Siirry sisältöön
Työelämä
Haaga-Helia Fellows rakentaa aktiivista verkostoa

Työn sisältöjen ja työnteon tapojen muuttuessa vaaditaan osaamista, joka antaa avaimia innovointiin, uusien haasteiden ratkaisemiseen ja monialaiseen yhteistyöhön. Kyse on osaamisesta, jossa vaaditaan tiedon yhdistelemistä, uuden luomista ja vahvaa yhteistyötä.

Kirjoittajat:

Satu Koivisto

tutkimuspalvelujohtaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 11.06.2020

Työelämä – sellaisena kuin olemme sen tunteneet – on murroksessa. Murros jättää jälkensä työn sisältöihin sekä työnteon tapoihin, työelämän rakenteisiin, voimasuhteisiin ja organisaatioihin. Se on jo nyt muovannut perinteisiä työelämän rooleja ja rikkonut raja-aitoja työsuhteen ja yrittäjyyden elinkaarella vapaammin monimuotoista yhteistyötä edistäen.  

Erityisen vahvasti murros vaikuttaa osaamiseen ja osaamistarpeisiin. Työn sisältöjen ja työnteon tapojen muuttuessa vaaditaan osaamista, joka ei perustu yksinomaan vanhoihin lainalaisuuksiin vaan joka antaa avaimia innovointiin, uusien haasteiden ratkaisemiseen ja monialaiseen yhteistyöhön. Kyse on osaamisesta, jossa vaaditaan tiedon yhdistelemistä, uuden luomista ja vahvaa yhteistyötä. 

Haaga-Helia ottaa aktiivisen roolin murroksessa

Ammattikorkeakouluna olemme murroksen keskiössä. Meidän tehtävänämme on tarjota työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin perustuvaa opetusta. Lisäksi vastuullamme on tehdä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimusta sekä kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Käytännössä tehtävämme on pitkälti uuden osaamisen rakentamista yhteiskunnassamme.

Työn murroksessa tehtävä on haasteellinen: Miten tunnistamme tulevaisuudessa vaadittavan osaamisen? Miten hankimme sitä itse? Miten luomme osaamisella yhdessä vaikuttavuutta yhteiskuntaamme?

Uskomme, että tehtävässämme onnistuminen vaatii monipuolista yhteistyötä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Se edellyttää toimimista ekosysteemeissä ja verkostoissa, sekä Suomessa että kansainvälisesti ja näiden dynaamisesti uudistuvien rakenteiden tavoitteellista ja proaktiivista rakentamista. Tulevaisuuden osaaminen syntyy eri alojen osaamista yhdistellen arvostavassa ja avoimessa yhteistyössä. Soveltava tutkimus nousee uuden osaamisen kehittämisessä merkittävään rooliin.

Haaga-Heliassa visiomme on olla kansainvälinen ja rohkea työelämän uudistaja. Työelämän murroksessa haluamme uudistaa sekä osaamista että työelämän rakenteita vastuullisesti, yhteistyössä sekä avoimuutta kunnioittaen.

Haaga-Helia Fellows avaa ovet yhteistyölle ja yhdessä oppimiselle

Ammattikorkeakouluna voimme tarjota hedelmällisen ja innostavan kasvualustan moninaisen osaamisen törmäyttämiselle, osaajien kohtaamisille ja avoimelle innovaatiolle. Tämän mahdollistaminen vaatii myös uudenlaisia joustavia rakenteita. Yhtenä kehityspolkuna loimme Haaga-Helia Fellows -verkoston, jonka tavoitteena on joustavoittaa ja tiivistää yhteistyötä niin alueemme kuin alojemme asiantuntijoiden kanssa – rohkeasti tulevaan luodaten.

Tarjoamme HH Fellows -verkoston asiantuntijoille mahdollisuuksia rikastaa opiskelijoiden ja samalla omaa osaamista esimerkiksi opintojaksovierailuilla tai tehdä yhteistyötä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeissamme.

Haaga-Helia Fellows syntyi sisäisen kehitysprojektin tuloksena, joka toteutui myös sidosryhmiämme osallistaen. Tavoitteemme on, että HH Fellows -verkostomme kasvaa, elää ja joustavasti muovautuu jäsentemme ja tulevaisuuden tarpeita peilaten. Myös sinä voit ilmoittaa kiinnostuksesi – tervetuloa verkottumaan ja vahvistamaan yhteistä osaamistamme HH-Fellows -verkostoomme!

Lisälukemista:

Anttila, J. et al., (2018). Pitkän aikavälin politiikalla läpi murroksen – tahtotiloja työn tulevaisuudesta. Valtioneuvoston selvitys-ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 34/2018.

Platform for Shaping the Future of the New Economy and Society: Jobs of Tomorrow. Mapping Opportunity in the New Economy. (2020). World Economic Forum.

Haaga-Helia Fellows

Kirjoittajat:

Satu Koivisto toimii Haaga-Helian TKI-johtajana. Työssään hän edistää Haaga-Heliassa soveltavan tutkimuksen verkostoja ja vaikuttavuutta – sitä, että tutkimus tuottaa työelämän murroksessa vaadittavaa osaamista ja kilpailukykyä yhteiskunnan tarpeisiin. Haaga-Helia tekee soveltavaa tutkimusta kuudella ydinosaamisalueella, joita ovat korkeakoulupedagogiikka, myynti, palveluliiketoiminta, liiketoiminnan kehittäminen, yrittäjyys sekä orastavat teknologiat.

Hanna Ilmonen toimii Haaga-Helian henkilöstöjohtajana ja vastuualueensa fokus Haaga-Heliassa on ihmiset, kulttuuri ja johtaminen: Panostamme erityisesti niin henkilöstömme kuin koko korkeakouluyhteisömme osaamiseen, innostukseen ja hyvinvointiin – strategiamme ja yhteiskunnallisen perustehtävämme keskeiseen mahdollistajaan; suuntamme toimintakulttuurimme rakentamisessa on kirkas – yhä yhteisöllisempi ja tuloksellisempi Haaga-Helia.