Siirry sisältöön
Työelämä
Luottamus – työhyvinvoinnin ja tehokkuuden peruskallio

Luottamus on kuin huomaamaton liima, joka pitää organisaation rakenteet koossa. Se on voimavara, joka luo vankan perustan työyhteisön hyvinvoinnille.

Kirjoittajat:

Nina Vallin

lehtori, palveluliiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 22.03.2024

Henkilöstöjohtamisen opintojaksoilla käsitelemme opiskelijoiden kanssa työhyvinvointia ja siihen vaikuttavia asioita. Tehokkuuden vaatimukset työelämässä kasvavat koko ajan. Vain hyvinvoiva ja työssään viihtyvä työntekijä pystyy työskentelemään tehokkaasti.

Tässä kirjoituksessa jaan ajatuksiani siitä, miten tarvittavaa työhyvinvointia ja tehokkuutta voidaan saavuttaa.

Luottamus luo pohjaa työhyvinvoinnille

Työpaikoilla, joissa voidaan hyvin, vallitsee psykologinen turvallisuus. Näillä työpaikoilla uskalletaan olla omanlaisiaan ja tunnetaan silti joukkoon kuulumista. Jokainen uskaltaa esittää kysymyksiä, pyytää tarvittaessa apua, kyseenalaistaa toimintatapoja ja esittää kehitysideoita ilman, että tarvitsee pelätä nolatuksi tulemista tai lyttäämistä. (Työterveyslaitos 2021.) Ilman luottamusta yrityksen työntekijät eivät toimi toisiaan auttaen yhteistä tavoitetta kohti, vaan ikään kuin siiloutuvat kukin hoitamaan vain omaa osuuttaan eikä yhteistyö toimi. Luottamus on keskeistä psykologisen turvallisuuden muodostumiselle ja sitä kautta työhyvinvoinnille.

Tiimityötaitoja koskevilla opintojaksoilla opetamme, että tehokkaimmin toimivissa ja parhaiten tulosta tekevissä yrityksissä työskennellään tiimeissä. Luottamus on keskeinen tiimiä yhteen vetävä voima.

Lencionin (2002) mukaan tehokkaasti toimivan tiimin perustana on tiimin jäsenten välinen luottamus. Luottamuksella sanana, Lencione tarkoittaa sitä, että tiimin jäsenet voivat luottaa toistensa tarkoittavan hyvää, eikä ole tarvetta toimia varoen tai suojella itseään tiimissä. Tiimin jäsenten pitää siis uskaltaa olla haavoittuvaisia, vajavaisia ja virheellisiä toistensa seurassa.

Näistä teemoista voidaankin luoda seuraavanlainen päätelmä; luottamus on psykologisen turvallisuuden ja toimivan tiimin edellytys, kuin pohjalle vaadittava peruskallio, jonka päälle voi rakentaa.

Luottamuksen kasvattaminen

Työyhteisössä luottamus ilmenee avoimuutena, yhteistyönä ja kykynä antaa ja vastaanottaa palautetta. Miten luottamusta sitten voidaan lisätä, jotta työhyvinvointi ja tehokkuus toteutuvat?

Luottamusta voidaan luoda ja lisätä vuorovaikutuksessa tiimin jäsenten kesken ja yhteisten kokemusten avulla. Avoimuutta tarvitaan, jotta jokainen pääsee tutustumaan toisiinsa ja jokainen pystyy olemaan oma itsensä, vahvuuksineen ja heikkouksineen. (Friedman 2021.) Työpaikoilla pitäisikin varata aikaa keskusteluille sekä työasioista että henkilökohtaisista asioista. Omista asioistaan jokainen työntekijä voi avata sen verran kuin se hänestä sopivalle tuntuu, mutta jotain jokaisen tulisi itsestään antaa, jotta työyhteisössä voidaan kokea avoimuutta.

Keskustelun voi aloittaa, vaikka neljän T:n avulla, jotka ovat tavoitteet, tarpeet, toiveet ja tunteet. Ensimmäisenä tiimissä keskustellaan yhteisestä tavoitteesta, mitä kohti ollaan menossa. Jokaisen tiimin jäsenen tulisi ymmärtää oma roolinsa tavoitteen saavuttamiseksi. Toiseksi keskustellaan kunkin tiimin jäsenen tarpeista. Mitä kukin tiimiläinen tarvitsee, jotta voi suorittaa omaa osuuttaan mahdollisimman hyvin ja samalla voida hyvin. Kolmanneksi tiimin toimintaa koskevista toiveista keskustellessa päästään pohtimaan tulevaisuutta ja tiimin toiminnan ihannekuvaa. Viimeisenä tunteista puhuttaessa, tiimin jäsenet pääsevät toisiaan lähemmäs ja lisäävät sitä kautta luottamusta.

Mikäli siis halutaan hyvinvoiva työyhteisö, jossa tiimit toimivat tehokkaasti, kannattaa varmistaa luottamuksen rakentuminen. Jokainen työyhteisön jäsen voi aloittaa luottamuksen rakentamisen tai parantaa tiimiläisten keskinäistä luottamusta olemalla avoimempi ja aidosti kiinnostunut ihmisistä ympärillään.

Luottamuksen rakentamisesta voi opiskella esimerkiksi Rakentava vuorovaikutus -verkkokoulutuksessa, joka on osa Haaga-Helian organisoimaa Veto- ja pitovoimaa MaRaMa-alalle -hanketta. Hanketta rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (JOTPA).

Lähteet

Friedman, R. 21.10.2021. 5 things high-performing teams do differently. Harvard Business Review.

Lencioni, P. 2002. The five dysfunctions of a team. A leadership favel. John Wiley & Sons, Inc. Luettu 1.3.2024.

Työterveyslaitos, 2021. Pelotta töissä – psykologinen turvallisuus työyhteisössä. Oppimateriaalit, Työterveyslaitos. Luettu 21.3.2024

Kuva: Shutterstock