Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Hankehumpasta kohti vakiotanssiaskeleita – yhteisiä digiotteita yhteiskehittelemällä

Oppilaitosten ja korkeakoulujen kehittämistoimintaa on hankkeistettu entistä enemmän. Hankkeiden ongelmana on usein, että ne elävät omaa elämäänsä irrallaan organisaatioiden perustehtävän mukaisesta työstä eikä hankkeiden välillä tapahdu luontevaa tiedonvaihtoa.

Kirjoittajat:

Merja Alanko-Turunen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 02.05.2022

Tämän lisäksi eri hankkeiden välinen yhteistyö on jäänyt usein vähäiseksi, vaikka samoja teemoja samanaikaisesti työstäviä hankeponnistuksia on rahoitettu covid-19:n aikana useita. Erityisesti digitaalisten taitojen kehittämistä tukevia hankkeita on tuettu laajalti.

Tanssilattiaa ja mahdollisia partnereita tunnustelemassa

Hankkeiden käynnistymisvaiheissa järjestetään usein aloitustapahtumia potentiaalisille sidosryhmille. Tapahtumissa esitellään hankkeen tavoitteita ja toimintaprosesseja, jotta mahdolliset yhteistyökumppanit voisivat löytää toisensa.

Yhdessä tällaisessa tapaamisessa sekä sattuman mahdollistamana syntyi keskustelua siitä, kuinka me kahden digitaitoihin liittyvän hankkeen edustajat Haaga-Helia Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta ja Careeriasta voisimme yhdistää voimamme.

Digisti-hankkeessa tavoitteena on tukea toisen asteen opiskelijoiden sekä ohjaus- ja pedagogisen henkilöstön digitaalisia taitoja tilanteessa, jossa koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi oppilaitoksissa opiskelemiseen, opiskelijoiden työllistymiseen ja hyvinvointiin. Digitaitaja-hankkeessa taasen ollaan rakentamassa uusia yhtenäisiä malleja ja prosesseja toisen asteen opiskelijoiden digitaalisten perustaitojen vahvistamiseen uudenlaisen oppimiskokonaisuuden sekä monipuolistuvan digituen avulla.

Yhteisen tanssikoreografian laatimista

Ensimmäiset tapaamiset ovat olleet ratkaisevia koko yhteiskehittelyprosessin onnistumisessa. Päädyimme keskusteluissamme sovellettuun yhteiskehittämisen työskentelytapaan. Haimme innoitusta Keskitalon (2021) ajatuksista ja Vuokkila-Oikkosen (2021) ratkaisuja tuottavasta yhteiskehittämisestä. Meidän työskentelyllemme on erityisesti ominaista asiakkaan (oppijan) näkökulman painottaminen, ongelmien nimeäminen tavoitteiksi, pienet askeleet, oppimisen muotoilu, suuntautuminen tulevaisuuteen ja yhteistyö.

Yhteinen prosessi aloitettiin sparraussessioilla, joissa sukellettiin Digitaitaja-hankkeen tavoitteisiin ja tavoiteltuihin tuloksiin. Tätä työtä tehtiin yhdessä visualisoiden Muralilla. Sparraussessioiden tuotoksena syntyi yhteiskehittämisen työpajojen sarja, jossa Digisti-hankkeen edustaja fasilitoi yhdessä Digitaitaja-hankkeen edustajan kanssa digiosaamisten kartoitusten rakentamista sekä digioppimispolun työstämistä. Tälle työpajasarjalle tunnusomaista ovat olleet selkeät tavoitteet, aikataulutus, kutsutut osallistujat, yhteistoiminnallisten menetelmien hyödyntäminen sekä tarkka dokumentointi.

Kuka vie ja kuka vikisee?

Yhteiskehittämisessä sitoudutaan yhteistoimintaan. Kuten Vuokila-Oittonen (2021) toteaa, on tärkeä saavuttaa me-tunne, yhdessä tekemisen idea ja tavoite. Tämän takia on tarjottava riittävästi tilaa tiimityön tarkastelulle ja luottamuksen rakentamiselle. Yhteiskehittelyprosessin ohjaajilta vaaditaankin kuuntelu-, kysymis- ja fasilitointitaitoja.

Digitaitopolun työstämisen hanketiimiin kuuluu sekä S2-opettaja että digiosaavia kehittäjiä. Tämän lisäksi mukaan osallistettiin oppilaitoksen yhteisten aineiden TDY-ope (TDY = toiminta digitaalisessa ympäristössä), opva-opettajia (oppimisvalmiuksia tukevat opinnot) sekä erityisopettajia, jotka jo omissa rooleissaan tukevat nykyisellään opiskelijoita myös digitaitojen hankkimisessa. Prosessin edetessä mukaan kutsutaan opiskelijoita hienosäätämään ja arvioimaan aikaansaatuja tuotoksia.

Digiosaamisen kehittämiseksi on tehty paljon jo aiemminkin, mutta kehittäminen on ollut eriytynyttä ja pirstaleista. Saman tanssiparin kanssa voi jumiutua helposti yhteen tahtilajiin eikä tanssi taivukkaan hitaamman tai nopeamman kappaleen vauhtiin. Hanketyössä muiden osallistaminen arjen kiireiden tai rahoittajan ohjauksen vuoksi ei ole ikinä itseisarvo. Careerian hanketiimin ulkopuolelta mukaan saatu monialainen ammattilaisten ryhmä on todistanut olevansa jo nyt elintärkeä osa laajaa kehittämistyötä.

Tahti, perusrytmi ja yhteiset liikeradat tuottamassa oppimista

Aloitimme yhteiskehittelyn varsin rivakasti. Kevään aikana on syntynyt yhteinen työpajojen perusrytmi, jota noudatamme verkko- kuin lähitapaamistyöpajoissa. Työpajojen työskentelytavat ovat tulleet tutuiksi ja perustelut eri työvaiheille ovat sulavoittaneet yhteisiä liikeratojamme. Vahvistunut digiotteemme myötäilee molempien hankkeiden tavoitteita ja olemme päässeet yhdessä hyvään alkuun.

Digitaalisuus ja digitaidot ovat kaikkia ammattialoja tavalla tai toisella yhdistäviä asioita, joiden kehittämisen vastuut ja yhteiset tavoitteet eivät ole aina organisaation tasolla selvillä. Digitaito-opintokokonaisuus alkaa jo muotoutua oppimismuotoilun menetelmistä ammentaen. Tiimillämme on kuitenkin vielä uusia askeleita ja tanssiotteita opeteltavana, kun lähdemme etsimään tapoja, joilla yhteensovittaa eri koulutusalojen ja -muotojen tarpeet, aikataulut ja vaatimukset.

Lähteet

Keskitalo, E. 2021. Yhteiskehittämisen tausta ja käsite. E. Keskitalo & P. Vuokila-Oikkonen (toim.), Yhteiskehittämällä ratkaisuja sote-palveluihin – kansalaiset ja palvelunkäyttäjät mukaan kehittämiseen. DIAK työelämä 25, 12–22.

Vuokila-Oikkonen, P. 2021. Ratkaisuja tuottava yhteiskehittäminen lähestymistapana ja menetelmänä. E. Keskitalo & P. Vuokila-Oikkonen, (toim.), Yhteiskehittämällä ratkaisuja sote-palveluihin – kansalaiset ja palvelunkäyttäjät mukaan kehittämiseen. Diak työelämä 25, 23–31.