Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
VR-ympäristöt korkeakoulupedagogiikan tukena

Kirjoittajat:

Sini Bask

lehtori, pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Pia Kiikeri

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Anu Lehikko

tutkija
Lapin yliopisto

Julkaistu : 19.06.2023

Haaga-Helian ammatillisessa opettajakorkeakoulussa kaavaillaan VR-ympäristöjen käyttöönottoa tulevaisuuden ohjausympäristöinä ja kehitetään virtuaalisen uraohjauksen mallia. Yhteiskehittämisen hengessä, olemme opettajakorkeakoulussa tiivistäneet yhteistyötä Lapin yliopiston kanssa, jossa kehitetään immersiivistä virtuaalitodellisuutta (IVR) hyödyntävään työturvallisuuskoulutukseen soveltuvaa pedagogiikkaa. Tutkimustietoa aiheesta on saatavilla vielä niukasti suomeksi.

Vuorovaikutteisuus ja immersiivisyys osana koulutusta

Lapin yliopiston ja Työterveyslaitoksen yhteishankkeessa on kehitetty teoreettisesti perusteltua ja empiirisesti testattua pedagogista mallia IVR-työturvallisuuskoulutukseen. Mallissa on yhdistetty simulaatiopedagogiikasta tutut, ryhmässä käytävät johdanto- ja loppukeskustelut yksittäisiin IVR-harjoituksiin. Immersiivisyys eli upottavuus tukee oppijan motivaatiota ja sitoutumista oppimistilanteeseen.

Haaga-Helian ammatillisen opettajakorkeakoulun VOP -Virtuaalisesti omalla polulla –hankkeen tulokset motivaatiosta ja tunteista oppimisessa ovat samansuuntaisia. Virtuaalisten oppimisympäristöjen tutkimuksessa oppimisteorioita on hyödynnetty tähän mennessä vähäisessä määrin- Lähitulevaisuudessa meillä riittääkin yhteistä työsarkaa pioneerimallien luomisessa ja aihepiirin tutkimisessa.

Lapin yliopiston pedagogisesta mallista ilmenee virtuaalista harjoitustuokiota edeltävien ja seuraavien, opettajien ja oppijoiden välillä tapahtuvien vuorovaikutustilanteiden merkitys. Vuorovaikutukseen on myös VOP-hankkeessa, virtuaalisen uraohjauksen mallia kehittäessämme, kiinnitetty huomiota.

Toistaiseksi oppijoiden keskinäinen vuorovaikutus 360-videoilla ja kuvilla rakennetuissa virtuaalisissa oppimisympäristöissä ei ole mahdollista. Virtuaalisen ympäristön vuorovaikutteisuus on keskeistä, sillä vuorovaikutteisuus rakentuu skenaarioiden sisään rakennetuista tehtävistä, joissa oppijalla on itsellään aktiivinen toimijan rooli.

VR-ympäristöjen yhteissuunnittelulla kohti työelämää

Oleellisia kysymyksiä virtuaalisessa pedagogiikassa ovat:

  • Miten läsnä olen nyt?
  • Mitä tarvitsen, että uppoudun?

Nämä kysymykset kannattaa pitää mielessä virtuaalisia oppimissisältöjä suunniteltaessa oppijoiden innostamiseksi, motivoimiseksi ja aktivoimiseksi.

Pedagogista mallia IVR-työturvallisuuskoulutukselle on kehitetty yhdessä työorganisaatioiden ja kouluttajien kanssa, ja johdanto- ja loppukeskustelun fasilitoinnin tueksi on laadittu keskusteluohje. Ydinperiaatteita ovat oppijakeskeisyys ja oppijoiden toimijuuden tukeminen.

Haaga-Helian virtuaalinen uraohjauksen malli pyrkii antamaan ammatillisten oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä ammattikorkeakoulujen opettajankoulutettaville ja opettajakouluttajille kättä pidempää virtuaalisten ympäristöjen käyttöön uraohjauksessa.

Virtuaalisten oppimisympäristöjen yhteissuunnittelu vaatii opettajalta monenlaista uuden opettelua: digitaalinen, sosiaalis-yhteistoiminnallinen, didaktinen ja luova osaaminen tulevat tarpeeseen. Monipuolisia renessanssi-ihmisiä ovat nämä VR-opettajat!

Samat vaatimukset kohdistuvat työelämässä toimivaan kouluttajaan. Vuorovaikutus- ja fasilitointitaitojen lisäksi tarvitaan-oppimisteknologioiden käytön hallintaa. Työturvallisuuskoulutusta fasilitoivalla kouluttajalla olisi myös oltava vahva käsitys työyhteisön turvallisuutta koskevista arvoista, keskeisistä käytännöistä ja toimintatavoista, jotta hän voi vahvistaa oppijan osallisuutta ja toimijuutta yhteisessä turvallisuuskulttuurissa.

Oppimisskenaarioiden suunnittelussa on läsnä eettinen ulottuvuus

Eettiset valinnat liittyvät olennaisesti siihen, millaisesta tulevaisuuden virtuaalisesta pedagogiikasta haaveilemme. Huomioiko teknologia-avusteinen oppiminen paitsi erilaisten oppijoiden yksilölliset, myös yhteisöjen tarpeet? Onko IVR-teknologioiden kehittäminen ja käyttö mahdollista kestävällä ja hyvinvointia lisäävällä tavalla? Millaista vuorovaikutusta meidän on mahdollista saada VR-ympäristössä ja kuka sitä kontrolloi? Millaisen ihmiskuvan pohjalta IVR-oppimista tulevaisuudessa tarkastellaan?

Pedagogiset valintamme ovat ratkaisevassa roolissa siinä, kuka pääsee mukaan rakentamaan virtuaalisia oppimisympäristöjä, miten jokaisen osallisuutta niissä tuetaan sekä millaisen käsityksen ihmisyydestä välitämme oppijoille ja ohjautujille.

Syyskuussa 2021 alkaneessa Vop – Virtuaalisesti omalla polulla -hankkeessa testaamme ja rakennamme VR-ympäristöjä uraohjauksen tueksi ammatillisella toisella asteella. Hankkeen rahoittaa ESR (EU REACT) osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Euroopan unionin ESR-logo
Vipuvoimaa EUlta logo

Kuva: www.shutterstock.com