystä ja automaatiosta omassa työssään.

Eniten työn teknologisesta murroksesta hyötyvät he, jotka suhtautuvat pelottomasti tekoälyyn ja uusiin teknologioihin, osallistuvat aktiivisesti työn ja työtapojen kehittämiseen ja saavat tukea ja kannustusta kehittämistyöhön osallistumiseen. Kehittämistyö lisää motivaatiota ja uusia ulottuvuuksia nykyiseen työhön.

Se on hyvä, että saadaan suorittaa aika itsenäisesti ja kehittää omia prosessejamme. Se on ollut kiinnostavaa mitä on saanut tehdä.

Kyselyyn vastannut tietotyöntekijä

Lisäksi kehittämistyöhön osallistuvat pääsevät proaktiivisella otteella uudistamaan omaa työroolia ja valmistautumaan tekoälyn ja uusien teknologioiden käyttöönottoon työpaikoilla.

Innostusta ja arvoa yhdessä kehittäen

Uudet teknologiat muokkaavat tukitoimintojen tietotyöntekijöiden toimintaa vahvasti kohti yhteisöllistä toimijuutta ja työn yhteiskehittämista. Hankkeemme osoitti, että tukitoimintojen työntekijät kokevat tiimin voimavarana sekä vertaistuen ja energian lähteenä. Tiimi on yksilön lisäksi kehittämistyön keskiössä ja onnistumisen lähtökohtana ja toimii ammatillisen yhteistyön ja uudistumisen ja jännitteiden hallinnan foorumina.

Yhdessä kehittäminen tuottaa lisäarvoa ja tuottavuutta tietotyössä. Työkulttuurilla, erityisesti toinen toisensa työn tuntemisella ja arvostamisella on keskeinen merkitys innostukselle ja kehittämistyöhön osallistumiselle.

Yrittäjämäinen asenne ja kannustava työyhteisö ovat tietotyön tärkeitä voimavaroja uusien teknologioiden kestävässä hyödyntämisessä, arvontuotannossa ja työhyvinvoinnissa.

Haastattelujen ja Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan hallintopalvelujen kanssa toteutetun kehittämistyön avulla löysimme keinoja edistää tukitoimintojen tietotyön sujuvuutta, tehokkuutta ja kestävää, työntekijälähtöistä kehittämistä.

Voimavaralähtöinen yhteiskehittäminen tuki tukitoimintojen tietotyöntekijöiden ammatillisen identiteetin kehittymistä kohti yhteisöllistä toimijuutta, uudistuvaa työtä ja työn merkityksellisyyden kokemuksia. Yhteistyö toi esiin keinoja lisätä osaamisen ja asiantuntijuuden jakamista, yhteisöllisyyttä sekä vähentää kuormittuneisuutta.

Uudistumisessa tarvitaan tukea ja strategista kokonaisnäkemystä. Johtaminen ja esihenkilötyö on tärkeää, varsinkin jos työroolit ovat vielä perinteisiä. Johdolta odotetaan kannustusta ja tukea, niin sanottua mandaattia, lähteä kehittämään asioita.

Kohti kestävää arvon tuottamista tietotyössä

Hankkeessa tuotimme tukitoimintojen yhteiskehittämisen ja arvontuottamisen toimintamallin, jonka avulla tietotyötä voidaan kehittää erilaisissa organisaatioissa. Tutkimusta tarvitaan kuitenkin lisää kestävän arvontuottamisen prosesseista nopeasti muuttuvissa ja teknologisoituvissa toimintaympäristöissä.

Tukitoimintojen tietotyöntekijöistä suuri osa on naisia. Sekä naisten että ikääntyvien työntekijöiden työroolin kehittäminen ja osaamisen hyödyntäminen työelämän muutosten mukaisesti on myös yhteiskunnallisesti merkittävä kehittämiskohde.

TT TOY – Tekoäly tulee – tuki, osaaminen ja yhteistyö kuntoon! -tutkimus- ja kehityshanke Kesto: 1.1.2021 – 30.5.2022
Hankkeen kumppanit: Työterveyslaitos, Helsingin kaupunki, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, tietotyön ammattiliittoja; Akavan erityisalat AE ry, Skilla ry (ent. AitoHSO), Tradenomit (Tradenomiliitto TRAL ry) ja STTK ry:n Pro ja Jyty
Hanketta rahoittaja: Työsuojelurahasto

Tutustu hankkeen tutkimusraporttiin (pdf)

Vaikuttavuusblogi