Siirry sisältöön
Tekoäly
Terveyden edistäminen vaatii uusia innovaatioita

Suomen Fysiogeriatria osallistui terveysteknologioiden alojen AI-TIE-tekoälykiihdyttämöön. Uusi palveluohjausmalli vähentää palveluun ohjautumisen viivettä ja säästää asiakaspalvelun henkilöstöresurssia.

Julkaistu : 06.02.2023

Väestön ikärakenne vanhenee jatkuvasti ja odotettua nopeammin. Aluksi matala
syntyvyys näyttäytyy kansantalouden kannalta positiivisena, mutta ilmiö kasaa
samanaikaisesti vajetta työvoimaan ja sitä kautta verotuloihin. (Valkonen & Lassila 2021)

Väestön ikääntyminen vaatii myös terveydenhuollolta uusia tapoja toimia. Tulevaisuudessa terveydenhuollossa pitäisi pystyä vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen suhteellisesti pienemmillä resursseilla, sillä palvelut eivät tule kasvamaan samassa suhteessa väestön ikääntymisen kanssa (Duodecim 2010).

Tämä vaatii uusia, innovatiivisia malleja ja ratkaisuja palveluiden toteuttamiseksi sekä ennen kaikkea ennalta ehkäisevää toimintaa.

Tekoälymatka yrityksen silmin

Suomen Fysiogeriatria osallistui Haaga-Helian ja Laurean yhteiseen hankkeeseen, terveysteknologioiden alojen AI-TIE-tekoälykiihdyttämöön, joka käynnistyi keväällä 2022. Hankkeen aikana Suomen Fysiogeriatria on fuusioitunut osaksi Suomen Terveystaloa.

Yhteisessä projektissa yrityksen tavoitteena oli kehittää heidän asiakaskuntaansa entistä paremmin palvelevia toimintoja, jotka tukisivat samalla yhteiskunnallisen terveydenhuollon tilan kehitystä. AI-TIE-tekoälykiihdyttämö osoittautui tässä toimivaksi, minkä puolesta puhuvat yrityksessä uuden innovatiivisen palveluratkaisun näytöt.

Yrityksen palveluntarjonta koostuu pääasiassa fysioterapia- ja kuntoutuspalveluista, joita toteutetaan omissa toimipisteissä, hoivakodeissa sekä asiakkaiden kotona. Tekoälykiihdyttämössä työstetty ratkaisu on palveluohjausmalli, jonka kautta asiakas ohjautuu heti tarkoituksenmukaiseen palveluun ja tilanteeseensa sopivalle asiantuntijalle.

Palveluohjausmalli vähentää palveluun ohjautumisen viivettä, säästää asiakaspalvelun henkilöstöresurssia sekä mahdollistaa uusien palveluiden tarjonnan. Seuraavaksi on tarkoituksena edetä toteutusvaiheeseen, ja sitä kautta mallin pilotointiin.

Vanheneva väestö ja digitalisaatio

Väestön ikääntyminen haastaa tarpeellisten terveyspalveluiden järjestämistä (Duodecim 2010). Ennalta ehkäisevillä terveyden edistämisen keinoilla voidaan vaikuttaa kansantautien syihin ja sitä kautta hillitä terveydenhuollon kustannuksia yhteiskunnassa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2019).

Ikärakenteen muutoksesta aiheutuva paine nostaa eläkeikää vaatii yksilötasolla terveitä ja toimintakykyisiä elinvuosia lisää. Tämä edellyttää hyvin toimivaa terveydenhuoltoa. Näin ollen on merkittävää kehittää palveluita yhä toimivammiksi ja hyödyntää laaja-alaista ja helppokäyttöistä tietotekniikkaa läpi koko palveluketjun. (Duodecim 2010)

Suomi on terveyden ja hyvinvoinnin digitaalisessa tiedonhallinnassa kansainvälisesti vertailtuna kärkimaita (Sosiaali- ja terveysministeriö s.a.). Väestörakenteen muutos ja sitä kautta kasvava palveluntarve vaatii digitaalisten ratkaisujen kehittämistä yhä sujuvammaksi, jotta palvelut ovat kaikkien kansalaisten käytettävissä, eivätkä toisaalta lisää terveyseroja. Kannattaa muistaa, että digitalisaatioon liittyvässä kehityksessä ihminen on aina keskiössä ja tärkein lähtökohta kehittämiselle (Sosiaali- ja terveysministeriö s.a.).

AI-TIE-tekoälykiihdyttämössä pk-yritykset kehittivät valmiuksiaan hyödyntää ja ottaa käyttöön tekoälyratkaisuja. Kiihdyttämö toteutui osana Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä pk-yrityksille eli AI TIE -hanketta. Kiihdyttämötoteutuksen yhteistyökumppanina toimi Suomen tekoälykiihdyttämö FAIA. Euroopan aluekehitysrahaston ja Uudenmaan liiton tuella AI-TIE edisti pk-yritysten liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua tekoälyratkaisuja hyödyntäen osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen toteuttavat Haaga-Helian ja Laurean ammattikorkeakoulut yhdessä tiiviin partneriverkoston kanssa.

Suomalaisten yritysten tekoälytarinoita – lue ja tutustu!

Haaga-Helian TKI-asiantuntija Petteri Saloranta ja Laurean liiketoiminnan kehittämisen asiantuntija Marjo Ruuti ovat toimineet AI-TIE-tekoälykiihdyttämössä yritysten sparraajina. Ruuti toimii hankkeen projektipäällikkönä Laureassa.

Lähteet

  • Duodecim 2010. Ikääntymisen haasteet yhteiskunnalle. Lääketieteen aikakauskirja. Duodecim 2010; 126(13): 1523–4.
  • Sosiaali- ja terveysministeriö 2019. Terveyden edistäminen. Luettavissa: https://stm.fi/terveydenedistaminen. Viitattu 8.11.2022.
  • Sosiaali- ja terveysministeriö s.a. Digitalisaatio. Luettavissa: https://stm.fi/digitalisaatio. Viitattu 8.11.2022.
  • Valkonen, Tarmo & Lassila, Jukka 2021. Väestön ikääntymisen taloudelliset vaikutukset. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021: 36.