Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Työnhakupaja vahvistaa maahanmuuttajien työnhakuosaamista

Ammatillisen erityisopettajan yhtenä keskeisenä tehtävänä on opiskelijoiden työllistymisen tukeminen. Osana Haaga-Helian erityisopettajankoulutusta ja INKLU-hankkeen puitteissa loimme kehittämistyönä työnhakupajan Laajasalon opistossa valmistuville koulunkäynninohjaajaopiskelijoille.

Kirjoittajat:

Outi Aho

ammatillinen erityisopettaja
Laajasalon opisto

Eija Honkanen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 17.04.2024

Laajasalon opistossa koulutetaan kasvatus- ja ohjausalalla koulunkäynninohjaajia. Suurin osa opiskelijoista on maahanmuuttaneita, jotka ovat asuneet Suomessa lyhyen aikaa. Heille opiskelu on tärkeää ja he ovat motivoituneita alalle, jossa voivat hyödyntää myös omaa kielitaitoaan ja kulttuuriaan suomalaisissa kouluissa. Heille monet asiat, kuten suomen kieli, opiskelu ja tietotekniset taidot, ovat uutta opeteltavaa. Työskentely suomalaisessa työelämässä ja työnhakujärjestelmämme ovat osalle heistä vielä vierasta. Koulutuksen jälkeen heidän tavoitteenaan on hakea työpaikkaa ja työllistyä.

Työnhakupajassa tehdään tavoitteellisesti yhdessä

Työnhakupajoja järjestetään valmistumassa oleville koulunkäynninohjaajaopiskelijoille, joilla työpaikan hakeminen on ajankohtaista. Työnhakupajaan osallistuminen perustuu opiskelijan omaan vapaaehtoiseen valintaan. Siellä ohjaajina toimivat ammatillinen opettaja ja erityisopettaja työparina. Toiminnassa on mukana tarpeen mukaan S2-opettaja, joka on myös opinto-ohjaaja.

Työnhakupajassa tutustutetaan koulunkäynninohjaajaopiskelijoita suomalaiseen työnhakuprosessiin ja vahvistetaan heidän työnhakutaitoja, jotta he työllistyisivät. Heitä autetaan tutustumaan erilaisiin suomalaisiin työnhakumenetelmiin ja kannustetaan oma-aloitteiseen rooliin työllistymisessä. Työpajassa opiskelijoiden tarpeisiin vastataan yksilöllisesti ja yhdessä toimien.

Moniammatillisella yhteistyöllä pyritään turvaamaan se, että ohjausta annetaan asiantuntevasti, selkeästi ja kielitietoisesti ottaen huomioon opiskelijoiden suomen kielen taso. Erityisen hyvä asia on se, että opettajat ja koulunkäynninohjaajat puhuvat useita eri kieliä ja tätä hyödynnetään myös työnhakupajassa. Samalla opiskelijoilla on mahdollisuus vertaistukeen.

Työnhakuun liittyy myös paljon tunteita, joista voidaan puhua luontevasti työnhakupajassa yhdessä. Tunteisiin liittyvä keskustelu auttaa purkamaan työnhakuun liittyviä ennakkokäsityksiä, jännitystä ja ahdistusta. Yhdessä voidaan etsiä luottamuksen, ilon ja onnistumisen kokemuksia.

Työnhakupajassa käytetään monikanavaista ohjausta ja materiaaleja

Työpajan alussa varmistetaan, että opiskelijoilla on hallussaan ammatilliset ja työnhakuun liittyvät käsitteet. Opiskelijat saavat käsitteet selityksineen suullisesti ja kirjallisessa muodossa niin, että heillä on mahdollisuus palauttaa mieleensä sanastoa tarvittaessa myöhemminkin. Muistamisen tukena hyödynnetään selkeällä kielellä kirjoitettuja dioja, kuvia ja videoita. Ymmärtämistä varmistetaan ohjauksessa avoimilla kysymyksillä sekä erilaisilla toiminnallisilla harjoituksilla.

Työn haku ja työkulttuurit ovat eri maissa erilaisia. Suomessa tehdään CV tietokoneella, jonka käyttö on monelle uutta. Usein opiskelija tarvitseekin sen kokoamiseen yksilöllistä ohjausta ja aikaa. Opiskelijat miettivät miten haettavaan työpaikkaan vastataan työhakemuksella ja miten oma koulutus ja työkokemus kuvataan siihen. Opiskelijan omien vahvuuksien ja osaamisen sanoittaminen vaatii kannustavaa ja rohkaisevaa ohjausta, jossa opiskelija näkee itsensä alan osaajana.

Opiskelijoita valmennetaan ja tuetaan tulevia työhaastattelutilanteita varten draamailmaisulla. Turvallisessa ilmapiirissä, tuttujen opettajien ja opiskelijakollegoiden kanssa voidaan tutustua draaman avulla siihen, mitä työhaastattelu käytännössä tarkoittaa, miten siihen voi valmistautua sekä mitä ammatillinen kieli ja käsitteet tarkoittavat siinä tilanteessa.

Yhteisenä tavoitteena kaikkien työllistyminen

Työnhakupaja on ollut hyvä idea, josta on kehitetty onnistunut toteutus. Inklusiiviinen koulutus edellyttää monimuotoisia ja joustavia toteutuksia, joissa huomioidaan erilaiset oppijat, kulttuuri ja osaamiset. Koulunkäynninohjaajille suunnattu työpaja on hyvä esimerkki osallistavasta ja monipuolisesta pedagogisesta toteutuksesta. Sen tuloksena opiskelijat työllistyvät ja oppilaitoksen henkilöstö vahvistaa moniammatillista työskentelyä ja osaamista.

Kansallisessa ESR+ rahoitteisessa INKLU – Kohti inklusiivista ammatillista koulutusta -hankkeessa kehitetään ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien opiskelijoiden tarvitsemaa erityistä tukea opintojen aikana ja tuetaan työllistymistä. Tämä kirjoitus on osa hankkeessa jaettavia opetuksen ja ohjauksen hyviä käytänteitä.

Kuva: Haaga-Helia